Skjult FaceBook tracking ikon Priser på spildevand i København 2017 - HOFOR

Pr. 1. januar 2017 er prisen på spildevand 20,30 kr. pr. m3.

PriselementKr.
Spildevandstakst16,24
Moms4,06
I alt20,30
Såfremt man aftager over 500m3 skal man betale nedenstående vandafledningsbidrag for forbruget over 500 m3:ekskl. moms (kr.)inkl. moms (kr.)
500-20.000 m313,6417,05
over 20.000 m38,4410,55

Ovenstående priser er kun gældende for erhvervskunder tilmeldt trappemodelsordningen. Se mere her: Trappemodel.

Priserne gælder for vandforbrug efter måler, skøn eller oppumpet fra egen boring. Der opkræves dog ikke betaling for vandafledning for ejendomme, der ikke er tilsluttet spildevandsanlæg og virksomheder med et dokumenteret vandforbrug, der ikke afledes. Der kan desuden søges om refusion af spildevandstakst for vand, der på grund af ledningsbrud ikke er ledt til kloak.

Vandprisens sammensætning

En m³ (1.000 liter) koldt vand koster:

PriselementKr.
Vandtakst (Kr./m3)8,33
Vandafgift5,86
Statslig afgift til kortlægning af vandressourcer0,39
Spildevandstakst16,24
Moms7,70
I alt38,52

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg.
Tilslutningsbidraget udgør i 2017 kr. 61.394 kr. inkl. moms pr. boligenhed.

Særbidrag

Der betales særbidrag, når der tilledes spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand, og når tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med det offentlige spildevandsanlægs etablering og drift.

Særbidragekskl. moms. (kr.)inkl. moms (kr.)
Særbidrag for suspenderet stof (pr. kg.)0,590,74
Særbidrag for kvælstof (pr. kg.)5,476,84
Særbidrag for fosfor (pr. kg.)22,1727,71
Administrativt bidrag (pr. virksomhed)5.0006.250

Bagatelgrænsen på det administrative bidrag kan blive øget, hvis Forsyningen har haft udgifter til udtagning og analysering af spildevandsprøver fra virksomheden. Foretager virksomheden selv prøvetagning og analyse af spildevandsprøverne gennem et akkrediteret laboratorium, vil bagatelgrænsen kun bestå af administrationsbidraget.

Det går pengene til

HOFOR er en non-profit virksomhed og tjener ikke penge på at levere vand til borgerne og håndtere deres spildevand. Udgifter og indtægter skal balancere, og HOFOR arbejder til stadig på at nedbringe omkostningerne. Vigtige opgaver som beskyttelse af grundvandet, vedligeholdelse af ledningsnet og vandværker samt udbygning af kloaksystemet, så vi undgår oversvømmelser af boliger ved skybrud, hører blandt de vigtige opgaver, som borgernes betaling går til i de enkelte kommuner.