Skjult FaceBook tracking ikon Renovering af Attemose Kildeplads - HOFOR

HOFOR renoverer Attemose Kildeplads i 2021 – 2025

Attemose Kildeplads er én blandt 5 kildepladser, der leverer vand til Værket ved Slangerup. Attemose Kildeplads strækker sig over 7 km fra nord for Fruervadvej ved Borup mod sydøst langs Havelse Å og slutter ved Attemoses østlige del – lige vest for Nørre Herlev.  

Seneste nyt om projektet

Vi er primo marts næsten færdige med styret boring, som er blevet lidt forsinket pga. de store mængder nedbør og derved vand på terræn i området. Mellem Roskildevej og Lokalbanen skal vi i gang med etablerer vores installationer på terræn, som det ses nord for Fruervadvej. Visuelt består det primært af installation af grønne huse over hver enkelt boring. Husene indeholder installationen der sørger for vandet kommer fra hver enkelt boring over i ledningen til Vandværket ved Slangerup. Umiddelbart nord for Lokalbanen samt syd for Lokalbanen til Nr. Herlev vil der stadig foregå en del gravearbejde i forbindelse med at føre stikledninger fra hovedledningen frem til hver enkel boring.  

Kort over område for renovering ved Attemose kildeplads
Kortet viser områderne, der er omfattet af renoveringen.

Attemose Kildeplads blev sat i drift i 1959 og har gennem tiden omfattet 40 boringer. I dag er 28 boringer i drift. Der findes tre bygninger på kildepladsen, hhv. 2 vakuumstationer og 1 trykpumpestation.

Vandindvindingen sker ved, at vandet suges op inde i vakuumstationerne, og via trykpumpestationen sendes det videre til Slangerup Vandværk, hvor vandet iltes og filtreres.

Kort om renoveringsprojektet

Som led i HOFORs vandforsyningsstrategi skal Attemose Kildeplads nu totalrenoveres.

Totalrenoveringen omfatter følgende anlægsopgaver:

  • Veje og broer: Renovering og etablering af køreveje, broer og rørunderføringer.
  • Boringer: 22 nye vandindvindingsboringer med tilhørende dykpumper og huse.
  • Ledningsanlæg: Lægning af nye vandledninger.
  • Nedrivning og reetablering: Sløjfning af udtjente boringer, nedrivning af udtjente bygninger. samt reetablering af område, så det igen fremstår som et naturområde.

Tidsplan

Renoveringen af kildepladsen er påbegyndt i starten af 2021 og forventes afsluttet i 2025

Uddybende beskrivelse af renoveringsarbejderne

Renoveringsarbejdet som HOFOR planlægger, er opdelt i flere faser.

  1. Veje of broer (Udrørt i 2021)
  2. Boringsarbejde (Udført i perioden 2021-2022)
  3. Ledningsanlægs mm. (Udføres i perioden 2023-2024)
  4. Nedrivning og reetablering (Udføres i perioden 2024-2025)

Renovering af veje og broer, samt boring af nye vandindvindingsboringer, er nu afsluttet, og følgende anlægsarbejde skal udføres:

Ledningsanlæg mm.
De nye boringer skal nu forbindes vha. af fremføring af nye rør under jorden (styret boring) og hver især udstyres med en dykpumpe.

Nedrivning og retablering
Når den nye kildeplads er idriftsat, sløjfes gamle vandindvindingsboringer, og gamle installationer, som ikke længere skal benyttes til vandindvinding, nedrives. Midlertidige anlægsarealer på og omkring kildepladsarealet vil blive retableret, så kildepladsen igen fremstår som et naturområde.

HOFOR forventer ikke større gener for naboer
HOFOR forventer ikke større gener for naboer til kildepladsen, fordi den ligger i det åbne landskab uden nogle nære naboer.

Den største gene forventes at være øget trafik i forbindelse med transport af materialer til og fra kildepladsen.  

HOFOR tilstræber, at materialer transporteres uden for myldretiden, så vi undgår at belaste trafikken i lokalområdet.

Kontakt

HOFOR benytter forskellige entreprenører til at udføre entrepriserne i forbindelse med renoveringen. HOFOR er ansvarlig for arbejdet og vil være tilstede på kildepladsen under hele anlægsarbejdet.

Hvis du som nabo oplever gener eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte følgende personer fra HOFOR:

Byggeleder:
Klaus Dyring
2795 4749
kladyr@hofor.dk

Projektleder – Anlægsarbejde:
Jeppe Rølmer
2795 4261 (direkte)
jeprol@hofor.dk