Skjult FaceBook tracking ikon Energipark Kirsebærmose - HOFOR

HOFOR har sammen med lokale lodsejere ansøgt Ringkøbing-Skjern Kommune om tilladelse til at opføre en energipark med solceller og vindmøller ved Kirsebærmose.

Energiparken vil være placeret nord for Herningvej/Videbækvej. Den skal bestå af 6 vindmøller med en samlet effekt på op til 30 MW samt et solcelleområde med en samlet effekt på omkring 120 MWp.

Når parken står færdig, vil den kunne levere grøn strøm, der svarer til cirka 50.000 husstandes forbrug.

De nye vindmøller vil have en totalhøjde på op til 150 meter til øverste vingespids – og en rotordiameter på op til 136 meter.

Solcelleområdet udgør et areal på cirka 118 hektar, hvoraf mere end halvdelen er lavbundsjorder, der vil blive taget ud af drift.

Hold dig opdateret med nyhedsbrevet

Bliv løbende orienteret om projektet og processen ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev om Kirsebærmose Energipark.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Kort over Kirsebærmose Energipark med vindmøller og solcelleareal.
Kort over projektområdet med vindmøller og solcelleareal.

Sol og vind sammen

Kirsebærmose Energipark vil være et skridt på vejen til at nå den nationale målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2023 – og samtidig et væsentligt bidrag til at nå Ringkøbing-Skjerns Kommunes egne klimamålsætninger.

Både sol og vind er i dag konkurrencedygtige grønne energikilder, og det giver ekstra fordele at opføre en energipark med en kombination af de to energikilder. Sol og vind supplerer hinanden godt – når solen skinner er solcellerne mest effektive, og når det blæser, tager vindmøllerne over. Det giver en relativt stabil produktion af strøm.

Dialog med lokalområdet

Vi lægger stor vægt på lokal forankring. Derfor er vi i dialog med lokale borgerforeninger om, hvordan vindmøllerne og solcellerne vil skabe værdi, der kan understøtte lokalsamfundet i området omkring Kirsebærmose Energipark.

Vi har præsenteret vores projektoplæg på et informationsmøde i Vorgod-Barde Hallen 26. januar 2024. På mødet var der en god dialog, og der kom flere gode input fra deltagerne. Disse er blevet bearbejdet og inkluderet i den endelige ansøgning.

Derudover er bestyrelserne for de fire nærmeste borgerforeninger i området alle blevet tilbud et informationsmøde. HOFOR deltager også i det kommende dialogmøde, som Ringkøbing Skjern Kommunes arrangerer 24. juni 2024 i Tarm Idrætscenter.

Natur og miljø

Jorden til solcellearealet bliver købt af HOFOR og bliver fritlagt efter brug til fri natur. I forbindelse med etablering af solcelleparken bliver den almindelige landbrugsdrift af jorden indstillet, og gødning og sprøjtning ligeså, hvilket vil beskytte grundvandet i området.

Herunder er et areal på cirka 67 hektar såkaldt lavbundsareal, som bliver taget ud af almindelig drift. Lavbundsarealer er tidligere vådområder, hvor der er mange planterester, der har optaget kulstof. Kulstof bliver frigivet til atmosfæren, når lavbundsjorde bliver opdyrket og brugt som landbrugsjord. Derfor er udtagning af lavbundsjorde vigtigt i forhold til klimamålene, idet lavbundsjorde står for omkring en tredjedel af landbrugets CO2-udledning.

Vi lægger vægt på, at det naturlige grønne præg i nærområdet skal bevares. Der vil derfor komme grøn beplantning i flere rækker langs kanterne af solcelleparken, som afskærmer for indkig til solcellerne.

Beplantningen vil bidrage til at forbedre og udvikle biodiversiteten i området, så der bliver skabt føde-, yngle- og levesteder for dyr, fugle og insekter. Vi vil desuden etablere faunapassager, som tillader større dyrs frie bevægelighed.

