Vandkvalitet i Brøndby Kommune

Vandet i Brøndby Kommune leveres fra følgende vandværker og ledninger:

  • Brøndbyvester Vandværk, hvor egenproduceret vand opblandes med vand fra Værket ved Regnemark. Normalt forsynes hele kommunen herfra.
  • Aftag på trykledningen fra Værket ved Thorsbro, som i nødsituationer forsyner området nord for Sydgårdsvej.

Siden 18. september 2017 er vandet på Brøndbyvester vandværk blevet blødgjort, således at det har en hårdhed på 10-13 °dH.

Vandkvalitetsdata fra den seneste udvidede kontrol på alle vandværkerne fra januar 2020 kan ses her:

  Vandkvalitetsdata fra HOFORs 14 vandværker, januar 2020 (Værket ved Slangerup, marts 2020)

Vandkvalitetsdataene er fordelt på kemiske parametre, mikrobiologi samt miljøfremmede stoffer og sporstoffer. Kvaliteten af afgangsvandet fra vandværkerne, der leverer vand til Brøndby Kommune, opfyldte alle kvalitetskrav til drikkevand ved den udvidede kontrol.

I 2019 blev der på de tre vandværker, der leverer vand til Brøndby Kommune, sammenlagt udtaget 1025 prøver. Heraf var kvalitetskrav overskredet 10 gange. En mindre overskridelse på en mikrobiologisk parameter på værket ved Thorsbro, som ikke kunne genfindes i den opfølgende prøve. Der var tre mindre overskridelser på nitrit på Brøndbyvester vandværk forårsaget af en kortvarig driftsændring. I denne periode blev der på Brøndbyvester vandværk sammenlagt udtaget 44 prøver. Ved Værket ved Regnemark har der været renovering af nogle af vandværkets sandfiltre med udskiftning af filtermateriale. I den forbindelse var der seks mindre overskridelser for nitrit (0,011-0,017 mg/l).

Vandkvalitetsdata fra ledningsnetsprøver udtaget i 2019 kan ses her:

  Vandkvalitetsdata fra ledningsnet i Brøndby, 2019

Der blev i 2019 udtaget 23 kontrolprøver på forbrugers taphane og 23 kontrolprøver på ledningsnet. Derudover blev der udtaget 16 supplerende prøver på ledningsnettet. Ingen af prøverne overskred kvalitetskrav.

De nyeste resultater fra prøver på ledningsnet kan løbende findes i GEUS – Jupiter databasen:

Se nyeste resultater fra prøver på Brøndby ledningsnet

De nyeste resultater af øvrige kontrolprøver fra boringer og vandværker kan ligeledes findes i GEUS – Jupiter databasen:

Find øvrige resultater fra andre boringer og vandværkerPrint denne side