Skjult FaceBook tracking ikon Spangen | Nye regnvandsbassiner ved Spangen, Damhusengen, Jyllingevej og ved Rødovre Stadion.

Bedre vandmiljø i Harrestrup Å

Spangen: HOFOR anlægger underjordiske bassiner

Vandmiljøet i Harrestrup å er udfordret af kloakvand, der mere end 10 gange årligt løber ud i åen. Det påvirker vandmiljøet i åen negativt.


For at opfylde kravene i Københavns Kommunes Spildevandsplan, skal HOFOR reducere overløbene af regn- og spildevand fra kloakken til åen. Københavns Kommunes spildevandsplan tager udgangspunkt i statens vandområdeplaner og kommunale miljømål for at opnå bedre vandmiljø i Harrestrup Å.

Derfor vil vi bygge store underjordiske bassiner. Bassinerne kobles på hovedkloakken, så vandet kan være i bassinerne indtil, der igen er plads i hovedkloakken. Derefter pumpes vandet tilbage i de eksisterende kloakker og vandet kan ledes til rensningsanlæg.

Harrestrup Å har traditionelt været brugt til at aflaste kloakken ved at lede regn- og spildevand fra kloakken væk fra beboelsesområderne ved kraftige regnskyl.


Afløbssystemet nu


Afløbssystemet efter bassinerne


Hvor skal de underjordiske bassiner bygges? 

Vi vælger bassinernes placering og udformning ud fra hensynet til vandets vej gennem området. I Spangen-projektet arbejder vi i Husum og Vanløse på det grønne areal hvor Kildeløbet og Åvendingen mødes og på Damhusengen. Vi er endnu i en indledende fase, og foran venter flere undersøgelser, før vi kan beslutte bassinernes nøjagtige placering, udformning og den optimale anlægsmetode. Det gælder blandt andet undersøgelser af jorden - også kaldet geotekniske boringer, som vi forventer begynder i starten af 2024. Vi skal, som udgangspunkt, ikke ind på privat grund, og kommer vi ud i dit naboområde, får du brev fra os, i din postkasse inden.


Kort over bassinernes placering

Her kan du se, hvor vi planlægger at bygge de underjordiske bassiner.


Vores ambitioner som den nye nabo 

Vi vil i de kommende år planlægge og designe bassinerne. Det er vores ambition at udføre projektet, så det påvirker din dagligdag mindst muligt. I byggeperioden vil du dog uundgåeligt kunne opleve støj, støv og vibrationer fra arbejdskørsel og entreprenørmaskiner. Som projektet skrider frem, vil vi løbende gå i dialog med jer. Vi ønsker at finde løsninger, der giver jer så få gener som muligt med os som nabo, samtidig med at vi løser vores opgave. Vi vil gennem hele projektforløbet, invitere til forskellige dialogarrangementer og holde jer orienteret.  

Når byggeriet er færdigt, vil områderne over de underjordiske bassiner kunne benyttes som før.


Tilmeld dig nyhedsbrevet om Spangen-projektet

Du har mulighed for at tilmelde dig et nyhedsbrev om Spangen-projektet. Vi sender et kort nyhedsbrev med information om projektet og aktuelle begivenheder ud, når vi har relevant nyt at fortælle. Du tilmelder dig nyhedsbrevet ved at trykke her:

Nyhedsbrevet er et supplement til interesserede, og som nabo er du ikke nødt til at tilmelde dig nyhedsbrevet for at følge med i, hvad der sker i dit område. Projektets naboer vil få relevante informationer i deres postkasse.


Sådan ser tidsplanen ud

 
2023-2025 2025-2027
Åben plæne/Åben Eng Forundersøgelser Bassiner designes Bassinger bygges

 

Hold øje med høringer

På annonceringsportalen (Annonceringsportal (itera.dk)) kan I holde øje med aktuelle høringer. 

