Refusion af tilslutningsbidrag – erhverv

Sådan søger I om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget.

Hvis I vil etablere en faskine eller på anden måde ønsker at håndtere regnvandet på jeres matrikel, så kan I søge om en delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. I skal sende ansøgningen til HOFOR.

Forudsætninger for tilbagebetaling

Der er to forudsætninger, I skal opfylde, for at kunne få en delvis tilbagebetaling:

 • Kommunen skal give jer en nedsivningstilladelse eller en tilladelse til anden bortskaffelse af regnvandet.
 • Kommunen skal tillade en delvis udtræden af forsyningsselskabet.

Kontakt derfor jeres kommune og hør om mulighederne.

Procedure for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

Størrelsen af tilbagebetalingen bliver fastsat ud fra en individuel vurdering med udgangspunkt i denne procedure:

 1. Efter en dialog mellem HOFOR og ejendommens ejer, indsender ejeren udfyldt ansøgning om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.
 2. HOFOR vurderer ansøgningen og kan herefter give et forhåndstilsagn om tilbagebetaling. Tilbagebetalingen er betinget af, at den aftalte håndtering af tag- og overfladevandet på egen grund er gennemført inden for en frist fastsat af HOFOR.
 3. Der kan tilbagebetales op til 300 kr. pr. frakoblet kvadratmeter tag og overfladeareal for boliger, samt tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 kvadratmeter grundareal for erhvervsejendomme, dog højest 40 % af standardtilslutningsbidraget på det tidspunkt, hvor den delvise udtræden finder sted.
 4. Afkoblingen bør som hovedregel udgøre mindst 50 % af det tilkoblede areal.
 5. Hvis ejendommen har dræn, som leder til kloak, tilbagebetales højest 20 % af tilslutningsbidraget.
 6. Grundejer fremsender dokumentation til HOFOR for gennemførelsen af projektet.
 7. HOFOR besigtiger anlægget.
 8. Tilbagebetalingen af tilslutningsbidraget gennemføres.
 9. Endelig udtræden skal registreres i BBR.

Ansøg om refusion af tilslutningsbidrag

I skal udfylde dette ansøgningsskema på følgende side for at søge om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag:

Udfyld ansøgning om refusion af tilslutningsbidrag
 Print denne side