Skjult FaceBook tracking ikon Vandkvalitet i Hvidovre Kommune - HOFOR

Drikkevandet i Hvidovre kommune leveres som følger:

  • Den centrale og sydøstlige del af kommunen samt størstedelen af Avedøre Holme forsynes fra Værket ved Regnemark.
  • Hvidovre nord for Ringstedbanen samt den vestlige del af kommunen forsynes fra Værket ved Thorsbro.
  • Dele af den centrale og østlige del af kommunen forsynes med vand fra Hvidovre Vandværk, hvor vandet opblandes med vand fra Værket ved Regnemark.

Udpumpning af vand fra egenproduktionen på Hvidovre vandværk har periodevis været lukket i 2020. I den tid har kommunen været forsynet fra de regionale værker ved Thorsbro og Regnemark. Vandværket var lukket i perioden 29-04-20 til 07-05-20 grundet kulskift i værkets kulfiltre og manglende forsyning fra værket ved Regnemark til opblanding med egenproduktionen på værket. I denne periode blev området der forsynes fra Hvidovre vandværk forsynet med vand fra værket ved Thorsbro. Efterfølgende skete opblandingen med vand fra værket ved Thorsbro frem til d. 20-08-20, hvor der igen kunne forsynes med vand fra værket ved Regnemark. I perioden 23-10-20 til 07-12-20 grundet forhøjet indhold af nitrit i egenproduktionen i forbindelse med kulskifte. Egenproduktionen var ude af drift indtil nitrit og ilt koncentrationen nåede acceptable niveauer. I denne periode blev området der forsynes fra værket forsynet med vand fra Værket ved Regnemark.

Egenindvindingen blev igen taget ud af drift d. 19. maj 2021, grundet konvertering af vandværkets SRO-system (Styring-Regulering-Overvågning), forestående kulskift samt periodevis planlagte aflukninger af opblandingen med vand fra Værket ved Regnemark grundet ledningsomlægninger ifm. den kommende Letbane. Egenindvindingen forventes ude af drift resten af 2021. Området der normalt forsynes fra Hvidovre vandværk forsynes derfor udelukkende med vand fra værket ved Regnemark.

Vandværker

Vandkvalitetsdata fra den seneste store kontrol på vandværkerne fra januar 2021 kan ses i nedenstående Excel-ark:

Vandkvalitetsdata fra HOFORs 14 vandværker 2021

Vandkvalitetsdataen er fordelt på kemiske parametre, mikrobiologi samt miljøfremmede stoffer og sporstoffer. Kvaliteten af afgangsvandet fra vandværkerne, der leverer vand til Hvidovre Kommune, opfyldte alle kvalitetskrav til drikkevand ved den seneste store kontrol.

I 2020 blev der på de tre vandværker, der leverer vand til Hvidovre Kommune, sammenlagt udtaget 1155 prøver ved afgang værk. Vandet fra HOFORs vandværker, der leverer vand til Hvidovre kommune, overskred kvalitetskrav syv gange i 2020 ved afgang værk. En mindre overskridelse på en mikrobiologisk parameter på værket ved Thorsbro, en overskridelse på ammonium på værket ved Regnemark, en mindre overskridelse på pesticidet DMS på Hvidovre vandværk, en mindre overskridelse på en mikrobiologisk parameter på Hvidovre vandværk samt en overskridelse på nitrit på Hvidovre vandværk. Ingen af disse overskridelser af kvalitetskrav kunne genfindes i opfølgende prøver. Derudover en overskridelse af nitrit på Hvidovre vandværk, som også blev genfundet i opfølgende prøve. Det viste sig at være forårsaget af uhensigtsmæssige processer i vandværkets kulfiltre. Imødegående foranstaltninger blev implementeret således, at kvalitetskrav var overholdt på 2. opfølgende prøve.

Ledningsnet

Vandkvalitetsdata fra kontrolprøver udtaget på det distribuerede vand i Hvidovre kommune i 2020 kan ses i nedenstående Excel-ark:

Vandkvalitetsdata fra ledningsnet i Hvidovre 2020

Der blev i 2020 udtaget 35 kontrolprøver på forbrugers taphane og 41 kontrolprøver på ledningsnet. Heraf var tre prøver udtaget fra forbrugers taphane med overskridelser af kvalitetskrav. En med overskridelse på en mikrobiologisk parameter og to med overskridelser på jern og turbiditet. Tilhørende kontrolprøver på ledningsnet overholdt kvalitetskrav. Overskridelserne må derfor tilskrives ejendommens installationer. Er der problemer med vandkvaliteten, som skyldes ejendommens installationer, er det kommunen, der tager aktion på dette. 

I 2020 blev der derudover udtaget 17 supplerende prøver på ledningsnettet, hvoraf ingen overskred kvalitetskrav.

Prøveresultater i GEUS – Jupiter databasen

De nyeste resultater fra prøver på ledningsnet kan løbende findes i GEUS – Jupiter databasen:

Se nyeste resultater fra prøver på Hvidovre ledningsnet

De nyeste resultater af øvrige kontrolprøver fra boringer og vandværker kan ligeledes findes i GEUS – Jupiter databasen. Du kan se Jupiters anlægs-ID for HOFORs vandværker i oversigten med resultater for den seneste store vandværks-kontrol og bruge det til at fremsøge resultater her:

Find øvrige resultater fra andre boringer og vandværker