Priser på vand i Hvidovre 2016

Pr. 1. januar 2016, under forudsætning af kommunalbestyrelsens endelige godkendelse, er prisen på vand 54,61 kr. pr. m³.
Prisen er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms.

Vandprisens sammensætning
En m³ (1.000 liter) koldt vand koster


Priselement Kr.
Vandtakst (kr./m3) 10,77
Vandafgift 5,86
Statslig afgift til kortlægning af grundvandsressourcer 0,39
Spildevandstakst 26,66
Moms 10,92
I alt 54,61

Tilslutningsbidrag
Der opkræves ét tilslutningsbidrag, som omfatter både bidrag til forsyningsledningsnettet og selve stikledningen. Tilslutningsbidraget opkræves for indlægning af et vandstik på en matrikel som ikke tidligere har haft indlæg af vand.

Tilslutningsbidraget fremgår af nedenstående tabel:

Diameter ekskl. moms (kr.) inkl. moms (kr.)
32 11.996 14.995
40 18.743 23.429
50 29.286 36.607
63 46.495 58.118
75 66.893 82.367
90 94.887 118.609
110 141.744 177.180

For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter medgåede omkostninger.

Omlægning og flytning af stik

Der opkræves følgende for omlægning og flytning af et stik, som allerede er tilsluttet vandforsyningen, samt pris for fraskæring af stik som tidligere har været tilsluttet:

Diameter ekskl. moms (kr.) inkl. moms (kr.)
32 5.998 7.497
40 9.371 11.714
50 14.643 18.304
63 23.247 29.059
75 32.947 41.183
90 47.443 59.304
110 70.872 88.590

Sprinklerafgift
Sprinklerafgift er en belastningsafgift, der pålægges ejendomme med sprinkleranlæg, uden måler. Disse anlæg kræver en meget stor kapacitet af ledningsnettet ud for den pågældende ejendom. Der betales efter antal sprinklere og dermed kun for den ekstra kapacitet, som HOFOR skal levere som reserve for sprinkleranlægget.

ekskl. moms (Kr.) inkl. moms (Kr.)
Under 100 sprinklere 1.192 1.490
Fra 100-999 sprinklere 4.696 5.870
1000 sprinklere og derover 9.400 11.750

Måler

Aflæsning af vandmåler 337,5 kr.
Ny måler: Såfremt skaden er som følge af frost, brand,
hærværk, bortkommet o. lign.
1.190 kr.
Manglende reaktion på henvendelse om udskiftning af måler 400 kr.
Forgæves kørsel i forbindelse med målerskift 480 kr.
Opsætning af bimåler 700 kr.
Leje af bimåler:
3 – 5 m3 måler 560 kr.
7 – 10 m3 måler 740 kr.
20 m3 måler 2.780 kr.
30 m3 måler 3.300 kr.
80 m3 måler 3.880 kr.
Det går pengene til
HOFOR er en non-profit virksomhed og tjener ikke penge på at levere vand til borgerne og håndtere deres spildevand. Udgifter og indtægter skal balancere, og HOFOR arbejder til stadig på at nedbringe omkostningerne. Vigtige opgaver som beskyttelse af grundvandet, vedligeholdelse af ledningsnet og vandværker samt udbygning af kloaksystemet, så vi undgår oversvømmelser af boliger ved skybrud, hører blandt de vigtige opgaver, som borgernes betaling går til i de enkelte kommuner.Print denne side