Skjult FaceBook tracking ikon Det indeholder drikkevandet - erhverv - HOFOR

Det indeholder drikkevandet – erhverv

Fra naturens side indeholder vandet både forbindelser af forskellige grundstoffer og uskadelige vandbakterier. Vi følger kvaliteten nøje og kontrollerer drikkevandet flere gange ugentligt i de 8 kommuner, hvor vi leverer drikkevand. Hent vores analyseresultater herunder.

Grundvandets naturlige kemi

Grundvand, som alt HOFORs drikkevand er baseret på, indeholder en række naturlige forbindelser af forskellige grundstoffer såsom salte og mineraler, som kommer fra de jordlag, vandet indvindes fra. En del af disse stoffer fjernes ved vandbehandlingen på vandværket, fx ammonium og jern.  Enkelte stoffer, fx nikkel og arsen, er skadelige i høje koncentrationer. I miljøstyrelsens Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg er der imidlertid fastsat kvalitetskrav for disse, som HOFOR naturligvis overholder.

Læs mere om grundvandet og grundvandskemi på GEUS’ hjemmeside

Naturligt indhold af bakterier

Vand har et naturligt indhold af uskadelige vandbakterier. Det er kun, hvis der sker en forurening f.eks. med overflade- eller spildevand eller bakteriel opformering, at der kan opstå en sundhedsrisiko. Vi kontrollerer vandet fra de regionale vandværker næsten dagligt og fra de lokale vandværker på alle hverdage. Derudover tages også prøver fra ledningsnettet flere gange ugentligt.

Vi sætter ind, hvis kontrolresultatet indikerer tegn på forurening – i første omgang med kontrolprøver og ved genfund med yderligere indsats.

Miljøfremmede stoffer

Vandet kan også indeholde miljøfremmede stoffer. Det er stoffer, som ikke naturligt findes i vandet, og som derfor kan skyldes en forurening af grundvandet. Miljøfremmede stoffer kan fx være sprøjtemidler (pesticider), ftalater, flourforbindelser eller klorerede opløsningsmidler. Vi gør en stor indsats for at forhindre, at disse stoffer kommer i vores drikkevand, bl.a. ved at regulere og styre indvindingen fra forureningsramte boringer og gennem en forebyggende beskyttelsesindsats.

HOFOR kontrollerer løbende drikkevandet for PFAS, og vi overholder de gældende kvalitetskrav for PFAS på alle vandværkerne.

Se testresultater for PFAS-forbindelser på vandværker, 4/8-22 (pdf)

Det handler om fødevaresikkerhed

Vi ser drikkevand som en fødevare med alt, hvad det indebærer af kvalitetsmål, hygiejne og risikostyring. Derfor har vi indført et ledelsessystem, der vedholdende arbejder med at sikre produktionen af drikkevand. HOFOR er ISO 22000-certificeret – en anerkendt standard for fødevaresikkerhed.
Læs mere om hvad vores ISO 22000 indebærer her

Godkendelse af materialer i vandbanen

I HOFOR arbejder vi hver dag for at sikre, at det vand, vi leverer til vores kunder, er af den bedste kvalitet. Et af de tiltag vi har igangsat er, at de materialer vi bruger i kontakt med drikkevandet ikke påvirker drikkevandskvaliteten og dermed ikke udgør en sundhedsrisiko for vores kunder.

Læs mere om, hvordan HOFOR stiller krav til materialer i kontakt med drikkevandet

Vandkvalitet

Læs om vandkvaliteten i de kommuner, hvor HOFOR er ansvarlig for vandforsyningen