Skjult FaceBook tracking ikon Renovering af Tibberup Kildeplads i Hareskoven - HOFOR

HOFOR renoverer Tibberup Kildeplads i Hareskoven i perioden maj 2021 – november 2022. Renoveringen sker efter tilladelse og i tæt dialog med Naturstyrelsen da arealet er statsskov.

I tilladelsen til projektet har der fra Naturstyrelsens side været fokus på, at det skal tages mest mulig hensyn til skovens mange brugere.

Tibberup Kildeplads er én blandt seks kildepladser, der leverer vand til Værket ved Søndersø. Indvindingsboringerne til Tibberup Kildeplads er placeret på Gisselfeldengen, som ligger i Hareskoven, Jonstrup vang. Der er indvundet vand fra Tibberup Kildeplads siden 1943.

Der indvindes årligt op til 2,4 mio. m3 grundvand fra Tibberup Kildeplads. Vandet renses på Værket ved Søndersø, som producerer drikkevand til over 135.000 hustande i København og omegn.

Sådan skal vi renovere

Ved renoveringen af Tibberup Kildeplads skal HOFOR nedlægge 11 eksisterende boringer/betonbrønde på Gisselfeldengen (blå prikker på kortet nedenfor) og erstatte dem med otte nye boringer/råvandsstationer, der skal ligge langs den skovvej, som hedder Skelvej (grøn farve på kort)

Figur 1: Oversigtskort med angivelse af den eksisterende Tibberup Kildeplads på Gisselfeldengen og den fremtidige Tibberup Kildeplads langs Skelvej.

Renoveringen af kildepladsen og flytningen af indvindingsboringerne sker for, at vi kan:

  • øge forsyningssikkerheden ved at modernisere indvindingsanlægget.
  • øge drikkevandssikkerheden ved at etablere nye såkaldte råvandsstationer.
  • flytte boringerne højere op i terræn ift. Tibberup Å, så vi i tilfælde af oversvømmelser er sikre på ikke at få blandet rent grundvand og urent overfladevand sammen.
  • undgå anlægsarbejder på Gisselfeldengen, som udgøres af beskyttet natur.

Aktiviteter, tidsplan og adgangsbegrænsninger

Projektet består af fire hovedfaser.

1. Indvindingsboringer langs Skelvej fra april 2021 til oktober 2021

Der etableres i alt otte boringer langs Skelvej, hvoraf to boringer allerede blev etableret i 2017/2018 for at undersøge potentialet for at flytte kildepladsen. Boringerne udføres af brøndborerfirmaet A. Højfeldt A/S på vegne af HOFOR.

P-plads bliver 1/3 mindre

P-pladsen syd for Skelvej vil blive anvendt til materialedepot, som vil fylde ca. 1/3 af P-pladsen. Resten af P-pladsen vil fortsat være åben for parkering.  

Det vil være muligt at passere borearbejderne langs Skelvej til fods.

2. Etablering af indvindingsanlæg fra oktober 2021 til januar 2022

I denne fase skal der etableres råvandsledninger, fra den sydligste ende af Skelvej, gennem Djævlemosen og frem til Ballerupvej. Rørene bores vandret gennem jorden (ved hjælp af såkaldt styret underboring), så vi undgår at skulle grave terrænet op.

I samme periode arbejder vi også ved hver af de 8 boringer langs Skelvej med etablering af fundamenter, grusdække, råvandsstationer, el og stikledninger.

Halv P- plads

I denne periode vil materialedepotet fylde ca. ½-delen af P-pladsen syd for Skelvej. Resten af P-pladsen vil fortsat være åben for parkering, og vi åbner gradvist mere op, efterhånden som behovet for plads til materialer mindskes.

Enkelte lukninger af Skelvej på hverdage

I perioder med farligt arbejde, gravemaskiner og kraner, vil Skelvej være lukket inden for normal arbejdstid, på visse hverdage. Når Skelvej afspærres, henviser HOFOR til den alternative rute, som er angivet på nedenstående figur.

3. Montagearbejde, skylning og idriftsættelse fra januar 2022 til maj 2022

De store anlægstekniske arbejder vil her være afsluttede, og der mangler kun montage af rør- og elinstallationer i råvandsstationerne langs Skelvej. Dette arbejde vil ikke give begrænsninger i færdslen langs Skelvej og P-pladsen vil få næsten fuld kapacitet igen.

Omkring maj 2022 skylles det nye anlæg grundigt igennem, inden det bliver sat i drift.

4. Sløjfning af gammel kildeplads på Gisselfeldengen fra september 2022-november 2022

Når de nye vandindvindingsboringer langs Skelvej er sat i drift, sløjfer HOFOR de gamle boringer og brønde på Gisselfeldengen og reetablerer arealet.

Arbejdet på Gisselfeldengen forventes afsluttet november 2022.

Figur 2 I perioder hvor Skelvej (rød stiplet markering) er lukket pga. kildepladsrenovering, kan det anbefales at benytte den alternative rute, via Sand (gul stiplet markering).

Kontakt

HOFOR benytter forskellige entreprenører til at udføre arbejdet i forbindelse med renoveringen. HOFOR er ansvarlig for arbejdet og vil føre tilsyn gennem alle faserne af projektet.

Hvis du oplever gener eller har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte HOFORs projektleder for Tibberup kildepladsrenovering.

Thorbjørn Ertbølle Olafsson
Projektleder, Kildepladser
+45 27954751
teol@hofor.dk