Skjult FaceBook tracking ikon Sådan producerer vi drikkevandet - HOFOR

Det grundvand vi pumper op, er af så god kvalitet, at vi kan bruge det som drikkevand uden at gøre andet end at ilte og filtrere det. Vandet kommer fra 47 regionale kildepladser og 6 bynære kildepladser.

HOFOR producerer alt drikkevand fra grundvand, der indvindes i et stort område på Sjælland.

Vi indvinder årligt ca. 54 mio. m3 vand. Vandet indvindes i et område, der strækker sig fra Hillerød i Nordsjælland til Ringsted på Midtsjælland og Dragør på Amager. Indvindingen er fordelt på 47 kildepladser, der leverer vand til HOFORs syv regionale vandværker. Hver af de regionale kildepladser udgøres af flere boringer, der som udgangspunkt henter vand fra samme grundvandsmagasin. Dertil kommer seks bynære kildepladser, der leverer vand til HOFORs seks lokale vandværker.

Således hentes vandet til hvert regionalt vandværk fra mellem 19 og 90 boringer fordelt på 2-10 kildepladser, mens det til hvert af de lokale værker hentes fra én kildeplads bestående fa 2 – 14 boringer.

Kort over HOFORs vandindvindingsområder på Sjælland.

Vi ilter og filtrerer grundvandet

Det grundvand, vi pumper op, er af så god kvalitet, at det kan anvendes til drikkevand uden anden behandling end iltning og filtrering gennem mikrobiologiske sandfiltre. Ved behandlingen fjernes hovedparten af grundvandets naturlige indhold af svovlbrinte, methan, jern og mangan, ligesom indholdet af næringsstoffer, primært ammonium, også reduceres.

HOFORs vandværker er en blanding af ældre og nyere vandværker. På de ældre vandværker iltes vandet på en iltningstrappe, gennem en åben rislebakke eller gennem en lukket rislekolonne, hvorfra det ved gravitation løber gennem et eller to trin af mikrobiologisk aktiv sandfiltrering. Herfra løber det videre til en underjordisk rentvandsbeholder i beton, hvorfra det pumpes ud til kunderne. Et eksempel på et vandværk med iltningstrappe og dobbeltfiltrering kan ses på figuren herunder.

Illustration af vandets vej gennem vandværket
Illustration af vandets vej gennem et ældre vandværk.

På de nye vandværker behandles vandet i lukkede tryksatte systemer med iltning enten gennem beholdere med bundbeluftning eller gennem lukkede rislekolonner. Herefter filtreres vandet gennem mikrobiologisk aktive tryk-sandfiltre, hvorfra vandet ledes til overjordiske stålbeholdere, for derefter at blive pumpet ud til kunderne. På de lokale vandværker Brøndby, Dragør og St. Magleby UV bestråles vandet før det ledes til kunderne. På vandværket ved Marbjerg er ligeledes indbygget UV-anlæg før afgang fra vandværk, som kan tændes såfremt det vurderes nødvendigt og efter godkendelse fra myndighed. UV-behandlingen anvendes som en ekstra sikkerhedsbarriere. Et eksempel på et vandværk med blødgøring, lukket iltning, tryksandfilter, overjordisk rentvandsbeholder og UV-anlæg, kan ses på figuren herunder.

Illustration af vandets vej gennnem et nyt vandværk med blødgøring og UV-anlæg.

Blødgøring

HOFOR arbejder frem i mod at levere blødere vand til alle kommuner i vores forsyningsområde. Dette gør vi ved at fjerne en del af kalken der naturligt forekommer i vandet. Kalken fjernes ved hjælp af den såkaldte pelletmetode. Dette behandlingstrin tilføjes før iltningen.

Læs mere om blødere vand og planen for udrulning af blødere vand.

Alle kvalitetskrav overholdes

Alt drikkevand der leveres af HOFOR overholder myndighedernes krav til drikkevand jf. Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Læs mere om hvordan HOFOR overvåger vandkvaliteten

Læs mere om forsyningsforholdene i kommunerne og se resultater af seneste kontrolprøver på vandværker og ledningsnet.

Godkendelse af materialer i vandbanen

I HOFOR arbejder vi hver dag for at sikre, at det vand, vi leverer til vores kunder, er af den bedste kvalitet. Et af de tiltag vi har igangsat er, at de materialer, vi bruger i kontakt med drikkevandet, ikke påvirker drikkevandskvaliteten og dermed ikke udgør en sundhedsrisiko for vores kunder.

Læs mere om, hvordan HOFOR stiller krav til materialer i kontakt med drikkevandet

Beskyttelse af grundvandet

HOFOR arbejder hver dag med at beskytte vores grundvand og dermed drikkevandsressourcen. Det sker ved at plante ny skov og lave aftaler om miljøvenlig drift af landbrugsjord tæt ved vores kildepladser.

Læs mere om, hvordan HOFOR beskytter drikkevandet.