Skjult FaceBook tracking ikon Miljødeklaration for fjernvarme - HOFOR

Langt den største del af fjernvarmen i Hovedstadsområdet bliver produceret på de store kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg.

Varmen transporteres ud til forbrugerne via fjernvarmeselskabernes ledningsnet. En voksende del af varmeproduktionen baseres på biomasse eller affaldsvarme, som i stor udstrækning er CO2-neutral. Fremover vil de resterende fossile brændsler (kul, olie og gas) i fjernvarmeproduktionen gradvist blive erstattet af biomasse (fx træpiller og halm).

Læs mere om bæredygtig biomasse

HOFOR stiller krav til varmeleverandørerne vedrørende biomasse (primært træpiller). Træpiller må fx ikke komme fra oprindelig skov.

Beregning af en miljødeklaration for fjernvarme i Københavns Kommune

Miljødeklarationen for fjernvarme baseres på en gennemsnitligt beregnet deklaration for fjernvarmekunder i Hovedstadsområdet. Det skyldes, at selvom fjernvarmenettet ejes af forskellige selskaber, leveres fjernvarmen fra produktionsanlæg i hele Hovedstadsområdet til et stort sammenhængende forsyningsnet.

Derudover tillægges nettab og elforbrug til distribution, der specifikt vedrører kunder i Københavns Kommune. For når CO2-udledningen for den enkelte kunde skal opgøres, er det relevant at skelne mellem forskellige forsyningsområder, hvor nettab og elforbrug til distribution kan være forskellige.

Udviklingen fra 2022 til 2023 (200%-metoden)
Miljødeklaration
København (HOFOR)
Måle-enhed20222023
Kuldioxid (CO2)g/kWh43,134,7
Drivhusgasser i alt (CO2-e)g/kWh43,435,4
Svovldioxid (SO2)mg/kWh11,316,1
Kvælstoffilter (NOx)mg/kWh9689,4

Udvikling i miljødeklarationen

Det er positivt at kunne konkludere at udledningen af CO2 for en slutbruger i hovedstadsområdet ligger på 34,6 g/KWh i 2023, da det den laveste udledning af CO2 g/KWh i hovedstadsområdet nogensinde, hvilke også betyder CO2 udledningen pr KWh er faldet med 19 % fra 2022.

I miljødeklaration for 2023 har den CO2-neutrale andel af fjernvarmen ikke ændret sig siden 2022 og derfor ligger den CO2-neutrale andel stadig på 86 %. De ændringer der er sket på udledningerne af CO2 fra fjernvarmen samt den CO2-neutrale andel skyldes primært at:

  • I 2023 er spidslast produktionen faldet og er det laveste nogensinde, på trods af uheldig timing i slutningen af året, hvor en kold periode kolliderede med havari og revision på nogle kraftværkers blokke.
  • I fordelingen mellem spidslast produktion er der sket en stigning i brugen af gasspidslast, men en reduktion i brugen af oliespidslast, sammenlignet med 2022. Dette skyldes at i perioden hvor energikrisen var på sit højeste var priserne på naturgas højere end priserne på olie og derfor blev mere olie anvendt. Dette er nu tilbage til normalen og naturgas prioriteres frem for olie til produktion af spidslast, hvilke har en lavere udledning af CO2.

Andre faktorer som f.eks. samlet varmeproduktion og fordelingen fra de forskellige brændsler kan også have en betydelig påvirkning på CO2 udledningerne fra fjernvarmen eller CO2-neutraliteten, men de har ikke ændret sig markant siden og derfor ligner 2023 meget 2022 på de parametre.

Den CO2-neutrale andel af Hovedstadens fjernvarme 2023

Opgørelsen af den CO2 neutrale brændselsandel er vægtet i forhold til fjernvarmeproduktionen (GJ) hvilket svarer til den måde Energinet.dk, opgør den CO2 neutrale andel for den danske elproduktion.

Idet elproduktionen ikke udelukkende er brændselsbaseret, men også indeholder energikilder som vind, vandkraft, atomkraft og sol, angives en produktionsfordeling i stedet for en brændselsfordeling. Det samme vil også blive mere relevant for fjernvarmeforsyningen fremover, efterhånden som f.eks. geotermi og varmepumper til fjernvarme bliver mere udbredt. Varmepumper udnytter ud over el energi kilder som f.eks. jord, spildevand og overskudsvarme fra industri dvs. ikke-brændselsbaserede varmekilder.

Miljødeklaration 2023 for fjernvarme i hovedstadsområdet (200%-metoden)

Miljødeklaration 2023 for fjernvarme i hovedstadsområdet (125%-metoden)

(Miljødeklarationerne opdateres første eller anden hverdag i april)

Se her hvordan HOFORs miljødeklaration 2022 er rangeret

Læs metodegrundlag for miljødeklarationen for fjernvarme