Priser på vand i København 2017 – erhverv

Pr. 1. januar 2017 er prisen på vand 38,53 kr. pr. m³.
Prisen er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms. Desuden betales der for at have en vandmåler.

Vandprisens sammensætning
En m³ (1.000 liter) koldt vand koster

Priselement Kr.
Vandtakst (Kr./m3) 8,33
Vandafgift 5,86
Statslig afgift til kortlægning af vandressourcer 0,39
Spildevandstakst 16,24
Moms 7,71
I alt 38,53

Målerabonnement

Målerkapacitet ekskl. moms kr. inkl. moms kr.
2,5 m3 384 480
6 m3 920 1.150
10 m3 1.528 1.910
15 m3 2.288 2.860
Qn 40 6.112 7.640
Qn 65 9.928 12.410
Qn 100 15.304 19.130
150 mm og større 22.848 28.560
ForsynOmeter – CTS Vand
Tilslutningspris pr. M-busmåler 3.000 kr. ekskl. moms
Årligt abonnement pr. måler 600 kr. ekskl. moms

Tilslutningsbidrag
Der opkræves ét tilslutningsbidrag, som omfatter både bidrag til forsyningsledningsnettet og selve stikledningen. Tilslutningsbidraget opkræves for indlægning af et vandstik på en matrikel som ikke tidligere har haft indlæg af vand.

Tilslutningsbidraget fremgår af nedenstående tabel:

Diameter ekskl. moms inkl. moms)
50 29.658 37.072
63 47.085 58.857
90 96.092 120.115
110 143.544 179.430

For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter medgåede omkostninger.

Omlægning og flytning af stik
Der opkræves følgende for omlægning og flytning af et stik, som allerede er tilsluttet vandforsyningen, samt pris for fraskæring af stik som tidligere har været tilsluttet:

Diameter ekskl. moms (kr.) inkl. moms (kr.)
50 14.829 18.536
63 23.542 29.428
90 48.046 60.057
110 71.772 89.715

Sprinklerafgift
Sprinklerafgift er en belastningsafgift, der pålægges ejendomme med sprinkleranlæg, uden måler. Disse anlæg kræver en meget stor kapacitet af ledningsnettet ud for den pågældende ejendom. Der betales efter antal sprinklere og dermed kun for den ekstra kapacitet, som HOFOR skal levere som reserve for sprinkleranlægget.

ekskl. moms (kr.) inkl. moms (kr.)
Under 100 sprinklere 1.520 1.900
Fra 100-999 sprinklere 6.080 7.600
1000 sprinklere og derover 9.920 12.400

Det går pengene til
HOFOR er en non-profit virksomhed og tjener ikke penge på at levere vand til borgerne og håndtere deres spildevand. Udgifter og indtægter skal balancere, og HOFOR arbejder til stadig på at nedbringe omkostningerne. Vigtige opgaver som beskyttelse af grundvandet, vedligeholdelse af ledningsnet og vandværker samt udbygning af kloaksystemet, så vi undgår oversvømmelser af boliger ved skybrud, hører blandt de vigtige opgaver, som borgernes betaling går til i de enkelte kommuner.Print denne side