Priser på spildevand i 2020 Hvidovre

Pr. 1. januar 2020 er prisen på spildevand i Hvidovre følgende:

Priselement Kr.
Vandafledningsbidrag 32,48
Moms 8,12
I alt 40,60

 

Såfremt man aftager over 500 m3 skal man betale nedenstående vandafledningsbidrag for forbruget over 500 m3 ekskl. moms (kr./m3) inkl. moms (kr./m3)
500-20.000 m3 25,98 32,48
Over 20.000 m3 12,99 16,24

Ovenstående priser er kun gældende for erhvervskunder tilmeldt trappemodelsordningen.

Se mere her: Trappemodel

Priserne gælder for vandforbrug efter måler, skøn eller oppumpet fra egen boring. Der opkræves dog ikke betaling for vandafledning for ejendomme, der ikke er tilsluttet spildevandsanlæg og virksomheder med et dokumenteret vandforbrug, der ikke afledes. Der kan desuden søges om refusion af spildevandstakst for vand, der på grund af ledningsbrud ikke er ledt til kloak.

Vandprisens sammensætning

En m3 (1.000 liter) koldt vand koster:

Priselement Kr.
Vandtakst (Kr./m3) 12,23
Vandafgift 6,18
Statslig afgift til kortlægning af grundvandsressourcer 0,19
Spildevandstakst 32,48
Moms 12,77
I alt 63,85

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg.

Tilslutningsbidrag udgør i 2020 kr. 64.957 kr. inkl. moms pr. boligenhed.

Særbidrag

Der betales særbidrag, når der tilledes spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand, og når tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med det offentlige spildevandsanlægs etablering og drift.

BIOFOS Lynettefællesskab

Særbidrag ekskl. moms inkl. moms
Særbidrag for COD(pr. kg.) 0,71 0,89
Særbidrag for kvælstof (pr. kg.) 4,98 6,23
Særbidrag for fosfor (pr. kg.) 27,35 34,19
Administrativt bidrag (pr. virksomhed) 5.000 6.250

BIOFOS Aveøre Spildevandscenter

Særbidrag ekskl. moms inkl. moms
Særbidrag for COD(pr. kg.) 0,45 0,56
Særbidrag for kvælstof (pr. kg.) 4,89 6,11
Særbidrag for fosfor (pr. kg.) 16,31 20,39
Administrativt bidrag (pr. virksomhed) 5.000 6.250

Bagatelgrænsen på det afministrative bidrag kan blive øget, hvis Forsyningen har haft udgifter til udtagning og analysering af spildevandsprøver fra virksomheden. Foretager virksomheden selv prøvetagning og analyse af spildevandsprøverne gennem et akkrediteret laboratorium, vil bagatelgrænsen kun bestå af administratorbidraget.

Det går pengene til

HOFOR er en non-profit virksomhed og tjener ikke penge på at levere vand til borgerne og håndtere deres spildevand. Udgifter og indtægter skal balancere, og HOFOR arbejder til stadig på at nedbringe omkostningerne. Vigtige opgaver som beskyttelse af grundvandet, vedligeholdelse af ledningsnet og vandværker samt udbygning af kloaksystemet, så vi undgår oversvømmelser af boliger ved skybrud, hører blandt de opgaver, som borgernes betaling går til i de enkelte kommuner.Print denne side