Priser på vand i Dragør 2015

Pr. 1. januar 2015 er prisen på vand 59,07 kr. pr. m³.

Prisen er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms. Desuden betales der for at have en vandmåler.

Vandprisens sammensætning
En m³ (1.000 liter) koldt vand koster

Priselement  Kr.
Vandtakst (kr./m3) 10,53
Vandafgift 5,86
Statslig afgift til kortlægning af grundvandsressourcer 0,67
Vandafledningsbidrag 30,20
Moms 11,81
I alt 59,07

Målerabonnement

Målerkapacitet Ekskl. moms (Kr.) Inkl. moms (Kr.)
3 m3 352,92 441,15
5 m3 352,92 441,15
7 m3 405,96 507,45
10 m3 405,96 507,45
20 m3 445,74 557,18
30 m3 500,82 626,03
40 m3 543,66 679,58
Udskiftning af måler pga. brand, hærværk o.lign. 579,36 724,20

Tilslutningsbidrag
Der opkræves ét tilslutningsbidrag, som omfatter både omfatter både bidrag til forsyningsledningsnettet og selve stikledningen. Tilslutningsbidraget opkræves for indlægning af et vandstik på en matrikel som ikke tidligere har haft indlæg af vand.

Tilslutningsbidraget fremgår af nedenstående tabel:

Diameter ekskl. moms (Kr.) Inkl. moms (Kr.)
32 12.042 15.052
40 18.814 23.518
50 29.398 36.747
63 46.672 58.340
75 66.145 82.681
90 95.249 119.061
110 142.285 177.856

For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter medgåede omkostninger.

Omlægning og flytning af stik
Der opkræves følgende for omlægning og flytning af et stik, som allerede er tilsluttet vandforsyningen, samt pris for fraskæring af stik som tidligere har været tilsluttet:

Diameter ekskl. moms (Kr.) inkl. moms (Kr.)
32 6.021 7.526
40 9.407 11.759
50 14.699 18.374
63 23.336 29.170
75 33.072 41.341
90 47.624 59.531
110 71.142 88.928

Sprinklerafgift
Sprinklerafgift er en belastningsafgift, der pålægges ejendomme med sprinkleranlæg, uden måler. Disse anlæg kræver en meget stor kapacitet af ledningsnettet ud for den pågældende ejendom. Der betales efter antal sprinklere og dermed kun for den ekstra kapacitet, som HOFOR skal levere som reserve for sprinkleranlægget.

ekskl. moms (Kr.) inkl. moms (Kr.)
Under 100 sprinklere  1.183,20  1.479,00
Fra 100-999 sprinklere  4.741,96  5.926,20
1000 sprinklere og derover  9.490,08  11.863,60

Vandafledning
For vandafledning gælder priserne, som er præsenteret i pristabellen. Priserne gælder for vandforbrug efter måler, skøn eller oppumpet fra egen boring. Der opkræves dog ikke betaling for vandafledning for ejendomme, der ikke er tilsluttet spildevandsanlæg og virksomheder med et dokumenteret vandforbrug, der ikke afledes. Der kan desuden søges om refusion af vandafledningsbidrag for vand, der på grund af ledningsbrud ikke er ledt til kloak.Print denne side