Skjult FaceBook tracking ikon Vandkvalitet i Hvidovre Kommune - HOFOR

Drikkevandet i Hvidovre kommune leveres som følger:

  • Den centrale og sydøstlige del af kommunen samt størstedelen af Avedøre Holme forsynes fra Værket ved Regnemark.
  • Hvidovre nord for Ringstedbanen samt den vestlige del af kommunen forsynes fra Værket ved Thorsbro.
  • Dele af den centrale og østlige del af kommunen forsynes med vand fra Hvidovre Vandværk, hvor vandet opblandes med vand fra Værket ved Regnemark.

Udpumpning af vand fra egenproduktionen på Hvidovre vandværk stoppede d. 19. maj 2021. I den tid har kommunen været forsynet fra de regionale værker ved Thorsbro og Regnemark. Egenproduktionen fra vandværket var stoppet grundet ombygning af rørføring til rentvandsbeholder samt konvertering af vandværkets SRO-system (system til Styring, Regulering og Overvågning). Efter omfattende test af vandkvaliteten i starten af 2022 blev vandværket igen idriftsat med egenproduktion d. 25. april 2022.

Vandværker

Vandkvalitetsdata fra den seneste store kontrol på vandværkerne fra januar 2022 kan ses i nedenstående Excel-ark:

Vandkvalitetsdata fra HOFORs 13 vandværker 2022

Seneste store kontrol fra Hvidovre vandværk er dog fra januar 2021, da værket ikke var i drift ved prøvetagningsrunden i januar 2022.

Vandkvalitetsdataen er fordelt på kemiske parametre, mikrobiologi samt miljøfremmede stoffer og sporstoffer. Kvaliteten af afgangsvandet fra vandværkerne, der leverer vand til Hvidovre Kommune, opfyldte alle kvalitetskrav til drikkevand ved den seneste store kontrol.

I 2021 blev der på de tre vandværker, der leverer vand til Hvidovre Kommune, sammenlagt udtaget 1073 prøver ved afgang værk. Vandet fra HOFORs vandværker, der leverer vand til Hvidovre kommune, overskred kvalitetskrav fem gange i 2021 ved afgang værk. To mindre overskridelser på en mikrobiologisk parameter på værket ved Thorsbro, en overskridelse af turbiditet på værket ved Regnemark, samt to målinger af pH under kvalitetskrav. Ingen af disse overskridelser af kvalitetskrav kunne genfindes i opfølgende prøver.

Ledningsnet

Vandkvalitetsdata fra kontrolprøver udtaget på det distribuerede vand i Hvidovre kommune i 2021 kan ses i nedenstående Excel-ark:

Vandkvalitetsdata fra ledningsnet i Hvidovre 2021

Der blev i 2021 udtaget 35 kontrolprøver på forbrugers taphane og 38 kontrolprøver på ledningsnet. Heraf var fem prøver udtaget fra forbrugers taphane med overskridelser af kvalitetskrav. En med overskridelse på jern, en med overskridelse på turbiditet, en med overskridelser på jern og turbiditet og to med overskridelse af mikrobiologisk parameter. Overskridelserne på turbiditet samt på jern og turbiditet kunne ikke genfindes på tilhørende kontrolprøver på ledningsnet. Overskridelserne må derfor tilskrives ejendommens installationer. Er der problemer med vandkvaliteten, som skyldes ejendommens installationer, er det kommunen, der tager aktion på dette. Overskridelsen på jern blev også fundet på den tilhørende kontrolprøve på ledningsnet, som ydermere overskred kvalitetskravet for turbiditet. Overskridelserne kunne dog ikke genfindes på de opfølgende prøver. Den mikrobiologiske overskridelse hos forbruger blev også fundet på kontrolprøve på ledningsnet. Opfølgende prøver viste igen overskridelse af kvalitetskrav på prøven på forbrugers taphane, men kunne ikke genfindes på kontrolprøve fra ledningsnet. Overskridelsen tilskrives derfor et formodet blødgøringsanlæg på adressen. I 2021 blev der derudover udtaget 34 supplerende prøver på ledningsnettet, hvoraf ingen overskred kvalitetskrav.

Prøveresultater i GEUS – Jupiter databasen

De nyeste resultater fra prøver på ledningsnet kan løbende findes i GEUS – Jupiter databasen:

Se nyeste resultater fra prøver på Hvidovre ledningsnet

De nyeste resultater af øvrige kontrolprøver fra boringer og vandværker kan ligeledes findes i GEUS – Jupiter databasen. Du kan se Jupiters anlægs-ID for HOFORs vandværker i oversigten med resultater for den seneste store vandværks-kontrol og bruge det til at fremsøge resultater her:

Find øvrige resultater fra andre boringer og vandværker