Skjult FaceBook tracking ikon Byggemodning og privat byggemodning - HOFOR

Byggemodning og privat byggemodning

Står I for at skulle lave en byggemodning, er det vigtigt, at I kontakter HOFOR tidligt i forløbet. Det er nemlig os, der står for kloakering og levering af vand. I Københavns Kommune leverer vi også fjernvarme, fjernkøling og bygas.

Illustration, der beskriver de forskellige faser i en sag om byggemodning hos HOFOR

Trin 1 – opstartsfasen

Du skal til at begynde et byggemodningsprojekt.

Opstartsmøde mellem bygherren og HOFORBygherre kontakter HOFOR (byggemodning@hofor.dk) med henblik på at fastlægge et opstartsmøde ml. bygherre og HOFOR. Når du kontakter os, skal din henvendelse så vidt muligt indeholde:
• Præsentation af projektet
• Principtegning og forventet udmatrikulering påtegnet
• Forventet overordnet tidsplan.

Når vi modtager din henvendelse, vil en projektleder inden for 5 dage kontakte dig mhp. at fastsætte tidspunkt for opstartsmødet. På mødet vil I som bygherre få mulighed for at fremlægge projektet. HOFOR vil være tilgængelige for at drøfte mulighederne for forsyning.
Tidligt i forløbet skal I som bygherre også være opmærksomme på, at det er en forudsætning for, at der kan indgås en byggemodningsaftale, at der er indhentet relevante myndighedsgodkendelser. Disse godkendelser omfatter typisk:

• Byggetilladelse
• Tilslutningstilladelse
• Udledningstilladelse
• Evt. miljøtilladelser, rapporter o.l.
• Evt. andet projektmateriale.
Konkurrenceudsættelse af opgaver relateret til forsyning af projektområdetAllerede i den indledende fase er det vigtigt, at du som bygherre forholder dig til, at du i en byggemodningssag vil skulle afløfte HOFORs pligt til at konkurrenceudsætte både rådgiver- og anlægsopgaverne relateret til forsyning inden for projektområdet. Det betyder konkret, at opgaver relateret til forsyningen af byggemodningsområdet skal gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler om konkurrenceudsættelse, som HOFOR er underlagt i kraft af sit ejerskab. I en typisk byggemodningssag vil både rådgivningsopgaven og entreprisen skulle konkurrenceudsættes.

HOFOR gør opmærksom på, at dette er et krav. Du må således som bygherre forvente, at kunne blive mødt med et krav om, at kunne fremvise dokumentation herfor.
Indgåelse af Byggemodningsaftale og afslutning af trin 1Når myndighedsgodkendelserne er på plads, der er opnået en fælles forståelse af projektet ml. bygherre og HOFOR og der er sikret overholdelse af kravet om konkurrenceudsættelse af de relevante opgaver, kan der indgås en byggemodningsaftale ml. parterne.

HOFOR udarbejder et oplæg til byggemodningsaftalen, som sendes til bygherre.
Som bygherre kan du forvente, at aftalen fastlægger rettigheder og forpligtelser relateret til konkurrenceudsættelse, projektering, anlæg, sikring, overdragelse og betaling for forsyningsledningerne. Som bilag til byggemodningsaftalen skal du som bygherre også være opmærksom på, at der skal medsendes relevante byggetilladelser, lokalplan, skitseprojekt for forsyningsledninger og myndighedsgodkendelser.

Ved overleveringen af ovenstående til HOFOR samt indgåelsen af byggemodningsaftalen kan opstartsfasen afsluttes. Det resulterer i en underskrevet byggemodningsaftale inkl. bilag.

Trin 2 – projekteringsfasen

Der er indgået en byggemodningsaftale ml. bygherre og HOFOR. Projektet skal til at projekteres og detailplanlægges.

Konkurrenceudsættelse af entreprisen, detailprojektering mv.Du skal som bygherre være opmærksom på, at du for så vidt angår projektering og udførelse af forsyningsanlæggene udfører en opgave på vegne af HOFOR, som afholder omkostningerne forbundet hermed.

Det betyder, at du som bygherre varetager HOFORs interesser og opfylder HOFORs offentligretlige forpligtelser, herunder bl.a. i relation til konkurrenceudsættelse af rådgivnings- og anlægsopgaverne. Du skal derfor i dit projekt være opmærksom på, aftalerne indgås under iagttagelse af lovkravene i de relevante regelsæt.

Eksempel:
– Såfremt den forventede kontraktsum for projektering og opførelse af et forsyningsanlæg i projektområdet overstiger EU’s tærskelværdi for bygge- og anlægsprojekter (kr. 40.100.744 i 2022), skal I gennemføre et EU-udbud for denne opgave efter de gældende regler i Udbudsloven eller Forsyningsvirksomhedsdirektivet afhængig af hvilken type forsyningsanlæg, der er tale om. Varigheden af et EU-udbud må forventes at tage ml. 4 til 9 måneder.

