Skjult FaceBook tracking ikon Vandkvalitet i Dragør Kommune - HOFOR

Miljøstyrelsen skærpede i juni måned grænseværdien for fire flourstoffer (PFAS-stoffer).

Vi tjekker drikkevandet for flourstoffer

Skærpelsen har haft betydning for forsyningen i Dragør kommune. Store Magleby vandværk er midlertidigt taget ud af drift.

Drikkevandet i Dragør leveres som følger:

  • Dragør by forsynes fra Dragør vandværk, samt fra Tårnby forsyning og HOFORS øvrige vandværker (gennem Tårnby forsyning ved Englandsvej).
  • Store Magleby forsynes fra Tårnby forsyning og HOFORS øvrige vandværker (gennem Tårnby forsyning ved Englandsvej).
  • Søvang forsynes fra Tårnby forsyning og HOFORS øvrige vandværker (gennem Tårnby forsyning ved Tømmerupvej).

Dragør og Store Magleby vandværker har periodevis været lukket i 2020. I den tid har kommunen været forsynet fra skiftevis Store Magleby vandværk, Dragør vandværk og de to aftag fra Tårnby kommune. Dragør vandværk var lukket i perioden 12-06-20 til 14-10-20 grundet overskridelse af mikrobiologiske kvalitetskrav før UV-anlæg og efterfølgende renovering af rentvandsbeholder samt 02-11-20 til 16-03-21 grundet konvertering af værkets SRO-system (Styring-Regulering-Overvågning). Store Magleby vandværk i perioden 05-05-20 til 10-08-20 grundet fund af coliforme bakterier før UV-anlæg og efterfølgende renovering af rentvandsbeholder samt 12-09-20 til 05-10-20 grundet fund af coliforme bakterier i råvand ifm. opstart af indvindingsboring. Boringen blev efterfølgende igen lukket og værket renskyllet og idriftsat uden indvinding fra den specifikke boring.

Vandværker

Vandkvalitetsdata fra den seneste store kontrol på vandværkerne fra januar 2021 kan ses i nedenstående Excel-ark. Dragør dog fra maj 2021, da værket ikke var i drift ved prøvetagningsrunden i januar 2021:

Vandkvalitetsdata fra HOFORs 14 vandværker 2021

Vandkvalitetsdataen er fordelt på kemiske parametre, mikrobiologi samt miljøfremmede stoffer og sporstoffer. Kvaliteten af afgangsvandet fra vandværkerne, der leverer vand til Dragør Kommune, opfyldte alle kvalitetskrav til drikkevand ved den seneste store kontrol.

I 2020 blev der på de to vandværker, der leverer vand til Dragør Kommune, sammenlagt udtaget 577 prøver ved afgang værk. Ingen af prøverne ved afgang værk fra HOFORs værker, der leverer vand til Dragør kommune, overskred kvalitetskrav i 2020.

Der blev i 2020 derudover udtaget 502 prøver fra vandet fra Tårnby kommune. Her blev fundet fem overskridelser på mikrobiologiske parametre.

Ledningsnet

Vandkvalitetsdata fra kontrolprøver udtaget på det distribuerede vand i Dragør kommune i 2020 kan ses i nedenstående Excel-ark:

Vandkvalitetsdata fra ledningsnet i Dragør 2020

Der blev i 2020 udtaget 12 kontrolprøver på forbrugers taphane og 19 kontrolprøver på ledningsnet. Ingen af prøverne overskred kvalitetskrav.

I 2020 blev der derudover udtaget 48 supplerende prøver på ledningsnettet, hvoraf ingen overskred kvalitetskrav.

Prøveresultater i GEUS – Jupiter databasen

De nyeste resultater fra prøver på ledningsnet kan løbende findes i GEUS – Jupiter databasen:

Se nyeste resultater fra prøver på Dragør ledningsnet

De nyeste resultater af øvrige kontrolprøver fra boringer og vandværker kan ligeledes findes i GEUS – Jupiter databasen.

Geus – Jupiter database

Du kan se Jupiters anlægs-ID for HOFORs vandværker i oversigten med resultater for den seneste store vandværks-kontrol og bruge det til at fremsøge resultater her:

Find øvrige resultater fra andre boringer og vandværker