Skjult FaceBook tracking ikon Aflandshage Vindmøllepark - HOFOR

HOFOR arbejder på at opføre Aflandshage Vindmøllepark i det sydlige Øresund – for at imødekomme Øresundsregionens store og stærkt stigende behov for CO2-fri strøm.

 

Vi ønsker at opføre to nye havvindmølleparker i Øresund. Den ene park, Aflandshage, ligger cirka 10 km fra Amagers sydspids.

Læs mere om vores planer om havvindmølleparker i Øresund

 

Ny offentlig høring

I forbindelse med HOFORs ansøgning om en etableringstilladelse, bliver der afholdt en offentlig høring af vores projektansøgning. Høringen løber fra 12. juli til 6. september 2022, og det er Energistyrelsen der står for høringen. Du kan derfor læse mere om høringen på Energistyrelsens hjemmeside

Det er den anden offentlige høringsfase, projektet indgår i. Første høring blev gennemført hen over vinteren 2021/2022 og handlede om projektets miljøkonsekvensvurdering. Energistyrelsen har i juni 2022 godkendt miljørapporten.

Siden den første høring har vi truffet flere beslutninger, som er afspejlet i vores ansøgning om etableringstilladelse:

  • Vi har besluttet at ansøge om 26 møller med en totalhøjde på op til 220 meter – i forbindelse med miljøundersøgelsen beskrevet som scenariet med ’store’ møller. Dette er samtidig det scenarie med færrest møller, hvilket flere har efterspurgt i den første høring.
  • Vi har besluttet at ansøge om etablering på vindmøllefundamenter, der består af beton og står på havbunden. Denne løsning kendes også fra eksempelvis de velkendte havvindmøller på Middelgrunden, der står i en bue ud for København – og det vurderes at give optimale betingelse i forhold til at skabe et kunstigt stenrev omkring møllerne til gavn for havbiologien i Øresund og Køge Bugt.
  • Vi har besluttet at søge at genanvende så meget som muligt af det havbundsmateriale, det er nødvendigt at flytte i forbindelse med opsætning af fundamenter og nedgravning af kabler. Der er tale om en begrænset mængde materiale, som ikke er forurenet, og som genanvendes enten på stedet, for eksempel som ballast i fundamenterne, eller på andre anlægsprojekter.
  • Vi har besluttet, at transformerstationen bliver placeret på land ved Avedøreværket – og ikke på havet. Det betyder, at der ikke skal ligge en stor, fast konstruktion i mølleparksområdet, men at den vil blive opført i industriområdet på Avedøre Holme. Transformerstationen bliver bygget i betonelementer, som udvendigt bliver beklædt med et materiale, der passer til de omkringliggende bygninger.

Digitalt infomøde

Vi har i samarbejde med Energistyrelsen afholdt et digitalt infomøde i forbindelse med den aktuelle høring.
Mødet blev afholdt tirsdag 23. august klokken 19.00 – 20.30, og vi har lavet en video, så du kan se eller gense mødet.

Se eller gense infomødet om Aflandshage Vindmøllepark

I forbindelse med den offentlige høring af miljøundersøgelsen, som løb fra november 2021 til februar 2022, blev der i januar 2022 også afholdt et informationsmøde – om projektets miljøundersøgelse. Det kan du se eller gense her:

Tidligere Informationsmøde om Aflandshage Vindmøllepark 12. januar 2022

 

Forundersøgelsesområdet omfatter også en korridor fra vindmølleparken til kabler, som kan føre strømmen i land ved Avedøreværket på Avedøre Holme i Hvidovre Kommune.

Brug for vindmøller i Øresundsregionen

I de kommende år vil behovet for CO2-fri strøm stige betragteligt i Øresundsregionen. På begge sider af sundet går befolkningstallet op, og samtidig skal vi bruge stadig større mængder strøm til at lade elbiler op, opvarme boliger med elektriske løsninger og producere fremtidens grønne brændstoffer til den tunge transport. Det kræver en kraftig udbygning af vedvarende energiløsninger.

