Skjult FaceBook tracking ikon Svanemøllen Skybrudstunnel - HOFOR

Store dele af København, Gentofte og Gladsaxe er hårdt ramt af oversvømmelser ved kraftig regn eller skybrud. Det vil områdets forsyningsselskaber og kommuner gøre noget ved.

Etableringen af Svanemøllen Skybrudstunnel er et samarbejde på tværs af kommunerne København, Gentofte, Gladsaxe og Frederiksberg for at løse problemer med oversvømmelser i det nordlige hovedstadsområde.

HOFOR står sammen med forsyningsselskabet Novafos for selve anlægsarbejdet, som forventes at gå i gang i 2024.

Skybrudstunnelen skal efter planen være færdig i 2030.

Forarbejdet er godt i gang

Før vi kan gå i gang, er der mange forhold, der skal undersøges. Derfor er vi i fuld gang med geotekniske boringer flere steder på strækningen for at undersøge grundvandsniveauet og jordbundsforholdene.

Prøveboringerne er et skridt på vejen mod at planlægge den bedste vej, vandet kan løbe ud i tunnelen. Selve arbejdet med at anlægge tunnelen begynder tidligst i 2024.

På to af byggepladserne, som er på Fiskerihavnen i Nordhavn og ved Ryparken, vil der være forberedende arbejde fra første del af 2024. Naboer bliver informeret i god tid forinden.

Kort, der viser placeringen af den kommende Svanemøllen Skybrudstunnel
Den røde linje er den kommende Svanemøllen Skybrudstunnel. De sorte prikker er der, hvor der bliver anlagt skakte med byggeplads omkring i anlægsperioden. Den stiplede linje er en ledning, der fører vandet tilbage til et eksisterende kloaksystem og videre til renseanlægget Lynetten.

Miljøvurdering af Svanemøllen Skybrudstunnel

Svanemøllen Skybrudstunnel har foretaget en vurdering af konsekvenserne for miljøet. På nuværende tidspunkt forventer vi, at der vil være en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten i efteråret 2023, og i den forbindelse bliver naboer inviteret til informationsmøder.

Projektet forventes at få en miljøgodkendelse sidst i 2023.

Det er Miljøstyrelsen, der står for miljøvurderingen, og du kan se mere på www.mst.dk/skybrudstunnel.
Her på siden kan du se tidligere idéoplæg til miljøkonsekvensrapporten samt idéoplæg til supplerende høringer.

Se detaljer om placeringen

På kortet nedenfor kan du se, hvor tunnelen bliver placeret, samt hvor skaktene skal være (cirklerne). Det er vist ud fra områder, som Miljøstyrelsen vurderer vil blive berørt.

Du kan zoome ind og se hvilke matrikler, der ligger over tunnelen og en mere præcis placering af byggepladser ved skaktene. Kortet fungerer bedst, hvis du klikker på at få vist det i fuld skærm. Det er den stiplede firkant i venstre side.

Værd at vide:

  • Svanemøllen Skybrudstunnel er et samarbejde på tværs af kommuner i den nordlige del af hovedstadsområdet for at løse problemer med oversvømmelser. Forsyningsselskaberne HOFOR, Novafos og Frederiksberg Forsyning arbejder sammen om at anlægge tunnelen.
  • Arbejdet med at bore og anlægge Svanemøllen Skybrudstunnel starter tidligst i 2024, og hele projektet skal være færdigt til 2030.
  • Sammenlagt 10 kilometer tunnelrør skal fungere som en ny hovedvandvej under jorden, så områderne kan komme af med regnvand og dermed undgå skader og gener i forbindelse med skybrud og kraftig regn.
  • Tunnelrørenes bredde bliver fra 1,5 meter og op til knapt 5 meter i diameter.
  • Det store tunnelanlæg kan rumme godt 100.000 m3 vand – det svarer til Rundetårn 15 gange – og vil dermed også fungere som et stort bassin til at samle overløb op, som ellers vil havne i søer, kanaler og Øresund.
  • Hvert år vil der blive pumpet ca. 500.000 m3 vand til renseanlæg fremfor at løbe ud i søer, kanaler og hav.
  • Tunnelen anlægges med en gren fra Lygten over Ryparken til Svanemøllen Kaserne og en anden tunnelgren fra Nordkanalen via Dyssegårdsparken og Søholmlund til Svanemøllen Kaserne og derfra videre ud til en pumpestation på spidsen af Nordhavnen.

Se tidligere pressemeddelelser

“Flydepram hjælper med forarbejde til skybrudstunnel” 18.02.2022

Projektet sker i et samarbejde mellem HOFOR, Novafos og Frederiksberg Forsyning:

Kontaktinfo

Hvis du har flere spørgsmål, kan du skrive til os på sst@hofor.dk

Vil du gerne arbejde med skybrudstunnelen?

Læs mere om job i HOFOR på hofor.dk/job

For entreprenører

Få information om markedsdialogen om Svanemøllen Skybrudstunnel (in English)