Skjult FaceBook tracking ikon Bygas og sikkerhed - HOFOR

Gas er en meget sikker energikilde, og gasulykker er heldigvis meget sjældne. Det er bl.a. fordi, gassen er tilsat et kraftigt lugtstof, som afslører selv meget små utætheder i tide. Læs om, hvordan du selv kan være opmærksom på din gasinstallations tilstand.

Den hyppigste årsag til gasulykker er fejlbetjening eller fejl på apparaters aftræk. Derfor er det meget vigtigt, at du er opmærksom på din gasinstallations tilstand og funktion.

Vær opmærksom på din gasinstallation

Generelle alarmsignaler

 • Lugt af gas ude eller inde (tegn på gasudslip fra jordledninger henholdsvis husinstallationer)
 • Hække, træer og planter der trives dårligt (tegn på gasudslip fra jordledninger)
 • Fugtigt indeklima og dårlig lugt (tegn på røggas i opholdslokalerne)
 • Hovedpine, svimmelhed eller træthed (tegn på røggas i opholdslokalerne)

I tilfælde af gaslugt

 • Åbn døre og vinduer til det fri
 • Luk for gassen ved måler- eller hovedhane. Hovedhanen skal kun lukkes ved utætheder på stigestrenge eller kælderledninger
 • Kontakt vagtstation hos HOFOR på telefon 3888 2424
 • Undgå brug af åben ild
 • Tænd og sluk ikke for lys og elektriske apparater
 • Informér andre i ejendommen. Bank på – dørklokken kan danne gnister
 • Forlad ejendommen.

Ingen gas
Er der ingen gas på installationen, og er målerhanen åben, eller er der andre fejl og mangler:

 • Luk for alle gasinstallationer
 • Kontakt vagtstation hos HOFOR på telefon 3888 2424

Ventilation og aftræk er vigtigt

Har du en gasinstallation med et gaskomfur, en gasvandvarmer eller en gaskedel, skal du sikre dig, at der er tilstrækkelig ventilation. Hvis du er i tvivl, så kontakt HOFOR Bygas

Husk at aftræksrør, friskluftsåbninger og ventilationsåbninger aldrig må tilstoppes, når du har et gasapparat stående.

Pas på kulilten

Bygassen er i dag uden kulilte i den rå gas. Der er derfor ikke risiko for kulilteforgiftning som følge af gasudslip.

Kulilte kan dog opstå ved dårlig forbrænding. Det giver normalt ikke problemer for apparater som kedler og vandvarmere, der er forsynet med aftræk. I tilfælde af defekte aftræk kan det derimod give anledning til udslip af røggas til omgivelserne og herved medføre forgiftninger på grund af kulilten. Lad derfor autoriseret personale foretage de lovpligtige regelmæssige eftersyn af apparaterne.

Apparater uden aftræk – som komfurer – kan ligeledes ved dårlig indregulering medføre kulilteudvikling. Vær derfor ekstra opmærksom, hvis:

 • flammen står højt op over brænderen, og den bøjer ind over brænderdækslet i stedet for skråt ud i luften
 • der er store gule spidser på flammen eller sod på gryderne

Røggasserne fra apparater uden aftræk ledes ud i opstillingsrummet. Det er derfor meget vigtigt, at apparaterne er indreguleret korrekt, og at man i tilfælde af formodet dårlig funktion får autoriseret personale til at kontrollere apparatet.

Man kan dog selv sikre sig optimale forhold ved forbrændingen ved at holde brænderdele helt rene og i orden. F.eks. må der ikke være skader på brænderdelene. De skal være fuldt intakte, ikke bære tegn på skævhed og kunne placeres korrekt på brænderen.

Hvis du udsættes for kulilteforgiftning

 • Få frisk luft og forlad ejendommen
 • Søg straks læge eller skadestue
 • Hvis en person er bevidstløs
  • Giv kunstigt åndedræt
  • Giv hjertemassage
  • Rekvirer en ambulance

Brandfare

Gasflammen kan antænde brandbare materialer. Hold derfor aviser, tøj og lignende på god afstand af gasflammen.

Sluk altid for gasflammen under arbejde med brandfarlige væsker som fx neglelakfjerner, rensebenzin, acetone og lignende. Det er livsfarligt at anvende sådanne stoffer med stort damptryk i nærheden af åben ild.

Selvom der ikke er kulilte i den udsendte bygas i dag, kan der ved gasudslip ske andre sundhedsmæssige skader ud over eksplosioner. Dels skader som følge af iltmangel og dels skader som følge af den mindre mængde af andre sundhedsskadelige stoffer i gassen. Herunder tungere kulbrinter.