Priser på vand i Hvidovre 2020 – privat

Pr. 1. januar 2020 er prisen på vand 63,85 kr. pr. m3.

Prisen er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms. Desuden betales der for at have en vandmåler.

Vandprisens sammensætning

En m³ (1.000 liter) koldt vand koster:

Priselement Kr.
Vandtakst (Kr./m3) 12,23
Vandafgift 6,18
Statslig afgift til kortlægning af grundvandsressourcer 0,19
Spildevandstakst 32,48
Moms 12,77
I alt 63,85

Tilslutningsbidrag

Der opkræves ét tilslutningsbidrag, som omfatter både bidrag til forsyningsledningsnettet og selve stikledningen. Tilslutningsbidraget opkræves for indlægning af et vandstik på en matrikel, som ikke tidligere har haft indlæg af vand. Tilslutningsbidraget fremgår af nedenstående tabel:

Diameter ekskl. moms inkl. moms
32 12.892 16.114
40 20.142 25.178
50 31.472 39.340
63 49.966 62.458
75 71.887 89.859
90 101.971 127.463
110 152.326 190.407

For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter medgående omkostninger.

Omlægning og flytning af stik

Der opkræves følgende for omlægning og flytning af et stik, som allerede er tilsluttet vandforsyningen, samt pris for fraskæring af stik som tidligere har være tilsluttet:

Diameter ekskl. moms (kr.) inkl. moms (kr.)
32 6.446 8.057
40 10.071 12.589
50 15.736 19.670
63 24.983 31.229
75 35.943 44.929
90 50.985 63.732
110 76.163 95.204

Sprinklerafgift

Sprinklerafgift er en belastningsafgift, der pålægges ejendomme med sprinkleranlæg uden måler. Disse anlæg kræver en meget stor kapacitet af ledningsnettet ud for den pågældende ejendom. Der betales efter antal sprinklere og dermed kun for den ekstra kapacitet, som HOFOR skal levere som reserve for sprinkleranlægget.

ekskl. moms (kr.) inkl. moms (kr.)
Under 100 sprinklere 1.192 1.490
Fra 100-999 4.696 5.870
1000 sprinklere og derover 9.400 11.750

Måler

Måler
Aflæsning af vandmåler 337,50 kr.
Ny måler: Såfremt skaden er som følge af frost brand, hærværk, bortkommet o. lign. 1.190 kr.
Manglende reaktion på henvendelse om udskiftning af måler 400 kr.
Forgæves kørsel i forbindelse med målerskift 375 kr.
Opsætning af bimåler 700 kr.
Leje af bimåler:
3-5 m3 måler 560 kr.
7-10 m3 måler 740 kr.
20 m3 måler 2.780 kr.
30 m3 måler 3.300 kr.
80 m3 måler 3.880 kr.

Det går pengene til

HOFOR er en non-profit virksomhed og tjener ikke penge på at levere vand til borgerne og håndtere deres spildevand. Udgifter og indtægter skal balancere, og HOFOR arbejder til stadig på at nedbringe omkostningerne. Opgaver som beskyttelse af grundvandet, vedligeholdelse af ledningsnet og vandværker samt udbygning af kloaksystemet, så vi undgår oversvømmelser af boliger ved skybrud, hører blandt de vigtige opgaver, som borgernes betaling går til i de enkelte kommuner.Print denne side