Priser på vand 2020 i København – erhverv

Pr. 1. januar 2020 er prisen på vand 38,46 kr. pr. m3.

Prisen er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms. Desuden betales der for at have en vandmåler.

Vandprisens sammensætning

En m³ (1.000 liter) koldt vand koster:

Priselement Kr.
Vandtakst (Kr./m3) 8,22
Vandafgift 6,18
Statslig afgift til kortlægning af vandressourcer 0,19
Spildevandstakst 16,18
Moms 7,69
I alt 38,46

Målerabonnement

Målerkapacitet ekskl. moms kr. inkl. moms kr.
2,5 m3 384 480
6 m3 920 1.150
10 m3 1.528 1.910
15 m3 2.288 2.860
Qn 40 6.112 7.640
Qn 65 9.928 12.410
Qn 100 15.304 19.130
150 mm og større 22.848 28.560

HH

ForsynOmeter – CTS ekskl. moms kr. inkl. moms kr.
Tilslutningspris pr. M-budmåler 3.000 3.750
Årligt abonnement pr. måler 600 750

Tilslutningsbidrag

Der opkræves ét tilslutningsbidrag, som omfatter både bidrag til forsyningsledningsnettet og selve stikledningen. Tilslutningsbidraget opkræves for indlægning af et vandstik på en matrikel som ikke tidligere har haft indlæg af vand. Tilslutningsbidraget fremgår af nedenstående tabel:

Diameter ekskl. moms inkl. moms
50 31.472 39.340
63 49.966 62.458
90 101.971 127.463
110 152.326 190.407

For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter medgåede omkostninger.

Omlægning og flytning af stik

Vi opkræver følgende for omlægning og flytning af et stik, som allerede er tilsluttet vandforsyningen, og pris for fraskæring af et stik som tidligere har være tilsluttet:

Diameter ekskl. moms (kr.) inkl. moms (kr.)
50 15.736 19.670
63 24.983 31.229
90 50.985 63.732
110 76.163 95.204

Sprinklerafgift

Sprinklerafgift er en belastningsafgift, der pålægges ejendomme med sprinkleranlæg, uden måler. Disse anlæg kræver en meget stor kapacitet af ledningsnettet ud for ejendommen. Der betales efter antal sprinklere og dermed kun for den ekstra kapacitet, som HOFOR skal levere som reserve for sprinkleranlægget.

ekskl. moms (kr.) inkl. moms (kr.)
Under 100 sprinklere 1.520 1.900
Fra 100-999 6.080 7.600
1000 sprinklere og derover 9.920 12.400

Det går pengene til

HOFOR er en non-profit virksomhed og tjener ikke penge på at levere vand til borgerne og håndtere deres spildevand. Udgifter og indtægter skal balancere, og HOFOR arbejder til stadig på at nedbringe omkostningerne. Opgaver som beskyttelse af grundvandet, vedligeholdelse af ledningsnet og vandværker samt udbygning af kloaksystemet, så vi undgår oversvømmelser af boliger ved skybrud, hører blandt de vigtige opgaver, som borgernes betaling går til i de enkelte kommuner.Print denne side