 

Forundersøgelser af jordbund og grundvand

Som en del af forundersøgelserne skal vi bl.a. undersøge jorden ned til godt 50 meters dybde. Det kaldet geotekniske boringer og  skal gøre os klogere på, hvordan undergrunden og grundvandet er, der hvor vi planlægger at bygge bassinerne.Regnbede skåner kloakken

I områderne omkring bassinerne samarbejder vi med grundejerforeningerne om at anlægge regnbede på villavejene. Regnbedene skåner kloakken ved at rense og nedsive regnvandet fra vejen til undergrunden. Vi forventer at bygge regnbedene før byggerierne af de store underjordiske bassiner går i gang.

Du kan læse mere om regnbede generelt her


Spørgsmål og svar om Spangen

Her kan du finde svar på en række spørgsmål. Du er også meget velkommen til at sende spørgsmål til os på: spangen@hofor.dk. Svarene til spørgsmålene vil vi evt. oprette her på siden.

Spørgsmål og svar om Spangen

Hvor lang tid er der byggeplads i de enkelte områder?

Det tager ca. 2-3 år at bygge hvert enkelt bassin. Vi ved det dog med meget større sikkerhed, når vi om nogle år kender det endelige design af bassinerne.

Hvorfor kalder vi projektet Spangen?

Projektets fulde navn er Bassinvolumener til reduktion af overløb langs Harrestrup Å. I daglig tale kalder vi det Spangen, fordi det nordligste og største bassin ligger ved et gammelt overløbsbygværk, der hedder Spangen efter den nærliggende vej Spangen. Bassinet skal reducere overløb fra dette overløbsbygværk.

Hvad med den tidligere planlagte skybrudsvej?

Langs Åvendingen har der tidligere været planer om en skybrudsvej. Skybrudsvejen vil dog ikke kunne reducere mængden af kloakvand i Harrestrup Å og derfor er planen droppet. Den løsning vi nu arbejder på, med underjordiske bassiner, kan i langt højere grad forhindre, at sammenblandet regn- og spildevand løber ud i Harrestrup Å. Samtidig afhjælper løsningen den problematik skybrudsvejen skulle have løst.

Har I set på andre løsningsforslag?

For at reducere udledningerne af regn- og spildevand fra kloakken har vi vurderet og undersøgt flere løsningsforslag. Vi har set på hensyn til løsningens robusthed, prisen, anlægstiden og gener blandt naboer. Gennem flere analyser er vi kommet frem til at underjordiske bassiner er den bedste løsning af det specifikke problem med overløb til Harrestrup Å i dette område.

Vil der komme en miljøvurdering (VVM)?

Ja, vi vil undersøge projektets påvirkning af nærmiljøet. Undersøgelsen vil blandt andet omfatte støj, vibrationer, risikoen for grundvandssænkning, trafikforhold, fredede arter i området m.fl.

Hvilke forundersøgelser skal I lave?

Forundersøgelserne skal gøre os klogere på de forhold, vi skal arbejde i. Vi skal bl.a. undersøge jorden ned til godt 50 meters dybde, miljøet, naturen og trafikken i området. Enkelte beboere vil opleve at blive kontaktet direkte med henblik på at få undersøgt vibrationer og andet. Alle forundersøgelserne skal vi bruge til at tilrettelægge byggeriet, og er planlagt til at blive gennemført i 2024. I vil derfor opleve, at vi er i området ind imellem for bl.a. at tælle trafikanter, undersøge området for sjældne planter, kortlægge træer, m.m.

Hvorfor undersøger I jordbundsforholdene?

Vi undersøger, hvordan undergrunden er, der hvor vi planlægger at bygge bassinerne, fordi viden om undergrundens tilstand er afgørende for at vælge det rette løsningsforslag, anlægsmetode og maskiner. Derfor har vi brug for at bore på forskellige steder. Vi borer med en stor borerig, der er anbragt på en lastbil. Da vi skal godt 50 meter ned i undergrunden, vil det larme. Vi arbejder i tidsrummet kl. 7.00-18.00 på hverdage. På grønne arealer lægger vi jernplader, som boreriggen kører på for at skåne græsset.

Hvornår begynder forundersøgelserne af jordforholdene?

Københavns Kommune har givet tilladelserne til boreriggerne og de er gået i gang i januar 2024. Den enkelte boring vil typisk tage en uge. Da vi skal foretage flere boringer, forventer vi at være til stede i kvarteret i samlet en til tre måneder, alt afhængig af hvad jorden gemmer på.