Skjult FaceBook tracking ikon Vindmøller ved Bogø Inddæmning - HOFOR

HOFOR har afleveret et projektforslag om opstilling af otte nye vindmøller ved Bogø Inddæmning i Lolland Kommune.

Området er udpeget til opstilling af vindmøller i Kommuneplan 2017-2029, hvor rammeområde 360-T11 muliggør planlægning for maksimalt 9 vindmøller med totalhøjder på op til 150 meter.

Projektet er blevet tilpasset efter flere debatfaser, senest i april-maj 2020, hvor der var forslag om opstilling af 10 vindmøller. Det endelige projekt beskriver opstilling af i alt 8 vindmøller på op til 150 meters højde.

Kort over område på Lolland, der er udlagt til vindmøller.
Kort over Rammeområde 360-T11, der er udlagt til vindmøller af Lolland Kommune.

Vindmøllerne bliver op til 150 meter høje og vil være opstillet på to rækker med fire i hver. De syv gamle vindmøller i området samt en ottende vindmølle vest for området bliver nedtaget i forbindelse med projektet.

Kort over den foreslåede mølleopstilling ved Bogø inddæmning.
Kort over den foreslåede mølleopstilling med markering af eksisterende, ældre møller, der bliver nedtaget.

Miljørapport og visualiseringer

Projektet er blevet miljøvurderet, og der er derudover lavet visualiseringer i høj opløsning fra i alt 34 fotopunkter. Materialet kan downloades fra kommunens hjemmeside:

Miljørapport med Miljøkonsekvensrapport og Miljøvurdering (pdf)

Visualiseringsrapport med visualiseringer fra 34 fotopunkter (pdf)

Orienteringsmøde 23. februar

Tirsdag 23. februar kl. 19.00-21.00 afholdt HOFOR lovpligtigt digitalt orienteringsmøde om projektet sammen med Energistyrelsen lovpligtigt digitalt orienteringsmøde om de påvirkninger, som naboer til projektet kan forvente – samt om reglerne om erstatning for værditab på beboelsesejendomme samt nære naboers mulighed for salgsoption og VE-bonus.

Borgere, der bor inden for 10 km fra møllerne, fik en mødeinvitation i deres e-Boks. Se det medsendte orienteringsmateriale her:

På grund af de gældende corona-restriktioner blev mødet afholdt digitalt. Du kan se en optagelse af hele mødet her:

VE-ordningerne

Den 1. juni 2020 trådte en række nye ordninger, der sikrer rettighederne for naboer til vedvarende energi-projekter, i kraft – de såkaldte VE-ordninger. De i alt fire ordninger omfatter også projektet ved Bogø Inddæmning:

Se information om ordningerne på:

Energistyrelsens hjemmeside

Tidsplan

Projektet for opstilling af otte vindmøller i Bogø inddæmning blev vedtaget af byrådet i Lolland Kommune i juni 2021. Efterfølgende blev projektet påklaget, og i april 2022 er klagesagerne blevet afgjort i Planklagenævnet samt Miljø- og Fødevareklagenævnet, som ophæver lokalplanen og hjemviser sagen til fornyet behandling hos Lolland Kommune. Dette betyder som minimum en forsinkelse af projektet. 

HOFOR er indstillet på at arbejde videre med projektet i en ny lokalplan-proces. Det er dog endnu ikke muligt at give et bud på en tidshorisont for opstilling af møller i Bogø Inddæmning.