Skjult FaceBook tracking ikon Vandkvalitet i Rødovre Kommune | HOFOR

Vandkvalitet i Rødovre Kommune

Vandet i Rødovre Kommune leveres fra følgende vandværker og ledninger:

  • Rødovre Vandværk, hvor egenproduceret vand opblandes med vand fra byledningsnettet i København fortrinsvis bestående af vand fra Værket ved Islevbro. Værket leverer vand til hele kommunen.
  • Espevang Vandværk leverer fortrinsvis vand til den sydvestlige del af kommunen.
  • Aftag på ringledningen på Københavns ledningsnet, som fortrinsvis består af vand fra Værket ved Lejre og Værket ved Marbjerg, som fortrinsvis leverer vand til den centrale østlige del af kommunen omkring rådhuset i dagtimerne.
  • Værket ved Thorsbro, som fortrinsvis leverer vand til den sydlige del af kommunen i dagtimerne.

Vandkvalitetsdata fra den seneste udvidede kontrol på alle vandværkerne fra januar 2020 kan ses her:

Vandkvalitetsdata fra HOFORs 14 vandværker 2020

VVandkvalitetsdataene er fordelt på kemiske parametre, mikrobiologi samt miljøfremmede stoffer og sporstoffer. Kvaliteten af afgangsvandet fra vandværkerne, der leverer vand til Rødovre Kommune, opfyldte alle kvalitetskrav til drikkevand ved den udvidede kontrol.

I 2019 blev der på de fem vandværker, der leverer vand til Rødovre Kommune, sammenlagt udtaget 1571 prøver. Heraf var kvalitetskrav overskredet fire gange. En mindre overskridelse på en mikrobiologisk parameter på værket ved Thorsbro og fra Rødovre vandværk, som begge ikke kunne genfindes i den opfølgende prøve. Der var en mindre overskridelse på 2 på hinanden følgende dage på en mikrobiologisk parameter på Espevang vandværk, som herefter ikke kunne genfindes. Overskridelsen var i en periode med ustabil drift pga. opgradering og test af værkets styring, hvilket kan være årsagen.

Vandkvalitetsdata fra ledningsnetsprøver udtaget i 2019 kan ses her:

  Vandkvalitetsdata fra ledningsnet i Rødovre, 2019

Der blev i 2019 udtaget 24 kontrolprøver på forbrugers taphane og 24 kontrolprøver på ledningsnet. Heraf var fire med overskridelser. Alle overskridelserne var på forbrugers taphane: tre med overskridelser på jern og én med overskridelser på jern og turbiditet. Tilhørende kontrolprøver på ledningsnet overholdt kvalitetskrav. Overskridelserne må derfor tilskrives ejendommens installationer. Er der problemer med vandkvaliteten, som skyldes ejendommens installationer, er det kommunen, som tager aktion på dette. I 2019 blev der derudover udtaget 10 supplerende prøver på ledningsnettet, hvoraf ingen overskred kvalitetskrav.

De nyeste resultater fra prøver på ledningsnet kan løbende findes i GEUS – Jupiter databasen:

Se nyeste resultater fra prøver på Rødovre ledningsnet

De nyeste resultater af øvrige kontrolprøver fra boringer og vandværker kan ligeledes findes i GEUS – Jupiter databasen:

Find øvrige resultater fra andre boringer og vandværker