Skjult FaceBook tracking ikon Sådan overvåger vi drikkevandskvaliteten - HOFOR

I HOFOR overvåger vi kvaliteten af drikkevandet. Vi følger reglerne fra drikkevandsbekendtgørelsen, og derudover følger vi Miljøstyrelsens manual for prøvetagning.

Se bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Kvaliteten af drikkevandet sikres gennem prøvetagning i hele vandforsyningskæden. Det gælder fra grundvandsboring gennem vandværk, i ledningsnet og hos forbrugerne. Ud over de lovpligtige prøver tager vi også dagligt (hverdage) driftsprøver til overvågning af specielt den mikrobiologiske vandkvalitet fra dag til dag.

Alle prøver bliver undersøgt på akkrediterede laboratorier ligesom de lovpligtige prøver indberettes til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) via den fælles offentlige database for grund- og drikkevand samt boringer (Jupiter).

Hvilke parametre prøverne analyseres for, er fastsat i drikkevands-bekendtgørelsen og varierer alt efter, hvor i forsyningskæden prøverne tages. Ligeledes er minimums-hyppigheden af prøver også fastsat i drikkevandsbekendtgørelsen.

I HOFOR overvåger vi dog flere steder drikkevandskvaliteten med daglige prøver, hvorfor vi udtager mange flere prøver end angivet i drikkevands-bekendtgørelsen. Det overordnede antal og placering af prøver fastsættes i det årlige kontrolprogram som udarbejdes af vandforsyningen (HOFOR) og godkendes af tilsynsmyndighederne (kommunerne).

Grundvandskvaliteten

Vandkvaliteten i hver enkelt indvindingsboring kontrolleres i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen med et interval på hvert 3. år. Derudover tages der også supplerende prøver på samlevandet fra hver kildeplads (en kildeplads består af et antal indvindingsboringer der er geografisk tæt placeret og henter vand fra samme grundvandsmagasin).

Vandkvalitet på vandværkerne

Vandkvaliteten overvåges ligeledes på vandværkerne, hvor der styres efter at overholde bekendtgørelsens kvalitetskrav ved forbrugers taphane. Den mikrobiologiske vandkvalitet overvåges med daglig prøvetagning (hverdage) på alle HOFORs vandværker, der er i drift.

Derudover udføres der på alle vandværker to gange årligt en udvidet kontrol, hvor vandet analyseres for flere hundrede parametre herunder pesticider, materialemonomerer, uorganiske sporstoffer (metaller) og organiske mikroforureninger (olieprodukter, chlorerede opløsningsmidler, phenoler, PAH’er og PFAS-forbindelser).

Drikkevandskvalitet hos kunderne

Som fastsat i drikkevandsbekendtgørelsen tager HOFOR vandprøver til kontrol af drikkevandskvaliteten hos forbrugerne fra vandhaner, der sædvanligvis anvendes til drikkevand. Prøverne tages efter meget kort udskyl og repræsenterer dermed det vand, som står i forbrugerens egne installationer. I nogle tilfælde vil vandkvaliteten derfor være påvirket af forbrugerens egne installationer, f.eks. i forhold til indhold af metaller såsom jern.

Prøver udtaget på denne måde kalder vi ”forbrugers taphane”-prøver. For at sikre, at vi også måler kvaliteten af det vand, HOFOR leverer, tages der også en prøve efter 10 minutters udskylning. Således sikres det, at evt. stillestående vand er skyllet ud af forbrugerens private installation og vandet, der måles på, er dermed “friskt” fra ledningsnettet. Prøverne udtaget på denne måde kalder vi ”ledningsnet”-prøver.

Selvom HOFOR som vandforsyning skal tage prøver hos forbruger, har HOFOR kun ansvaret for vandet, som leveres til ejendommen (indtil matrikelskel). Det er dette vand, der repræsenteres ved ledningsnet-prøver. Er der problemer med vandkvaliteten, som skyldes ejendommens installationer, er det kommunen, som tager aktion på dette.

Antallet af lovpligtige prøver hos forbrugerne er fastsat i drikkevandsbekendtgørelsen ud fra den mængde vand, der leveres i det givne forsyningsområde.

I HOFORs forsyningsområder fordeler prøverne sig som vist i tabel 1 herunder.
KommuneForventet distribution i 2024 (m³/dag)Antal kontroller for Gruppe A-parametreAntal kontroller for Gruppe B-parametre
Albertslund3.300132
Brøndby5.200192
Dragør1.90072
Herlev4.500162
Hvidovre9.300313
København90.00027412
Rødovre5.700193
Vallensbæk1.30072

Tabel 1: Antallet af A- og B-kontroller på ledningsnettet i 2024 i de kommuner HOFOR forsyner. For specifikke analyseparametre i grupperne henvises til drikkevandsbekendtgørelsen.

Vi tager derudover et større antal supplerende kontrolprøver på ledningsnettet, der primært analyseres for mikrobiologiske parametre. I 2023 blev der udtaget godt og vel 700 supplerende prøver på ledningsnettet i vores otte ejerkommuner.