Skjult FaceBook tracking ikon Vandkvalitet i Hvidovre Kommune - HOFOR

Drikkevandet i Hvidovre Kommune leveres som følger:

  • Den centrale og sydøstlige del af kommunen samt størstedelen af Avedøre Holme forsynes fra Vandværket ved Regnemark.
  • Hvidovre nord for Ringstedbanen samt den vestlige del af kommunen forsynes fra Vandværket ved Thorsbro.
  • Dele af den centrale og østlige del af kommunen forsynes med vand fra Hvidovre Vandværk, hvor vandet opblandes med vand fra Vandværket ved Regnemark.

Udpumpning af vand fra egenproduktionen på Hvidovre Vandværk stoppede d. 19. maj 2021. I den tid har kommunen været forsynet fra de regionale vandværker ved Thorsbro og Regnemark. Egenproduktionen fra vandværket var stoppet grundet ombygning af rørføring til rentvandsbeholder samt konvertering af vandværkets SRO-system (system til Styring, Regulering og Overvågning). Efter omfattende test af vandkvaliteten i starten af 2022 blev vandværket igen idriftsat med egenproduktion d. 25. april 2022. Vandværket blev dog taget ud af drift igen d. 3. november 2022 grundet fund af coliforme bakterier i egenproduktionen og har været ude af drift siden. De coliforme bakterier er lokaliseret til at trænge ind i iltningstrinnet på vandværket. Dette skal derfor renoveres før vandværket igen kan sættes i drift. Mens vandværket er ude af drift forsynes Hvidovre Kommune fra de regionale vandværker ved Thorsbro og Regnemark.

Vandværker

Vandkvalitetsdata fra den seneste store kontrol på vandværkerne fra juli 2023 kan ses i nedenstående excel-ark:

Vandkvalitetsdata fra de 10 af HOFORs vandværker der var i drift i sommeren 2023, samt fra de to aftag fra Tårnby forsyning til Dragør kommune.

Seneste store kontrol fra Hvidovre Vandværk er dog fra juli 2022, da vandværket ikke var i drift ved prøvetagningsrunden i januar 2023.

Vandkvalitetsdata er fordelt på kemiske parametre, mikrobiologi samt miljøfremmede stoffer og sporstoffer. Kvaliteten af afgangsvandet fra vandværkerne, der leverer vand til Hvidovre Kommune, opfyldte alle kvalitetskrav til drikkevand ved den seneste store kontrol.

I 2022 blev der på de tre vandværker, der leverer vand til Hvidovre Kommune, sammenlagt udtaget 1169 prøver ved afgang værk. Vandet fra HOFORs vandværker, der leverer vand til Hvidovre Kommune, overskred kvalitetskrav tre gange i 2022 ved afgang værk. Alle tre overskridelser på en mikrobiologisk parameter på Hvidovre Vandværk. Ingen af disse overskridelser af kvalitetskrav kunne genfindes i opfølgende prøver.

Ledningsnet

Vandkvalitetsdata fra kontrolprøver udtaget på det distribuerede vand i Hvidovre Kommune i 2022 kan ses i nedenstående excel-ark:

Vandkvalitetsdata fra ledningsnet i Hvidovre 2022

Der blev i 2022 udtaget 36 kontrolprøver på forbrugers taphane og 42 kontrolprøver på ledningsnet. Heraf var tre prøver udtaget fra forbrugers taphane med overskridelser af kvalitetskrav. To prøver med overskridelse på jern, én med overskridelser på jern og en mikrobiologisk parameter. Ingen af overskridelserne kunne genfindes på tilhørende kontrolprøver på ledningsnet. Overskridelserne må derfor tilskrives ejendommens installationer. Er der problemer med vandkvaliteten, som skyldes ejendommens installationer, er det kommunen, der tager aktion på dette. I 2022 blev der derudover udtaget 19 supplerende prøver på ledningsnettet, hvoraf ingen overskred kvalitetskrav.

Prøveresultater i GEUS – Jupiter databasen

De nyeste resultater fra prøver på ledningsnet kan løbende findes i GEUS – Jupiter databasen:

Se nyeste resultater fra prøver på Hvidovre ledningsnet

De nyeste resultater af øvrige kontrolprøver fra boringer og vandværker kan ligeledes findes i GEUS – Jupiter databasen. Du kan se Jupiters anlægs-ID for HOFORs vandværker i oversigten med resultater for den seneste store vandværks-kontrol og bruge det til at fremsøge resultater her:

Find øvrige resultater fra andre boringer og vandværker