Miljødeklaration for fjernvarme | HOFOR

Langt den største del af fjernvarmen i Hovedstadsområdet bliver produceret på de store kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg.

Varmen transporteres ud til forbrugerne via fjernvarmeselskabernes ledningsnet. En voksende del af varmeproduktionen baseres på biomasse eller affaldsvarme, som i stor udstrækning er CO2-neutralt. Fremover vil de resterende fossile brændsler (kul, olie og gas) i fjernvarmeproduktionen gradvist blive erstattet af biomasse (fx træpiller og halm).

Læs mere om bæredygtig biomasse

HOFOR stiller krav til varmeleverandørerne vedrørende biomasse (primært træpiller). Træpiller må fx ikke komme fra oprindelig skov.

Beregning af en miljødeklaration for fjernvarme i Københavns Kommune

Miljødeklarationen for fjernvarme baseres på en gennemsnitligt beregnet deklaration for fjernvarmekunder i Hovedstadsområdet. Det skyldes, at selvom fjernvarmenettet ejes af forskellige selskaber, leveres fjernvarmen fra produktionsanlæg i hele Hovedstadsområdet til et stort sammenhængende forsyningsnet.

Derudover tillægges nettab og elforbrug til distribution, der specifikt vedrører kunder i Københavns Kommune. For når CO2-udledningen for den enkelte kunde skal opgøres, er det relevant at skelne mellem forskellige forsyningsområder, hvor nettab og elforbrug til distribution kan være forskellige.

Udviklingen fra 2018 til 2019

MiljødeklarationMåle-enhed20182019
Kuldioxid (CO2)g/kWh8068,1
Svovldioxid (SO2)g/kWh0,0090,009
Kvælstoffilter (NOx)g/kWh0,0930,081

Udvikling i miljødeklarationen

CO2-deklarationen for en slutbruger af fjernvarme i Hovedstadsområdet i 2019 er på 68,1 g/kWh og er faldet med omkring 14% i forholdt til året før.

Ændringen i forhold til 2018 skyldes især, at en mindre andel af varmeproduktionen (ca. 4% mindre sammenlignet med 2018) er baseret på fossil spids- og reservelast som følge af en generelt mildere vinter med få havarier på affaldsforbrænding- og kraftvarmeanlæg. Derudover blev det nye biomassefyrede kraftvarmeanlæg, AMV4 idriftsat sidst på året, og forventes derfor først for alvor at få en betydning for miljødeklarationen i 2020, som forventes at være klar i begyndelsen af april 2021.

Miljødeklarationen for NOX-emissioner er faldet lidt fra 2018, og for SO2-emissionerne er den steget marginalt. Dette skyldes højst sandsynlig en variation i affaldet.

Den CO2-neutrale andel af Hovedstadens fjernvarme 2019

Den CO2 neutrale andel opgøres på basis af brændselsforbruget på fjernvarmeproduktionsanlæg. Fokus er derfor på udvikling i fjernvarmens samlede brændselsmix, som er ens, uanset hvilken kommune fjernvarmekunderne bor i.

Der er sket en lille stigning i en CO2 neutral andel af fjernvarmeproduktionen (energioutput i GJ fordelt på brændsler i GJ) fra 66% i 2018 til 68% i 2019 jf. figur 1 nedenfor. At stigningen ikke er større skyldes, at selvom der har været anvendt mindre fossilt brændsel til spids- og reservelastproduktion, så har der også været anvendt mindre CO2-neutralt brændsel til grundlastproduktion, da det samlede varmebehov har været mindre end i 2018 som følge af, at vinteren i 2019 generelt set var mildere.

Figur 1 Varmeproduktion (energi output) vægtet ud fra brændsler

Opgørelsen af den CO2-neutrale andel af fjernvarmeproduktionen svarer til den måde, som den danske elproduktion opgøres på af Energinet.dk, da produktionen ikke udelukkende er brændselsbaseret, men også indeholder energikilder som vind, vandkraft, atomkraft og sol. Det samme vil også blive mere relevant for fjernvarmeforsyningen fremover, efterhånden som fx industriel overskudsvarme og store varmepumper til fjernvarme bliver mere udbredt.

Læs mere om miljødeklaration 2019 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

HOFOR Logo