Skjult FaceBook tracking ikon Aflandshage Vindmøllepark - HOFOR

HOFOR arbejder på at opføre Aflandshage Vindmøllepark i det sydlige Øresund – for at imødekomme Øresundsregionens store og stærkt stigende behov for grøn strøm. Energistyrelsen har i november 2022 givet etableringstilladelse til havvindmølleparken.


Vi ønsker at opføre to nye havvindmølleparker i Øresund. Den ene park, Aflandshage, ligger cirka 10 km fra Amagers sydspids.

Læs mere om vores planer om havvindmølleparker i Øresund

Husk vigtig tidsfrist for krav om erstatning

Torsdag 9. februar 2023 er sidste frist, hvis du som boligejer ønsker at anmelde krav om erstatning for værditab. Kun under særlige forudsætninger kan du få dispensation til at anmelde krav senere.

Hvis du er i tvivl, om du kan komme i betragtning til erstatning, vil vi generelt anbefale, at du ser eller genser det digitale infomøde, som vi afholdt i december. Der er link til infomødet nedenfor. 

Læs mere om dine rettigheder som nabo til Aflandshage her

Digitalt infomøde om rettigheder som nabo

HOFOR har torsdag 15. december 2022 afholdt digitalt infomøde om de lovbestemte ordninger, der gælder naboer til Aflandshage Vindmøllepark. 

Infomødet handlede om muligheden for at få erstatning for værditab på sin beboelsesejendom – samt om muligheden for at købe andele i vindmølleparken under den såkaldte ’køberetsordning’.

Se eller gense infomøde om Aflandshage Vindmøllepark 15. december 2022 

Nyhedsbrev om Aflandshage Vindmøllepark

Tilmeld dig nyhedsbrevet om Aflandshage Vindmøllepark – og bliv løbende opdateret på projektet, herunder om muligheden for at købe andele.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

 


Brug for vindmøller i Øresundsregionen

I de kommende år vil behovet for grøn strøm stige betragteligt i Øresundsregionen. På begge sider af sundet går befolkningstallet op, og samtidig skal vi bruge stadig større mængder strøm til at lade elbiler op, opvarme boliger med elektriske løsninger og producere fremtidens mere bæredygtige brændstoffer til den tunge transport. Det kræver en kraftig udbygning af vedvarende energiløsninger.

Aflandshage Vindmøllepark vil med en samlet effekt på op til 300 MW kunne producere strøm, der svarer til omkring 300.000 husstande i Øresunds-regionens forbrug. Vindmøllerne kan være i fuld drift i 2026.

Status på projektet

Energistyrelsen har i november 2022 godkendt vores ansøgning om etableringstilladelse til Aflandshage Vindmøllepark.

Etbaleringstilladelsen er givet på baggrund af  en offentlig høring, der løb fra 12. juli til 6. september 2022.

Med etableringstilladelsen har vi fået godkendt:

  • At opføre 26 møller med en totalhøjde på op til 220 meter. Dette er det scenarie med færrest møller, hvilket flere har efterspurgt i den første høring.
  • At etablere på vindmøllefundamenter, der står på havbunden. Denne løsning vurderes at give optimale betingelse i forhold til at skabe et kunstigt stenrev omkring møllerne – til gavn for havbiologien i Øresund og Køge Bugt.
  • At genanvende så meget som muligt af det havbundsmateriale, det er nødvendigt at flytte. Der er tale om en begrænset mængde materiale, som ikke er forurenet, og som kan genanvendes enten på stedet, for eksempel som ballast i fundamenterne, eller på andre anlægsprojekter.
  • At transformerstationen bliver placeret på land ved Avedøreværket – og ikke på havet. Transformerstationen bliver beklædt med et materiale, der passer til de omkringliggende bygninger.

Høringen af etbaleringstilladelsen var den anden offentlige høringsfase, projektet er indgået i. Første høring blev gennemført hen over vinteren 2021/2022 og handlede om projektets miljøkonsekvensvurdering. Energistyrelsen har i juni 2022 godkendt miljørapporten.

I forbindelse med de to høringer er der afholdt infomøder, som begge blev optaget på video. Du kan se eller gense de to infomøder via disse links:

Infomøde 23. august 2022 om projektets etableringstilladelse

Infomøde 12. januar 2022 om projektets miljøvurdering

Forundersøgelsesområdet omfatter også en korridor fra vindmølleparken til kabler, som kan føre strømmen i land ved Avedøreværket på Avedøre Holme i Hvidovre Kommune.


Fakta om Aflandshage-møllerne

  • Vi vil opstille 26 havvindmøller med en totalhøjde på op til 220 m til den øverste vingespids – og en rotordiameter på op til 200 m.
  • Hver mølle har en effekt på op til 11 MW, hvilket giver en samlet effekt på op til 300 MW.
  • Møllerne vil blive sat op på fundamenter, der står på havbunden omgivet af store sten – et kunstigt stenrev, der kan fremme havbiologien i Øresund og Køge Bugt.
  • Møllernes opstillingsmønster bliver optimeret i forhold til vindretning og vindforhold, så produktionen af strøm kan blive størst mulig.
  • Placeringen af vindmølleparken er udvalgt efter en nøje afvejning, hvor der blandt andet er taget hensyn til afstand fra kysten, nærliggende Natura 2000-områder, skibstrafikken i Øresund samt lufttrafikken i den nærliggende lufthavn.
  • Møllerne bliver opført efter ’Åben Dør’-princippet. Det betyder, at det er et projekt, som HOFOR selv har foreslået, og at vindmølleparken bliver opført uden tilskud fra staten.

Miljøkonsekvensrapport og visualiseringer

Miljøundersøgelsen er udført af professionelle rådgivningsfirmaer og omfatter vindmøllernes påvirkning af miljø, natur, dyreliv, fiskeri, sejlads, lufttrafik, landskab samt øvrige relevante samfunds- og erhvervsinteresser.

Der er desuden lavet en omfattende samling af visualiseringer, så man kan danne sig et indtryk af vindmøllerne visuelle påvirkning, herunder 360 graders-visualiseringer.

Se miljøkonsekvensrapport og visualiseringer for Aflandshage Vindmøllepark

Stort flertal af borgerne bakker op

Der er solid folkelig opbakning til nye vindmølleparker i Øresund. Det viser en stor undersøgelse, som Megafon har lavet i 2021.

Se Megafons undersøgelsesresultater for Aflandshage Vindmøllepark

Erstatning for værditab og køberet

Som nabo med udsyn til møllerne kan du måske være berettiget til erstatning for værditab på din bolig.

Det kan også være, at du som borger i én af de tilstødende kommuner har ret til at købe andele i vindmøllerne på Aflandshage. Køberetsordningen gælder borgere i kommuner, der ligger inden for 16 km fra vindmølleparken.

Læs mere om dine rettigheder som nabo her

Tidsplan for projektet

Vi er i gang med en række udbud på de forskellige leverancer til Aflandshage Vindmøllepark. Vi forventer, at selve anlægsarbejdet vil begynde på land i 2024 – og på havet i 2025. Hvis alt går vel, kan møllerne være i fuld drift i 2026.

Socialt ansvar i udbud

HOFOR har et ønske om, at vores leverandører anvender lærlinge i videst muligt omfang.

Læs mere om socialt ansvar i udbud her

Kontakt

Har du spørgsmål om Aflandshage vindmølleprojektet, er du velkommen til at kontakte HOFOR Vind på mail:

aflandshage@hofor.dk