Skjult FaceBook tracking ikon Miljødeklaration for fjernvarme - HOFOR

Langt den største del af fjernvarmen i Hovedstadsområdet bliver produceret på de store kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg.

Varmen transporteres ud til forbrugerne via fjernvarmeselskabernes ledningsnet. En voksende del af varmeproduktionen baseres på biomasse eller affaldsvarme, som i stor udstrækning er CO2-neutral. Fremover vil de resterende fossile brændsler (kul, olie og gas) i fjernvarmeproduktionen gradvist blive erstattet af biomasse (fx træpiller og halm).

Læs mere om bæredygtig biomasse

HOFOR stiller krav til varmeleverandørerne vedrørende biomasse (primært træpiller). Træpiller må fx ikke komme fra oprindelig skov.

Beregning af en miljødeklaration for fjernvarme i Københavns Kommune

Miljødeklarationen for fjernvarme baseres på en gennemsnitligt beregnet deklaration for fjernvarmekunder i Hovedstadsområdet. Det skyldes, at selvom fjernvarmenettet ejes af forskellige selskaber, leveres fjernvarmen fra produktionsanlæg i hele Hovedstadsområdet til et stort sammenhængende forsyningsnet.

Derudover tillægges nettab og elforbrug til distribution, der specifikt vedrører kunder i Københavns Kommune. For når CO2-udledningen for den enkelte kunde skal opgøres, er det relevant at skelne mellem forskellige forsyningsområder, hvor nettab og elforbrug til distribution kan være forskellige.

Udviklingen fra 2021 til 2022
MiljødeklarationMåle-enhed20212022
Kuldioxid (CO2)g/kWh34,543,1
Svovldioxid (SO2)g/kWh0,0120,011
Kvælstoffilter (NOx)g/kWh0,0730,096

Udvikling i miljødeklarationen

CO2 deklarationen for en slutbruger af fjernvarme i Hovedstadsområdet i 2022 er 42,5 g/kWh og er steget med 23% i forholdt til året før, selv om 2022 var et lidt varmere år. Det skyldes især, at det er prioriteret at bruge mere olie end gasspidslast pga. situationen på gasmarkedet. Derudover har der været en højere andel plastindhold i affald til forbrænding pga. import. Miljødeklarationen har dog stadigvæk et lavt niveau historisk set.

Miljødeklarationen for NOx er steget i 2022, mens den for SO2-emissioner er faldet lidt i forhold til 2021. Det skyldes ændringer i brændselskvaliteten for biomasse og affald på enkelte produktionsanlæg. Niveauet for begge udledninger er dog fortsat lave som følge af grundig røggasrensning, der er en forudsætning for at opfylde gældende miljøtilladelser på produktionsanlæg til fjernvarme.

Fjernvarmeproduktionen baseres på forskellige typer brændsler, hvoraf nogle er fossile, mens andre er klassificeret som CO2-neutrale. Fordelingen beskrives i det følgende.

Den CO2-neutrale andel af Hovedstadens fjernvarme 2022

Den CO2 neutrale andel af fjernvarmen er steget fra 84% i 2021 til 85% i 2022. Dette skyldes, at tidligere har kul til elproduktion på Avedøreværkets blok 1 indgået i opgørelsen af brændsler til kraftvarmeproduktion, som er blevet fordelt mellem el -og fjernvarme. Dermed er der i tidligere år blevet indregnet en mindre andel kul med i fjernvarmens CO2 opgørelse, selv om det egentligt har været anvendt til elproduktion. Dette er nu blevet rettet for 2022.

Bemærk at den CO2 neutrale andel i 2021 tidligere blev angivet til 85%, men nu er rettet til 84% som følge af en ændring i produktionsopgørelsen for affaldsforbrænding.

Opgørelsen af den CO2 neutrale andel af fjernvarmeproduktion svarer til den måde Energinet.dk, opgør den CO2 neutrale andel for den danske elproduktion ikke udelukkende er brændselsbaseret, men også indeholder energikilder som vind, vandkraft, atomkraft og sol. Det samme vil også blive mere relevant for fjernvarmeforsyningen fremover, efterhånden som f.eks. geotermi og varmepumper til fjernvarme bliver mere udbredt. Varmepumper udnytter ud over el VE kilder som f.eks. jord, spildevand og overskudsvarme fra industri dvs. ikke-brændselsbaserede varmekilder.

Læs mere om miljødeklaration 2022 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Se her hvordan HOFORs miljødeklaration er rangeret.