Skjult FaceBook tracking ikon Strandboulevarden skybrudstunnel - HOFOR

Som led i skybrudssikringen af København, anlægger HOFOR en skybrudstunnel under Strandboulevarden på Østerbro.

Anlægsarbejdet med skybrudssikringen af Østerbro har været i gang siden januar 2020, hvor tunnelboremaskinen blev sat i jorden for at bore sig igennem den første strækning under jorden. Den sydlige og nordlige strækning er nu blevet tunnelleret, en strækning på i alt 900 meter. I efteråret 2020 igangsættes den østlige og sidste strækning, der løber under Gammel Kalkbrænderi Vej. En strækning på i alt ca. 200 meter og som forventes at være afsluttet ultimo 2021.

Skybrudssikring af Østerbro

Den 1100 meter lange tunnel etableres for at sikre Østerbro mod de store mængder regnvand, der kommer ved skybrud og vedvarende regn. Anlægsprojektet er et samarbejde mellem HOFOR og Københavns Kommune, hvor HOFOR etablerer skybrudstunnelen og Københavns Kommune anlægger det grønne byrum.

Skybrudssikring godt i gang på Strandboulevarden

Illustration af igangværende og afsluttet arbejde på tunnelen.

1 central byggeplads og 3 mindre mindre byggepladser

I januar 2020 gik HOFOR i gang med at etablere skybrudstunnelen. Tunnelen bliver ca. 1100 meter lang, 2 meter i diameter og skal løbe 6 meter under jorden under Strandboulevarden og Gammel Kalkbrænderi Vej.

Tunnelen laves med en tunnelboremaskine, hvor jorden køres væk løbende, og de store tunnelelementer sættes på med det samme. Derfor er der blevet etableret fireskakte med tilhørende byggepladser.

Den største og mest centrale byggeplads er i midterrabatten på Strandboulevarden i krydset ved Gammel Kalkbrænderi Vej. Her skal boremaskinen sænkes ned, jorden køres væk fra, og tunnelelementerne ligge klar. Denne byggeplads er blevet etableret som det første tilbage i begyndelsen af 2019 og vil være der i hele anlægsperioden til ultimo 2021.

Desuden er der blevet etableret skakte med byggepladser i midterrabatten i Strandboulevarden og ved gaderne Løgstørgade og Næstvedgade. Og på Gammel Kalkbrænderi Vej i krydset med Østbanegade, hvor tunnelen skal sluttes til den tunnel under togbanen, som HOFOR allerede har lavet.

Tunnelen laves med en tunnelboremaskine, hvor jorden køres væk løbende, og de store tunnelelementer sættes på med det samme. Derfor skal der etableres 4 skakte med tilhørende byggepladser.

 View ned i skakten

Støj og p-pladser

Vi er desværre nødsaget til at inddrage flere parkeringspladser i de områder, hvor byggepladserne etableres. Desuden vil arbejdet i perioder generere støj og øget transport i området. Vi gør, hvad vi kan for at genere mindst muligt, men håber på jeres forståelse for, at arbejdet er nødvendigt of med til at sikre, at vi kan aflede regn- og spildevand på en forsvarlig og miljøvenlig måde.

Gravearbejde, når rør fra hele Østerbro kobles til tunnelen

For at HOFOR kan koble de eksisterende rør fra hele Østerbro til tunnelen kan det i kortere tid være nødvendigt at grave flere steder i Strandboulevarden. Disse gravearbejder vil vare i kortere perioder og varsles særskilt. Ligesom arbejde med støjgener eller uden for normal arbejdstid vil blive varslet i de konkrete tilfælde til beboere i nærheden.

Træer

For at kunne etablere skaktene til skybrudstunnelen er HOFOR nødt til at fælde flere træer. Det vil være træer omkring de byggepladser vi etablerer. Det kan være nødvendigt at indsnævre vejbanerne lokalt, når nogle af træerne fældes. Alle fældede træer bliver erstattet i den endelige udformning af Strandboulevarden.

Desuden etableres der skakte med byggepladser i den grønne midterrabat i Strandboulevarden ved gaderne Løgstørgade og Næstvedgade. Og på Gammel Kalkbrænderi Vej i krydset med Østbanegade, hvor tunnelen skal sluttes til den tunnel under togbanen, som HOFOR allerede har lavet. De skakte etableres løbende.

Arbejdstid og varsling

Som udgangspunkt vil al arbejde foregå indenfor normal arbejdstid. Det er dog et stort og kompliceret arbejde at anlægge en skybrudstunnel, så vi kan i perioder blive nødt til at arbejde uden for normal arbejdstid. I sådanne planlagte tilfælde vil beboere, der påvirkes af arbejdet, blive varslet via døropslag.

Fakta om tunnelen

For at HOFOR kan koble de eksisterende rør fra hele Østerbro til tunnelen kan det i kortere tid være nødvendigt at grave flere steder i Strandboulevarden. Disse gravearbejder vil vare i kortere perioder og varsles særskilt. Ligesom arbejde med støjgener eller uden for normal arbejdstid vil blive varslet i de konkrete tilfælde til beboere i nærheden.

Fakta om tunnelen

 Anden illustration af etablering af skybrudstunnel

Fakta om skybrudstunnelen ved Strandboulevarden

  • Tunnelen bliver i alt ca. 1100 meter lang og vil løbe under Strandboulevarden på strækningen mellem Løgstørgade og Næstvedgade.
  • Den vil være 2 meter i diameter.
  • Den vil ligge 6 meter under asfalten.
  • Tunnelen vil samle regnvand fra hele Østerbro, og ved skybrud lede det under togbanen og ud i havnen.
  • Anlægsarbejdet igangsætter i januar 2019.
  • Skybrudstunnelen forventes afsluttet ultimo 2021, hvorefter Københavns Kommune går i gang med overfladeløsningerne. Hele projektet forventes færdigt ved udgangen af 2022.

Har du spørgsmål til projektet?

Strandboulevarden@hofor.dk