Skjult FaceBook tracking ikon Vandkvalitet i Rødovre Kommune - HOFOR

Drikkevandet i Rødovre Kommune leveres som følger:

  • Hele kommunen forsynes helt eller delvist med vand fra byledningsnettet i København fortrinsvis bestående af vand fra Vandværket ved Islevbro via en pumpestation ved det nedlagte Rødovre vandværk.
  • Den sydvestlige del af kommunen forsynes fortrinsvis med vand fra Espevang Vandværk.
  • Den centrale østlige del af kommunen omkring rådhuset forsynes i dagtimerne fortrinsvis med vand fra aftag på ringledningen på Københavns ledningsnet, hovedsageligt bestående af vand fra Vandværket ved Lejre og Vandværket ved Marbjerg.
  • Den sydlige del af kommunen forsynes i dagtimerne fortrinsvis med vand fra Vandværket ved Thorsbro.

Egenproduktionen på Rødovre Vandværk blev taget ud af drift d. 5. oktober 2020 grundet gentagne fund af coliforme bakterier. Vandværket er efterfølgende blevet permanent lukket.

Siden foråret 2021 har vandet fra Vandværket ved Marbjerg været blødgjort. Vandet blandes med vand fra Vandværket ved Lejre, inden det leveres til Rødovre. Det betyder et mindre fald i hårdhed af vandet, for den del af Rødovre, der modtager vand fra Vandværket ved Marbjerg. Læs mere om det blødere vand her.

Vandværker

Vandkvalitetsdata fra den seneste udvidede kontrol på vandværkerne fra juli 2023, kan ses i excel-arket:

Vandkvalitetsdata fra de 10 af HOFORs vandværker der var i drift i sommeren 2023, samt fra de to aftag fra Tårnby forsyning til Dragør kommune.

Vandkvalitetsdata er fordelt på kemiske parametre, mikrobiologi samt miljøfremmede stoffer og sporstoffer. Kvaliteten af afgangsvandet fra vandværkerne, der leverer vand til Rødovre Kommune, opfyldte alle kvalitetskrav til drikkevand ved den seneste store kontrol.

I 2022 blev der på de fem vandværker, der leverer vand til Rødovre Kommune, sammenlagt udtaget 2277 prøver ved afgang værk. Vandet fra HOFORs vandværker, der leverer vand til Rødovre Kommune, overskred kvalitetskrav 10 gange i 2022 ved afgang værk. Seks af overskridelserne var ifm. en mikrobiologisk forurening på Vandværket ved Lejre i august/september 2022. Så snart de første analyseresultater forelå, blev vandværket taget ud af drift og myndighederne orienteret og inddraget ift. sikring af forbrugerne. Derudover var der en overskridelse på en mikrobiologisk parameter på Espevang Vandværk, en overskridelse på en mikrobiologisk parameter på Vandværket ved Islevbro, en overskridelse på en mikrobiologisk parameter på Vandværket ved Lejre samt en overskridelse for sum af 4 PFAS (PFOA, PFOS, PFNA samt PFHxS) på Espevang vandværk. Sidstnævnte gav anledning til, at en boring til vandværket blev taget ud af drift, hvorefter kvalitetskrav har været overholdt. Ingen af de mikrobiologiske overskridelser blev genfundet ved de opfølgende prøvetagninger.

Ledningsnet

Vandkvalitetsdata fra kontrolprøver udtaget på det distribuerede vand i Rødovre Kommune i 2022 kan ses i excel-arket:

Vandkvalitetsdata fra ledningsnet i Rødovre 2022

Der blev i 2022 udtaget 27 kontrolprøver på forbrugers taphane og 32 kontrolprøver på ledningsnet. Heraf var tre med overskridelser på forbrugers taphane: En med overskridelse af kvalitetskrav for jern, en med overskridelser for jern og turbiditet samt en med overskridelse for ammonium. Ingen overskridelser blev genfundet på kontrolprøver fra ledningsnet og de må derfor tilskrives ejendommens installationer. Er der problemer med vandkvaliteten, som skyldes ejendommens installationer, er det kommunen, der tager aktion på dette. I 2022 blev der derudover udtaget 18 supplerende prøver på ledningsnettet, hvoraf én overskred kvalitetskrav på en mikrobiologisk parameter. Denne kunne dog ikke genfindes på opfølgende prøve.

Prøveresultater i GEUS – Jupiter databasen

De nyeste resultater fra prøver på ledningsnet kan løbende findes i GEUS – Jupiter databasen:

Se nyeste resultater fra prøver på Rødovres ledningsnet

De nyeste resultater af øvrige kontrolprøver fra boringer og vandværker kan ligeledes findes i GEUS – Jupiter databasen. Du kan se Jupiters anlægs-ID for HOFORs vandværker i oversigten med resultater for den seneste store vandværks-kontrol og bruge det til at fremsøge resultater her:

Find øvrige resultater fra boringer og vandværker