Prisen på vand 2014 i Albertslund

Pr. 1. januar 2014 er prisen på vand 58,15 kr. pr. m3. Prisen er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms.
Desuden betales der for at have en vandmåler.

Vandprisens sammensætning
En m³ (1.000 liter) koldt vand koster

Priselement  Kr.
Vandtakst (kr./m3) 15,37
Vandafgift 5,46
Statslig afgift til kortlægning af grundvandsressourcer 0,67
Vandafledningsbidrag 25,02
Moms 11,63
I alt 58,15

 
 
Målerabonnement

Målerkapacitet ekskl. moms kr. inkl. moms kr.
Målerafgift (2×1,5 m3) 80,00  100,00
3 m3  60,00  75,00
5 m3  70,00  87,50
7 m3  100,0  125,00
10 m3 180,00 225,00
15 m3 525,00 656,25
20 m3  250,00  312,50
50 m3  800,00  1000,00
80 m3 1.950,00 2437,50
100 m3 3.890,00 4.862,50

 
Anlægsbidrag
Betaling for indlægning af et vandstik på en matrikel som ikke tidligere har haft indlæg af vand. Anlægsbidrag dækker omkostninger til, at du som kunde kan blive tilsluttet det offentlige vandledningsnet i Albertslund Kommune.

Anlægsbidraget omfatter din andel af omkostningerne for tilslutning til både forsyningsledninger og stikledninger.

Anlægsbidraget er et engangsvederlag, som du skal betale ved etablering af en ny stikledning, hvad enten det drejer sig om en forsyningsledning med tilhørende stikledning eller udelukkende en stikledning.

Vi opkræver anlægsbidraget uafhængig af, om der sker tilslutning til en eksisterende eller en nyanlagt forsyningsledning.

Med de nye leveringsbestemmelser er der for at opnå en mere rimelig fordeling fastlagt en fast pris som anlægsbidrag for forsyningsledninger. Denne er afhængig af den pågældende installations størrelse.
 
Anlægsbidraget udgør i 2014 kr. 8.386,56 inkl. moms.
 
 
Sprinklerafgift
Sprinklerafgiften er et årligt abonnement for sprinkleranlæg uden måler.

  

Pris ekskl. moms (Kr.) Pris inkl. moms (Kr.)
Under 100 sprinklere  1.000,00  1.250,00
Fra 100-999 sprinklere  3.500,00  4.375,00
100 sprinklere og derover  7.000,00  8.750,00

 

Vandafledning
For vandafledning gælder priserne, som er præsenteret i pristabellen. Priserne gælder for vandforbrug efter måler, skøn eller oppumpet fra egen boring. Der opkræves dog ikke betaling for vandafledning for ejendomme, der ikke er tilsluttet spildevandsanlæg og virksomheder med et dokumenteret vandforbrug, der ikke afledes. Der kan desuden søges om refusion af vandafledningsbidrag for vand, der på grund af ledningsbrud ikke er ledt til kloak.

 

 Print denne side