Refusion af tilslutningsbidrag - privat | HOFOR

Find information om, hvordan du ansøger om at få delvis tilbagebetaling af dit tilslutningsbidrag.

Hvis du ønsker at etablere en faskine eller på anden vis vil håndtere regnvandet på din egen matrikel, og du i den forbindelse ønsker at søge om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, skal du kontakte HOFOR.

En forudsætning for tilbagebetaling er, at du har fået en nedsivningstilladelse eller en tilladelse til anden bortskaffelse af regnvandet fra din kommune.

Det er også en forudsætning for tilbagebetaling, at kommunen har givet tilladelse til delvis udtræden af forsyningsselskabet. Kontakt derfor din kommune, og hør om mulighederne.

Procedure for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

Tilbagebetalingsbeløbets størrelse fastsættes på baggrund af en individuel vurdering med udgangspunkt i følgende procedure:

  1. Efter en dialog mellem HOFOR og ejendommens ejer, indsender ejeren udfyldt ansøgning om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.
  2. HOFOR vurderer ansøgningen og kan herefter give et forhåndstilsagn om tilbagebetaling. Tilbagebetalingen er betinget af, at den aftalte håndtering af tag- og overfladevandet på egen grund er gennemført inden for en frist fastsat af HOFOR.
  3. Der kan tilbagebetales op til 300 kr. pr. frakoblet kvadratmeter tag og overfladeareal for boliger, samt tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 kvadratmeter grundareal for erhvervsejendomme, dog højest 40% af standardtilslutningsbidraget på det tidspunkt, hvor den delvise udtræden finder sted.
  4. Afkoblingen bør som hovedregel udgøre mindst 50% af det tilkoblede areal.
  5. Hvis ejendommen har dræn, som leder til kloak, tilbagebetales højest 20% af tilslutningsbidraget.
  6. Nedsivningsløsningen skal være en fuldstændig frakobling fra kloakken. Der må derfor ikke etableres overløb fra nedsivningen til kloakken.
  7. Grundejer fremsender dokumentation til HOFOR for gennemførelsen af projektet.
  8. HOFOR besigtiger anlægget.
  9. Tilbagebetalingen af tilslutningsbidraget gennemføres.
  10. Refusionen udbetales først, når den endelige udtræden er registreret og fremgår i BBR.

Ansøg om refusion af tilslutningsbidrag

For at ansøge om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, skal du udfylde formularen på følgende side:

HOFOR Logo