– Forventes kontraktsummen for projektering og udførelsen af forsyningsanlægget derimod at ligge under EU- tærskelværdien, er I forpligtet til at udbyde opgaven efter reglerne i tilbudsloven.
Bygherrer leverer detailprojektering til HOFORNår byggemodningsaftalen er indgået, kan du som bygherre begynde detailprojekteringen af forsyningsanlæggene. I denne forbindelse skal både bygherren og bygherrens rådgiver være opmærksom på, at projekteringen skal opfylde HOFORs kravspecifikationer for den pågældende forsyningsart, som findes på hjemmesiden HOFOR Teknisk Design. Disse kan kun fraviges ved skriftlig godkendelse af HOFOR.

Når detailprojekteringen er afsluttet, skal dette granskes og godkendes skriftligt af HOFOR. I granskningen kan du som bygherre forvente, at følgende indgår:

• Vejplan
• Bebyggelsesplan
• Koordinerede ledningsplan
• Udmatrikuleringsplan
• Tegningsmateriale leveres i Pdf og dwg format
• Bygherreinfo
• Myndighedsforhold
• Muligheder for afledning af regn- og spildevand
• Økonomi

Bygherre og dennes rådgiver gøres i denne forbindelse opmærksom på, at HOFOR i rimeligt omfang står til rådighed for løbende kommentering af projektmaterialet samt statusmøder ifm. detailprojekteringen.
HOFOR gennemgår og kommenterer materialetEfter indsendelsen af detailprojekteringen og dertilhørende materiale vil HOFOR gennemgå materialet, hvilket resulterer i et notat til bygherre. I notatet vil blandt andet ovenstående blive opsummeret og sammenholdt med projekts forhold til omgivelser og planer.

Bygherren gøres i forbindelse med granskningen opmærksom på, at for at HOFOR bedst muligt kan gennemgå projektet bør projektmaterialet så vidt muligt fremsendes minimum 1 måned før granskningsmødet.

Ønskes projektet gennemgået i etaper, kan dette ske efter aftale med HOFOR.
Godkendelse af projektering hos HOFOREfter granskningen og HOFORs kommentering af materialet fremsender bygherre til sidste gennemgang:

• Revideret projektmateriale
• Projektets tidsplan.

Trin 3 – gennemførsel og etablering af anlæg

Projektet er detailprojekteret og der er indgået aftale om entreprisen. Bygherren og entreprenøren er tilnærmelsesvis klar til første spadestik.

INDEN der gås i jordenInden Bygherrens entreprenør tager første spadestik i projektområdet, skal du som bygherre huske at invitere HOFOR til et opstartsmøde med de udførende entreprenører. På mødet kan du som bygherre forvente, at der gennemgås relevante emner vedr. tilsyn, arbejdsmiljø, overholdelse af kravspecifikationer mv.
Anlægsfasen pågårIgennem anlægsfasen skal du som bygherre sikre, at der udarbejdes tilstrækkelig KS Dokumentation, så der ved projektets afslutning kan ske en overdragelse af de relevante anlæg og dokumentation til HOFOR. I denne forbindelse skal du være opmærksom på, at dokumentation blandt andet skal være tilgængelig på byggepladsen for HOFORs tilsyn i hele udførelsesperioden.

Endelig skal du som bygherre være opmærksom på, at projektændringer, afvigelser og tekniske forespørgsler i udførelsesperioden skal forelægges HOFOR og godkendes skriftligt, inden disse udføres i marken.
Anlægsfasen afsluttesAnlægsarbejdet er nu gennemført, og der har i anlægsperioden været gennemført løbende tilsyn, og bygherre har udarbejdet relevant KS dokumentation. Endvidere er arbejdet gennemført i henhold til HOFORs kravspecifikationer ( https://hofor-tekniskdesign.dk/).

For godkendelsen af dette trin forudsættes det, at arbejdet er gennemført som på tegningerne fra entreprenøren og, at der kan fremsendes og ske godkendelse af:
• KS-dokumentation
• As-built materiale
• Evt. projektændringer

Trin 3 konkluderes endeligt ved gennemførslen af en fysisk gennemgang af anlæggene på området hvor bygherre, udførende entreprenører og HOFOR deltager.

Ifm. gennemgangen gøres bygherre og entreprenøren opmærksom på, at eventuelle udestående anlæg skal udføres eller noteres til evt. udbedring ved 1-års gennemgangen.

Trin 4 – overlevering til HOFOR

Anlægget overdrages til HOFOR, som herefter drifter og vedligeholderEfter granskningen og den fysiske gennemgang udarbejder HOFOR et overdragelsesdokument som underskrives af Bygherre og HOFOR. Denne aftale indebærer, at HOFOR overtager anlægget.

HOFOR gør ifm. overdragelsen opmærksom på, at der skal ske en registrering af ledningerne, udarbejdes en overtagelsesprotokol og evt. gennemføres refusionsbetaling m.v.