Skjult FaceBook tracking ikon Dine rettigheder som nabo til Aflandshage Vindmøllepark - HOFOR

Som nabo med udsyn til møllerne kan du måske være berettiget til erstatning for værditab på din bolig – efter reglerne for opstilling af vedvarende energi.

Det kan også være, at du som borger i én af de tilstødende kommuner har ret til at købe andele i vindmøllerne på Aflandshage. Køberetsordningen gælder borgere i kommuner, der ligger inden for 16 km fra vindmølleparken.


Download materialer

Vidensblad – Værditabsordningen

Vidensblad – Køberetsordningen


Hvis du har generelle spørgsmål til administrering af reglerne for værditabs- eller købsretsordningen, kan du kontakte Energistyrelsen (De Fire Vindmølleordninger) på mail til fo@ens.dk

Reglerne for værditabsordningen


Værditabsordningen giver ejere af beboelsesejendomme, som bliver naboer til nye vindmøller, mulighed for at anmelde krav om erstatning, hvis de planlagte anlæg må forventes at påføre de pågældende beboelsesejendomme et værditab.

En beboelsesejendom er defineret som fast ejendom, der lovligt kan anvendes til permanent eller midlertidig beboelse, herunder udendørsarealer, der anvendes som en naturlig del af beboelsen. Det vil sige, at den del af en have eller terrasse, som anvendes til ophold med videre.

Udgør værditabet 1 % eller mindre af beboelsesejendommens værdi, bortfalder kravet på at få værditabserstatning.

Efter det offentlige infomøde, der bliver afholdt 15. december 2022, er der en frist på 8 uger for at anmelde krav om erstatning for værditab på grund af opstilling af vindmøllerne.

Der skal sammen med anmeldelsen indbetales et gebyr på 4000 kroner. Kontonummer til brug for indbetalingen fremgår af anmeldelsesskemaet. Hvis du bliver tilkendt erstatning for værditab, eller hvis sagen ikke kan realitetsbehandles, tilbagebetales gebyret.

Anmeldelse af krav om erstatning

Anmeldelse af krav om erstatning for værditab skal ske til Energistyrelsen, som administrerer værditabsordningen.

Anmeldelsen skal være modtaget senest 8 uger efter, at infomødet har været holdt, hvilket vil sige inden 9. februar 2023.

Anmeldelsen af erstatningskrav kan ske via hjemmesiden www.taksationsmyndigheden.dk

Alternativt kan anmeldelsesskemaet rekvireres på mail til post@tksm.dk

Overskrider du fristen, eller indbetaler du ikke gebyr rettidigt, er opstiller ikke forpligtet til at betale for værditab.

Under særlige omstændigheder kan der senere end den 9. februar 2023 anmeldes krav om erstatning for værditab. For at der kan gives dispensation fra anmeldelsesfristen, kræves det dog, at ejeren af beboelsesejendommen af særlige grunde ikke har haft mulighed for at blive opmærksom på annonceringen af det offentlige møde, eller at ejeren ikke har kunnet fremsætte krav inden for 8-ugers-fristen på grund af sygdom, længere tids bortrejse eller lignende.

Reglerne for køberetsordningen


Køberetsordningen forpligter HOFOR til at udbyde mindst 20% af projektet som ejerandele til de lokale borgere i kommuner, der ligger inden for 16 km fra nærmeste vindmølle.

For Aflandshage Vindmøllepark gælder det således for borgerne i Dragør, Tårnby, Hvidovre og Stevns Kommune.

Udbuddet af andele i projektet vil blive annonceret i de købsberettigedes lokalområder.

Udbudsperioden er mindst 8 uger fra tidspunktet for annonceringen, og i løbet af denne periode vil HOFOR afholde et offentligt infomøde for at orientere om udbuddet.

Prisen for andele vil afhænge af projektets endelige kostpris. Derfor forventer vi, at udbuddet af andele i projektet først vil foregå i 2025.

Hvis du gerne vil blive holdt opdateret på muligheden for at købe andele, anbefaler vi, at du tilmelder dig projektets nyhedsbrev.

Link til nyhedsbrevet for Aflandshage Vindmøllepark