Skjult FaceBook tracking ikon Vandkvalitet i Rødovre Kommune - HOFOR

Drikkevandet i Rødovre kommune leveres som følger:

  • Hele kommunen forsynes helt eller delvist med vand fra Rødovre Vandværk, hvor egenproduceret vand opblandes med vand fra byledningsnettet i København fortrinsvis bestående af vand fra Værket ved Islevbro.
  • Den sydvestlige del af kommunen forsynes fortrinsvis med vand fra Espevang Vandværk.
  • Den centrale østlige del af kommunen omkring rådhuset forsynes i dagtimerne fortrinsvis med vand fra aftag på ringledningen på Københavns ledningsnet, hovedsageligt bestående af vand fra Værket ved Lejre og Værket ved Marbjerg.
  • Den sydlige del af kommunen forsynes i dagtimerne fortrinsvis med vand fra Værket ved Thorsbro.

Egenproduktionen på Rødovre vandværk blev taget ud af drift d. 5. oktober 2020 grundet gentagne fund af coliforme bakterier. Derfor består udpumpningen fra Rødovre vandværk nu udelukkende af vand fra Københavns ledningsnet.

Vandværker

Vandkvalitetsdata fra den seneste udvidede kontrol på vandværkerne fra januar 2021 kan ses i nedenstående Excel-ark:

Vandkvalitetsdata fra HOFORs 14 vandværker 2021

Vandkvalitetsdataen er fordelt på kemiske parametre, mikrobiologi samt miljøfremmede stoffer og sporstoffer. Kvaliteten af afgangsvandet fra vandværkerne, der leverer vand til Rødovre Kommune, opfyldte alle kvalitetskrav til drikkevand ved den seneste store kontrol undtaget en måling af aggressivt kuldioxid på værket ved Marbjerg, der imidlertid ikke kunne genfindes på den opfølgende prøve.

I 2020 blev der på de fem vandværker, der leverer vand til Rødovre Kommune, sammenlagt udtaget 1628 prøver ved afgang værk. Vandet fra HOFORs vandværker, der leverer vand til Rødovre kommune, overskred kun kvalitetskrav tre gange i 2020 ved afgang værk. En mindre overskridelse på en mikrobiologisk parameter på værket ved Thorsbro, en overskridelse på ammonium på Espevang vandværk samt en overskridelse på jern på Rødovre vandværk. Opfølgende prøver overholdt i alle tre tilfælde kvalitetskrav.

Ledningsnet

Vandkvalitetsdata fra kontrolprøver udtaget på det distribuerede vand i Rødovre kommune i 2020 kan ses i nedenstående Excel-ark:

Vandkvalitetsdata fra ledningsnet i Rødovre 2020

Der blev i 2020 udtaget 24 kontrolprøver på forbrugers taphane og 34 kontrolprøver på ledningsnet. Heraf var fire med overskridelser. To af prøverne var på forbrugers taphane: En med overskridelser på jern samt en med overskridelse af mikrobiologisk parameter. Overskridelsen på mikrobiologisk parameter blev ikke fundet på kontrolprøve fra ledningsnet og må derfor tilskrives ejendommens installationer. Er der problemer med vandkvaliteten, som skyldes ejendommens installationer, er det kommunen, der tager aktion på dette. Overskridelsen på jern blev også fundet på kontrolprøven på ledningsnet. Denne kunne dog ikke genfindes på opfølgende prøve. Yderligere en kontrolprøve på ledningsnet overskred kvalitetskrav for jern. Denne kunne dog heller ikke genfindes på opfølgende prøve.

I 2020 blev der derudover udtaget 17 supplerende prøver på ledningsnettet, hvoraf kun én overskred kvalitetskrav – en mindre overskridelse på turbiditet. Opfølgende prøve overholdt kvalitetskrav.

Prøveresultater i GEUS – Jupiter databasen

De nyeste resultater fra prøver på ledningsnet kan løbende findes i GEUS – Jupiter databasen:

Se nyeste resultater fra prøver på Rødovre ledningsnet

De nyeste resultater af øvrige kontrolprøver fra boringer og vandværker kan ligeledes findes i GEUS – Jupiter databasen. Du kan se Jupiters anlægs-ID for HOFORs vandværker i oversigten med resultater for den seneste store vandværks-kontrol og bruge det til at fremsøge resultater her:

Find øvrige resultater fra andre boringer og vandværker