Desuden vil der blive gjort plads til, at græs og vilde blomster kan vokse i området, så biodiversiteten kan blive sikret og ligefrem styrket. Vi er i dialog med Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Ringkøbing-Skjern, som har bidraget med værdifuldt input til, hvordan et anlæg som dette kan blive brugt til at fremme biodiversiteten i området. For eksempel med fuglekasser eller insektvolde. Disse input vil HOFOR så vidt muligt søge at imødekomme.

Kort over Kirsebærmose Energipark med markering af lavbundsarealer.
Kort over projektområdet med markering af lavbundsarealer.

Status og tidsplan

Byrådet i Ringkøbing-Skjern skal i den kommende tid vurdere indkomne ansøgninger fra HOFOR og andre udviklere – og beslutte den videre proces for de forskellige projekter, der er ansøgt om i kommunen.

Ansøgningen med bilag er tilgængelig på Ringkjøbing-Skjern Kommunes hjemmeside om VE-projekter:

Se ansøgninger om VE-anlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune her 

Hvis Kirsebærmose Energipark går videre i den kommunale planlægning, vil der i forbindelse med planprocessen blive lavet en grundig miljøvurdering, inden Ringkøbing-Skjern Kommune kan give tilladelse til projektet.

Der vil også blive afholdt en offentlig høring på otte uger, hvor alle interesserede borgere, virksomheder og organisationer har mulighed for at give sin mening til kende. Under den offentlige høring arrangerer vi et informationsmøde med fokus på miljøvurderingen og de forskellige ordninger, der sikrer økonomisk kompensation til naboer og lokalsamfund.

Rettigheder som nabo

De nye vindmøller og solceller vil udløse en række udbetalinger til kommunen og naboerne. Fire ordninger er med til at sikre kompensation:

VE-bonus: Beboere inden for 8 x møllehøjden (1200 meter) har ret til en årlig, skattefri udbetaling fra os, som afhænger af produktion og elpris. Folketinget forhandler for tiden om ny lovgivning, hvor det er foreslået at hæve denne bonus-udbetaling med 50 procent. Det vil medføre en årlig, skattefri VE-bonus på 9700 kroner for vindmøllenaboer og 3600 kroner for solcellenaboer – ved en elpris på 35 øre per kWh.

Grøn Pulje: Vi skal derudover betale et engangsbeløb per opstillet MW, som bliver administreret af Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er hensigten, at pengene fortrinsvist skal støtte projekter blandt de nære naboer. Folketinget forhandler for tiden om ny lovgivning, hvor det er foreslået at hæve den grønne pulje markant til 313.000 kroner per MW for vindmøller og 125.000 kroner per MW for solceller. Hvis det bliver vedtaget, giver det en Grøn Pulje på cirka 24 millioner kroner for det samlede projekt.

Erstatning for værditab: Alle har ret til at søge om erstatning for værditab på boliger, hvis ejendomsværdien bliver påvirket af nye vindmøller. Det er den uafhængige, statslige Taksationsmyndighed, der afgør et eventuelt værditab. Beboere inden for 6 x møllehøjden (900 meter) kan gratis søge om værditabs-erstatning, mens det koster et gebyr for andre – som dog betales tilbage, hvis man får tilkendt mindst 1 procent værditab. Se alle tidligere afgørelser i værditabssager, herunder beløb, på Taksationsmyndighedens hjemmeside.

Salgsoption: Beboere inden for 6 x møllehøjden (900 meter) har desuden ret til at sælge deres bolig til os, hvis Taksationsmyndigheden tilkender et værditab på mindst 1 procent. Det er taksationsmyndigheden, der fastsætter salgsprisen.

Læs mere om de fire VE-ordninger på Energistyrelsen hjemmeside

Kort over Kirsebærmose Energipark med relevante afstandsmarkeringer i forhold til nærliggende boliger.
Kort over projektområdet med relevante afstandsmarkeringer i forhold til nærliggende boliger.

Kontakt

Benedicte Voltelen, projektleder HOFOR
bevolt@hofor.dk

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet for Energipark Kirsebærmose via dette link