Skjult FaceBook tracking ikon Miljødeklaration for fjernvarme - HOFOR

Langt den største del af fjernvarmen i Hovedstadsområdet bliver produceret på de store kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg.

Varmen transporteres ud til forbrugerne via fjernvarmeselskabernes ledningsnet. En voksende del af varmeproduktionen baseres på biomasse eller affaldsvarme, som i stor udstrækning er CO2-neutral. Fremover vil de resterende fossile brændsler (kul, olie og gas) i fjernvarmeproduktionen gradvist blive erstattet af biomasse (fx træpiller og halm).

Læs mere om bæredygtig biomasse

HOFOR stiller krav til varmeleverandørerne vedrørende biomasse (primært træpiller). Træpiller må fx ikke komme fra oprindelig skov.

Beregning af en miljødeklaration for fjernvarme i Københavns Kommune

Miljødeklarationen for fjernvarme baseres på en gennemsnitligt beregnet deklaration for fjernvarmekunder i Hovedstadsområdet. Det skyldes, at selvom fjernvarmenettet ejes af forskellige selskaber, leveres fjernvarmen fra produktionsanlæg i hele Hovedstadsområdet til et stort sammenhængende forsyningsnet.

Derudover tillægges nettab og elforbrug til distribution, der specifikt vedrører kunder i Københavns Kommune. For når CO2-udledningen for den enkelte kunde skal opgøres, er det relevant at skelne mellem forskellige forsyningsområder, hvor nettab og elforbrug til distribution kan være forskellige.

Udviklingen fra 2020 til 2021
MiljødeklarationMåle-enhed20202021
Kuldioxid (CO2)g/kWh49,934,0
Svovldioxid (SO2)g/kWh0,0090,012
Kvælstoffilter (NOx)g/kWh0,0750,073

Udvikling i miljødeklarationen

CO2 deklarationen for en slutbruger af fjernvarme i Hovedstadsområdet i 2021 er 34,5 g/kWh og er faldet med omkring 30% i forholdt til året før.

Ændringen i forhold til 2020 skyldes især at AMV3 der var kulfyret lukkede endeligt ned i 2020, og den nye flisfyrede blok AMV4, der blev sat i drift 2020, har været i stabil drift i hele 2021. ARC har haft driftsproblemer og havarier i 2021, hvilket afspejles i den lavere affaldsvarmeproduktion. I forhold til hvad der blev budgetteret med for 2021 har ARC produceret 300 TJ mindre. Derudover har VF også leveret mindre varme til Hovedstadsområdet. Da affaldsvarme indeholder en fossil andel, betyder faldet i leverancen en mindre CO2-emission.

Til trods for at 2021 var et koldere år end 2020, var spidslastproduktion lidt lavere. Dampnettet hos HOFOR er nu fuldt konverteret, og en del af den varme der tidligere blev produceret som damp på naturgas kan nu produceres på de større kraftvarmeværker og som affaldsvarme. Alt i alt betyder den øgede andel af kraftvarme baseret på CO2-neutral biomasse en samlet reduktion i CO2-emissionen.

Miljødeklarationen for NOx- og SO2-emissioner er steget lidt siden 2020. Dette skyldes bl.a. at der er en højere andel udledning af SO2 fra olie end naturgas, som der er blevet brændt mere af i 2021 på grund af de høje naturgaspriser.

Den CO2-neutrale andel af Hovedstadens fjernvarme 2020

Der er sket en stigning i den CO2-neutrale andel af fjernvarmeproduktionen (energioutput i GJ fordelt i forhold til brændselstyper) fra 79 pct. i 2020 til knap 85 pct. i 2021 jf. figuren nedenfor.

Stigningen skyldes især AMV4 har været i drift hele året. Kulandelen er faldet til mindre end 0,5 pct. grundet AMV3 ikke længere er i drift og det kun blev brændt meget lidt kul af på AVV1.

Figur 1 Varmeproduktion (energi output) vægtet ud fra brændsler

Opgørelsen af den CO2 neutrale andel af fjernvarmeproduktion svarer til den måde Energinet.dk, opgør den CO2 neutrale andel for den danske elproduktion ikke udelukkende er brændselsbaseret, men også indeholder energikilder som vind, vandkraft, atomkraft og sol. Det samme vil også blive mere relevant for fjernvarmeforsyningen fremover, efterhånden som f.eks. geotermi og varmepumper til fjernvarme bliver mere udbredt. Varmepumper udnytter ud over el VE kilder som f.eks. jord, spildevand og overskudsvarme fra industri dvs. ikke-brændselsbaserede varmekilder.

Læs mere om miljødeklaration 2021 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Se her hvordan HOFORs miljødeklaration er rangeret.