Skjult FaceBook tracking ikon Sådan beskytter vi drikkevandet - HOFOR

Sådan beskytter vi drikkevandet

HOFOR arbejder hver dag med at beskytte grundvandet, så vores mere end 1 millioner kunder i Hovedstadsområdet kan få friskt og sundt drikkevand, baseret på rent grundvand. 

HOFOR arbejder - og samarbejder - over en bred palette for at beskytte grundvandet. Vi måler på stadig flere stoffer på vores vandlaboratorier. Vi bygger nye vandværker og renoverer kildepladser/vandboringer, og vi har dialog med myndigheder, lovgivere og universiteter.

Og så gør vi ikke mindst en indsats for at beskytte grundvandet ved at medfinansiere opkøb eller finansiere ”miljødeklaration” af grundvandsdannende jorde i nærheden af vores 49 kildepladser på Østsjælland, hvor vi har vores drikkevandsboringer. 

Det gør vi for, at jordene kan omlægges til skov eller andre former for miljøvenlig drift, som beskytter grundvandet mod pesticider eller andre miljøfremmede stoffer.  

På kortet nedenfor kan du se hvilke kildepladser/grundvandboringer, vandværker og skovrejsnings-projekter, HOFOR har interesser i.


Skovrejsningsområder

Alle de aftaler, vi indgår med jordejerne, er frivillige. Nogle gange handler aftalerne om, at jordejerne fortsat vil eje og dyrke jorden, men gerne vil opgive brugen af pesticider - mod økonomisk kompensation. Andre gange handler aftalerne om, at jordejerne ønsker at sælge jorden. Og så kan vi medvirke til at finansiere opkøbet og overdrage jorden til Naturstyrelsen, som derefter planter naturskov på den.

Rent drikkevand under ny skov

Når HOFOR finansierer køb af jord til skovplantning, sker det ikke kun i samarbejde med Naturstyrelsen, men også en lang række andre aktører som blandt andet kommuner og vandselskaber samt grønne organisationer som Klimaskovfonden og Growing Trees Network, der donerer penge til skovrejsning i meget betydeligt omfang.

En stor fordel ved skovrejsning er, at naturskov både gavner biodiversiteten og rekreative formål samt giver en god og varig beskyttelse af grundvandet, fordi der ikke anvendes miljøfremmede stoffer i skovdriften. 

Når vi medvirker i projekter om at plante miljøvenlig skov, sørger vi for, at det bliver tinglyst, at der hverken må bruges pesticider, kunstgødning eller deponeres slam, jord eller andre affaldsprodukter på arealet. Dermed er vejen banet for en langsigtet og sikker forsyning med rent drikkevand.

Opkøbene af de jordarealer, hvor der rejses skov, sker gennem almindelig handel og i takt med, at der kommer arealer til salg i et område. Naturstyrelsen bliver ejere af de nye skove, og det er også dem, der står for tilplantningen og den løbende drift af skovene.

Varieret skov har mange formål

I de nye skovområder planter Naturstyrelsen mange forskellige slags især løvtræer for at skabe en varieret skov. Desuden er der åbne engdrag, græsarealer og søer, der er med til at bevare naturen og sikre et rigt dyre- og fugleliv samt ikke mindst giver en øget rekreativ værdi for friluftselskere.

HOFORs langsigtede mål er medvirke til at få plantet 3100 hektar skov svarende til ca. 8000 fodboldbaner. I 2023 er vi nået op på tilplantning af ca. 1250 ha skov.  

Læs nyheder om vores seneste skovplantningsprojekter:

Ny skov i Himmelev er godt nyt for grundvandet

Læs mere om vores samarbejdspartnere i forbindelse med skovplantning: 

Klimaskovfonden

Naturstyrelsen

Growing Trees Network

Roskilde Kommune - Himmelev Skov 

Greve Kommune