Skjult FaceBook tracking ikon Godkendelse af materialer i vandbanen - HOFOR

I HOFOR arbejder vi hver dag for at sikre, at det vand, vi leverer til vores kunder, er af den bedste kvalitet. Et af de tiltag vi har igangsat er, at de materialer vi bruger i kontakt med drikkevandet ikke påvirker drikkevandskvaliteten og dermed ikke udgør en sundhedsrisiko for vores kunder.

Materialer kan nemlig afgive både lugt, smag og sundhedsfarlige stoffer samt bidrage til øget mikrobiologisk vækst. Derfor er fokus på de materialer, vi bruger i vandforsyningen, vigtige for den gode vandkvalitet.

De rør der transporterer vandet er overvejende plastrør af PE. Der findes en dansk certificeringsordning for plastrør (kaldet DK-Vand), der sikrer at kvaliteten af disse rør lever op til visse standarder, samt at rørene ikke afsmitter plaststoffer i uønskede koncentrationer til drikkevandet. Ud over DK-VAND, findes der ikke en dansk certificeringsordning til andre materialer, der bruges i vandforsyningerne. HOFOR har derfor nedsat et materialeudvalg, som skal vurdere alle materialer, der ønskes anvendt i kontakt med vandbanen fra kilde (indvindingsboring) til kande (stik ved forbruger/måler).

Udvalget har udarbejdet kravspecifikationer for de hyppigst anvendte materialer, der er i kontakt med vandbanen, herunder rustfrit stål, beton, kobberlegeringer, støbejern, og trykluft samt organiske materialer. Kravene omfatter bl.a. kvalitet, indhold af forskellige stoffer, krav til renhed samt afrensning inden ibrugtagning. Disse krav kan findes på denne side:

HOFOR teknisk design

Nyt EU-drikkevandsdirektiv

I januar 2021 trådte et nyt EU drikkevandsdirektiv i kraft. Direktivet skal omsættes til national lovgivning i alle EU-medlemslande inden for to år. Med direktivet indføres bl.a. en række nye regler om hygiejne for de materialer, der må bruges i kontakt med drikkevandet. Vi forventer, at HOFORs nuværende krav til materialer i vandbanen og løbende kontrol af potentiel afsmitning betyder, at vi er på forkant med den nye lovgivning, som kommer til at gælde for alle vandselskaber i Danmark.