Skjult FaceBook tracking ikon Kalvebod Syd i København - HOFOR

På Kalvebod Syd (nord for Amagermotorvejen og overfor Tippen i Kongens Enghave) håber HOFOR at etablere i alt fire møller på hver 3 MW.

Området huser i dag Kalvebod Miljøcenter, hvor der deponeres jord og affald. Når opfyldningen med jord er færdig, er det meningen, at arealet etapevis skal overgå til rekreativt grønt område som fx nytte- eller kolonihaver. Det forventes at ske om tidligst 30 år, og til den tid skal vindmøllerne så fjernes igen.

Kalvebod Syd ligger tæt ved det naturbeskyttede Vestamager, som er et fuglebeskyttelsesområde.  Der er lavet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for projektet. Heri belyses en lang række forhold, fx hvordan vindmøllerne vil påvirke såvel fuglebeskytteklsesområdet og naboer. I øjeblikket arbejder vi på at få dispensation fra standbeskyttelseslinjen, dvs. den 300 m zone de beskytter vores standområder.

Vi skal også have dispensation fra Kalvebodkile-fredningen, hvilket er en gammel fredningskendelse fra 1990. Når hele myndighedsbehandlingen med VVM-redegørelse, høringer, lokalplan og dispensationer er afsluttet, skal møllerne i udbud og der skal vælges leverandør. Herefter går byggeriet i gang.