Skjult FaceBook tracking ikon Albertslund: aftale om overdragelse af private stikledninger - HOFOR

Albertslund: aftale om overdragelse af private stikledninger

NB. Det er pt. ikke muligt for vandkunder i Albertslund at lave en aftale om overdragelse af de private stikledninger for kloak og vand til HOFOR A/S. Ordningen er fra marts 2023 sat i bero, idet der foregår en juridisk granskning af, hvorvidt HOFOR lovligt kan tilbyde denne ordning fremadrettet. Indtil vi har en afklaring heraf, indgår vi ikke nye aftaler, men fastholder de eksisterende.

For vandkunder i Albertslund findes en særlig aftale omkring stikledninger.

Er du ejendomsejer i Albertslund, og får du vand fra HOFOR eller håndterer HOFOR dit spildevand, så har du mulighed for at lave en aftale om overdragelse af dine private stikledninger for kloak og vand til HOFOR A/S.

Kort om ordningen
Indgår du aftale overtager HOFOR ansvaret for drift og vedligeholdelse af dine kloak- og vandledninger på din grund. Overdragelsen sker vederlagsfrit og udgifterne til drift og vedligeholdelse af de overtagne stikledninger fordeles ligeligt på vandforbruget og vil blive opkrævet via vandafledningsafgiften og vandafgiften. Prisen for vand vil således være den sammen hvad enten man vælger at bibeholde sine stikledninger eller overdrage vedligeholdelsen af den til HOFOR.

Læs mere i de gældende vilkår for ordningen:
Vilkår for vand
Vilkår for spildevand
Ejergrænse ved regn og spildevand

Sådan kommer du med i ordningen

HOFOR vil i løbet af 2017 tilbyde alle ejendomsejere i Albertslund at komme med i ordningen. Alle ejendomsejere vil modtage et brev med en aftale for vandledninger og en aftale for spildevandsledninger. Har du allerede tidligere indgået en aftale vil du i løbet af 2017 modtage en opdateret aftale fra HOFOR. Allerede indgåede aftaler er gældende indtil du har modtaget en ny.

For at vi kan yde den bedste service for dig der har indgået aftale med HOFOR er det vigtigt at:

  • Du sender tegningsmaterialet over dine stikledninger, når du indgår aftalen med HOFOR, eller når du laver ændringer af kloakken eller din vandinstallation, efter aftalen er indgået. Du kan finde tegningsmaterialet for din ejendom i kommunens byggesagsarkiv.
    Gå til byggesagsarkivet
  • Du sørger for at brønddæksler er synlige og tilgængelige fra terræn. Dvs. at de ikke er dækket af belægningssten, bygninger, carporte, blomsterkummer ol. Du kan læse mere i Vilkår for overdragelse af kloakstikledninger og Vilkår for overdragelse af vandledninger

Mere information om ordningen

Spørgsmål om aftaler kan rettes til HOFOR Byggesupport:
alb@hofor.dk
2795 4142
Åbningstid: Mandag – fredag kl. 08.30 – 14.30

Ved lækager og driftsproblemer
Har du en aftale med HOFOR om drifts- og vedligehold af dine private stikledninger, kan du ved problemer udenfor åbningstiden henvende dig til:

HOFOR Vagtstation:
3888 2424

    Felter markeret med * SKAL udfyldes.