Priser på vand i Hvidovre 2019 – privat

Pr. 1. januar 2019 er prisen på vand 52,21 kr. pr. m3.

Prisen er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms. Desuden betales der for at have en vandmåler.

Vandprisens sammensætning

En m³ (1.000 liter) koldt vand koster:

Priselement Kr.
Vandtakst (Kr./m3) 8,09
Vandafgift 6,18
Drikkevandsbeskyttelse 0,19
Spildevandstakst 27,30
Moms 10,44
I alt 52,20

Tilslutningsbidrag

Der opkræves ét tilslutningsbidrag, som omfatter både bidrag til forsyningsledningsnettet og selve stikledningen. Tilslutningsbidraget opkræves for indlægning af et vandstik på en matrikel, som ikke tidligere har haft indlæg af vand. Tilslutningsbidraget fremgår af nedenstående tabel:

Diameter ekskl. moms inkl. moms
32 12.566 15.708
40 19.634 24.542
50 30.678 38.347
63 48.705 60.881
75 70.072 87.590
90 99.396 124.245
110 148.480 185.600

For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter medgående omkostninger.

Omlægning og flytning af stik

Der opkræves følgende for omlægning og flytning af et stik, som allerede er tilsluttet vandforsyningen, samt pris for fraskæring af stik som tidligere har være tilsluttet:

Diameter ekskl. moms (kr.) inkl. moms (kr.)
32 6.283 7.854
40 9.816 12.270
50 15.339 19.174
63 24.352 30.440
75 35.036 43.795
90 49.968 62.122
110 74.240 92.800

Sprinklerafgift

Sprinklerafgift er en belastningsafgift, der pålægges ejendomme med sprinkleranlæg, uden måler. Disse anlæg kræver en meget stor kapacitet af ledningsnettet ud for den pågældende ejendom. Der betales efter antal sprinklere og dermed kun for den ekstra kapacitet, som HOFOR skal levere som reserve for sprinkleranlægget.

ekskl. moms (kr.) inkl. moms (kr.)
Under 100 sprinklere 1.192 1.490
Fra 100-999 4.696 5.870
1000 sprinklere og derover 9.400 11.750

Måler

Måler
Aflæsning af vandmåler 337,50 kr.
Ny måler: Såfremt skaden er som følge af frost brand, hærværk, bortkommet o. lign. 1.190 kr.
Manglende reaktion på henvendelse om udskiftning af måler 400 kr.
Forgæves kørsel i forbindelse med målerskift 375 kr.
Opsætning af bimåler 700 kr.
Leje af bimåler:
3-5 m3 måler 560 kr.
7-10 m3 måler 740 kr.
20 m3 måler 2.780 kr.
30 m3 måler 3.300 kr.
80 m3 måler 3.880 kr.

Det går pengene til

HOFOR er en non-profit virksomhed og tjener ikke penge på at levere vand til borgerne og håndtere deres spildevand. Udgifter og indtægter skal balancere, og HOFOR arbejder til stadig på at nedbringe omkostningerne. Vigtige opgaver som beskyttelse af grundvandet, vedligeholdelse af ledningsnet og vandværker samt udbygning af kloaksystemet, så vi undgår oversvømmelser af boliger ved skybrud, hører blandt de vigtige opgaver, som borgernes betaling går til i de enkelte kommuner.Print denne side