Skjult FaceBook tracking ikon Renovering af Tibberup Kildeplads i Hareskoven - HOFOR

HOFOR renoverer Tibberup Kildeplads i Hareskoven i perioden maj 2021 – november 2022 (bemærk forsinkelser i den sidste del af projektet. Se afsnittet “Aktiviteter og tidsplan”). Renoveringen sker efter tilladelse og i tæt dialog med Naturstyrelsen, da arealet er statsskov.

I tilladelsen til projektet har der fra Naturstyrelsens side været fokus på, at det skal tages mest mulig hensyn til skovens mange brugere.

Tibberup Kildeplads er én blandt seks kildepladser, der leverer vand til Værket ved Søndersø. Indvindingsboringerne til Tibberup Kildeplads er placeret på Gisselfeldengen, som ligger i Hareskoven, Jonstrup vang. Der er indvundet vand fra Tibberup Kildeplads siden 1943.

Der indvindes årligt op til 2,4 mio. m3 grundvand fra Tibberup Kildeplads. Vandet renses på Værket ved Søndersø, som producerer drikkevand til over 135.000 hustande i København og omegn.

Sådan skal vi renovere

Ved renoveringen af Tibberup Kildeplads skal HOFOR nedlægge 11 eksisterende boringer/betonbrønde på Gisselfeldengen (blå prikker på kortet nedenfor) og erstatte dem med otte nye boringer/råvandsstationer, der skal ligge langs den skovvej, som hedder Skelvej (grøn farve på kort)

Figur 1: Oversigtskort med angivelse af den eksisterende Tibberup Kildeplads på Gisselfeldengen og den fremtidige Tibberup Kildeplads langs Skelvej.

Renoveringen af kildepladsen og flytningen af indvindingsboringerne sker for, at vi kan:

  • øge forsyningssikkerheden ved at modernisere indvindingsanlægget.
  • øge drikkevandssikkerheden ved at etablere nye såkaldte råvandsstationer.
  • flytte boringerne højere op i terræn ift. Tibberup Å, så vi i tilfælde af oversvømmelser er sikre på ikke at få blandet rent grundvand og urent overfladevand sammen.
  • undgå anlægsarbejder på Gisselfeldengen, som udgøres af beskyttet natur.

Aktiviteter og tidsplan

Den nye Tibberup Kildeplads er etableret og idriftsat i juni 2022, og nu står kun tilbage at sløjfe de gamle boringer på Gisselfeldengen.

Efter den oprindelige tidsplan skulle arbejdet med sløjfning af boringerne være afsluttet i november 2022, men under sløjfningsarbejdet blev det konstateret, at 8 ud af de 11 boringer var konstrueret med en mangelfuld tætning mod den omkringliggende formation, hvilket resulterer i en risiko for forureningstransport til grundvandsmagasinet langs boringernes yderside.

Sløjfning af de resterende 8 boringer, kræver derfor anvendelse af en mere kompliceret og tidskrævende sløjfningsmetode, og HOFOR er nu, i samarbejde med brøndborer, i gang med planlægningen.

HOFORs forventning, på nuværende tidspunkt, er at de resterende 8 boringer sløjfes i perioden februar-juli 2023.

Kontakt

HOFOR benytter forskellige entreprenører til at udføre arbejdet i forbindelse med renoveringen. HOFOR er ansvarlig for arbejdet og vil føre tilsyn gennem alle faserne af projektet.

Hvis du oplever gener eller har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte HOFORs projektleder for Tibberup kildepladsrenovering.

Thorbjørn Ertbølle Olafsson
Projektleder, Kildepladser
+45 27954751
teol@hofor.dk