Fakta om Aflandshage-møllerne

Vi har ansøgt om at opstille 26 havvindmøller med en totalhøjde på op til 220 m til den øverste vingespids – og en rotordiameter på op til 200 m.

Hver mølle har en effekt på op til 11 MW, hvilket giver en samlet effekt på op til 300 MW.

Møllerne vil blive sat op på store betonfundamenter, der står på havbunden omgivet af store sten – et kunstigt stenrev, der kan fremme havbiologien i Øresund og Køge Bugt.

Møllernes opstillingsmønster bliver optimeret i forhold til vindretning og vindforhold, så produktionen af strøm kan blive størst mulig.

Placeringen af vindmølleparken er udvalgt efter en nøje afvejning, hvor der blandt andet er taget hensyn til afstand fra kysten, nærliggende Natura 2000-områder, skibstrafikken i Øresund samt lufttrafikken i den nærliggende lufthavn.

Møllerne bliver opført efter ’Åben Dør’-princippet. Det betyder, at det er et projekt, som HOFOR selv har foreslået, og at vindmølleparken bliver opført uden tilskud fra staten.

Hent folder om Aflandshage Vindmøllepark (pdf)

Miljøkonsekvensrapport og visualiseringer

Miljøundersøgelsen er udført af professionelle rådgivningsfirmaer og omfatter vindmøllernes påvirkning af miljø, natur, dyreliv, fiskeri, sejlads, lufttrafik, landskab samt øvrige relevante samfunds- og erhvervsinteresser.

Der er desuden lavet en omfattende samling af visualiseringer, så man kan danne sig et indtryk af vindmøllerne visuelle påvirkning, herunder 360 graders-visualiseringer.

Se miljøkonsekvensrapport og visualiseringer for Aflandshage Vindmøllepark

Stort flertal af borgerne bakker op

Der er solid folkelig opbakning til nye vindmølleparker i Øresund. Det viser en stor undersøgelse, som Megafon har lavet i 2021.

Se Megafons undersøgelsesresultater for Aflandshage Vindmøllepark

Erstatning for værditab og køberet

Som nabo med udsyn til møllerne kan du måske være berettiget til erstatning for værditab på din bolig.

Læs mere om værditabsordningen på Energistyrelsens hjemmeside

Det kan også være, at du som borger i én af de tilstødende kommuner har ret til at købe andele i vindmøllerne på Aflandshage. Køberetsordningen gælder borgere i kommuner, der ligger inden for 16 km fra vindmølleparken.

Læs mere om køberetsordningen på Energistyrelsens hjemmeside

Tidsplan for projektet

Hvis myndighederne på baggrund af Miljøkonsekvensrapporten, ansøgningen om etableringstilladelse den og de offentlige høringer vurderer, at der kan opføres vindmøller på lokationen, forventer vi, hvis alt går vel, at møllerne kan stilles op, så de kan være i fuld drift i 2026.

Socialt ansvar i udbud

HOFOR har igangsat et udbud af vindmøller til Aflandshage Vindmøllepark. Vi har et ønske om, at leverandøren anvender lærlinge i videst muligt omfang – og har derfor stillet krav om brug af lærlinge i kontrakten, ligesom vi evaluerer det positivt, jo flere lærlinge der anvendes. Under hensyn til offshore-arbejdets farlighed og det forhold, at arbejdet i vidt omfang kræver specialistviden, har vi i anlægsfasen dog alene stillet krav om, at leverandøren anvender lærlinge på land.

I forhold til udbud henvises i øvrigt til leverandørsiderne på hofor.dk

Kontakt

Har du spørgsmål om Aflandshage vindmølleprojektet, er du velkommen til at kontakte HOFOR Vind på mail:

aflandshage@hofor.dk