Skjult FaceBook tracking ikon Miljødeklaration for fjernvarme - HOFOR

Langt den største del af fjernvarmen i Hovedstadsområdet bliver produceret på de store kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg.

Varmen transporteres ud til forbrugerne via fjernvarmeselskabernes ledningsnet. En voksende del af varmeproduktionen baseres på biomasse eller affaldsvarme, som i stor udstrækning er CO2-neutralt. Fremover vil de resterende fossile brændsler (kul, olie og gas) i fjernvarmeproduktionen gradvist blive erstattet af biomasse (fx træpiller og halm).

Læs mere om bæredygtig biomasse

HOFOR stiller krav til varmeleverandørerne vedrørende biomasse (primært træpiller). Træpiller må fx ikke komme fra oprindelig skov.

Beregning af en miljødeklaration for fjernvarme i Københavns Kommune

Miljødeklarationen for fjernvarme baseres på en gennemsnitligt beregnet deklaration for fjernvarmekunder i Hovedstadsområdet. Det skyldes, at selvom fjernvarmenettet ejes af forskellige selskaber, leveres fjernvarmen fra produktionsanlæg i hele Hovedstadsområdet til et stort sammenhængende forsyningsnet.

Derudover tillægges nettab og elforbrug til distribution, der specifikt vedrører kunder i Københavns Kommune. For når CO2-udledningen for den enkelte kunde skal opgøres, er det relevant at skelne mellem forskellige forsyningsområder, hvor nettab og elforbrug til distribution kan være forskellige.

Udviklingen fra 2019 til 2020
MiljødeklarationMåle-enhed20192020
Kuldioxid (CO2)g/kWh68,749,9
Svovldioxid (SO2)g/kWh0,01050,009
Kvælstoffilter (NOx)g/kWh0,0930,075

Udvikling i miljødeklarationen

CO2-deklarationen for en slutbruger af fjernvarme i København i 2020 er på 49,9 g/kWh og er faldet med omkring 25% i forholdt til året før.

Ændringen i forhold til 2019 skyldes især, at AMV4 – som er fyret på træflis – har været i drift det meste af 2020 og derfor bidrager med en stor andel CO2-neutral varme. AMV3 – der var baseret på kul – var kun i drift i første kvartal, før den blev lykket permanent. På AVV1 har produktionen næsten udelukkende været baseret på træpiller. Derudover har der været små fald i andelen af varme produceret naturgas, olie og kul på andre anlæg som også bidrager positivt til deklarationen.

Miljødeklarationen for NOX- og SO2-emissioner er faldet lidt siden 2019. Dette skyldes højest sandsynlig en variation i affaldet.

Den CO2-neutrale andel af Hovedstadens fjernvarme 2020

Den CO2 neutrale andel opgøres på basis af brændselsforbruget på fjernvarmeproduktionsanlæg. Fokus er derfor på udvikling i fjernvarmens samlede brændselsmix, som er ens uanset, hvilken kommune fjernvarmekunderne bor i.

Der er sket en stigning i den CO2 neutral andel af fjernvarmeproduktionen (energioutput i GJ fordelt i forhold til brændselstyper fra 68% i 2019 til 79% i 2020 (se figur 1 nedenfor). Stigningen skyldes især at AMV4 har været i drift hele året. Kulandelen er faldet fra 10% til 2% grundet AMV3 ikke længere er i drift og det nu kun er små mængder kul, der bliver brændt på AVV1.

Figur 1 Varmeproduktion (energi output) vægtet ud fra brændsler

Opgørelsen af den CO2 neutrale andel af fjernvarmeproduktion svarer til den måde Energinet.dk, opgør den CO2 neutrale andel for den danske elproduktion ikke udelukkende er brændselsbaseret, men også indeholder energikilder som vind, vandkraft, atomkraft og sol. Det samme vil også blive mere relevant for fjernvarmeforsyningen fremover, efterhånden som f.eks. geotermi og varmepumper til fjernvarme bliver mere udbredt. Varmepumper udnytter ud over el VE kilder som f.eks. jord, spildevand og overskudsvarme fra industri dvs. ikke-brændselsbaserede varmekilder.

Læs mere om miljødeklaration 2020 for fjernvarme i Hovedstadsområdet