7 trin til fjernvarme

En vejledning til bygherrer og virksomheder i byggebranchen om tilslutning af fjernvarme.

For at I – i forbindelse med et byggeprojekt – kan få fjernvarmetilslutning så hurtigt som muligt, har vi udarbejdet denne vejledning til arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, vvs-virksomheder m.v.

Vejledningen fortæller trin for trin, hvad der sker, fra I henvender jer, til fjernvarmeanlægget er godkendt og fungerer.

I skal regne med 3 til 5 måneder
Det kan tage 3 til 5 måneder at få tilsluttet fjernvarme, fra vi modtager en underskrevet fjernvarmeaftale, til fjernvarmen er i drift. Vi skal bruge forskellige tegninger og dokumenter for at kunne udarbejde fjernvarmeaftalen og projektere anlægsarbejdet.

Trin 1

Fjernvarme til en eksisterende ejendom
Er der tale om skift til fjernvarme for en eksisterende ejendom, skal I udfylde denne formular:

Ansøg om skift til fjernvarme for eksisterende erhvervsejendom
 

Fjernvarme til nybyggeri og ombygning

Ved nybyggeri eller større ombygninger skal I udfylde en ansøgning om fjernvarmelevering så nøjagtigt som muligt.

Ansøgning om fjernvarmelevering
 
 

Tegninger
Sammen med ansøgningen skal de endelige tegninger uploades:

  • En situationsplan over byggeriet med placering af omliggende veje og mindst 4 koordinater ved ejendommens hjørner påført i UTM32,ERTS89.
  • En oversigtsplan over matriklen med projekterede terrænkoter og placering af beplantning m.m.
  • En plantegning, der viser placering af varmecentralen inklusiv koter på terræn, gulv og loft.
  • En ledningsplan, der viser placering af projekteret kloak-, vand-, gas- og el-ledning på matriklen. Tegningen bør indeholde koter og fald på kloak samt dybder på evt. andre ledninger.

  Vejledning vedrørende modtagelse af tegningsmateriale

I skal sende tegninger som pdf- og dwg-filer. Tegningerne skal være målefaste, og koter opgives i DVR90.

Vi har brug for de nyeste tegninger
Når vi projekterer fjernvarme, er der afstandskrav til øvrige ledninger. Derfor er det vigtigt, at vi altid har de nyeste revisioner af tegninger.

Trin 1: Spørgsmål & svar

Trin 2

Vi sender en fjernvarmeaftale
Er der tale om en eksisterende ejendom, sender vi aftalen om fjernvarmelevering til ejendommens ejer til underskrift. Aftalen er udarbejdet ud fra oplysningerne i Bygge- og Boligregistret (BBR) og de oplysninger, der står i ansøgningen beskrevet under trin 1. Det er vigtigt, at BBR-oplysninger er opdateret.

Ved nybyggeri eller større ombygninger udarbejder vi en aftale om fjernvarmelevering ud fra ansøgningen og tegningerne. Vi sender aftalen til byggeriets ejer til underskrift.

Trin 3

Vi begynder arbejdet med projektering
Vi begynder projekteringen af ledningsarbejdet, når ejeren har skrevet under og sendt aftalen om fjernvarmelevering retur til os. Aftalen er et formelt juridisk dokument, og vi kan derfor ikke begynde projekteringen, før vi har modtaget den underskrevne aftale.

Trin 3: Spørgsmål & svar

Trin 4

Godkendelse af ledningsføring
Når vi er færdige med projekteringen, sender vi tegningerne af de projekterede ledninger til godkendelse hos ejer og de andre ledningsejere.

Derfor har vi brug for, at I oplyser navnet på byggepladsleder, vvs-installatør og rådgiver sammen med den godkendelse, ejeren har underskrevet.

Trin 4: Spørgsmål & svar

Trin 5

Arbejdet går i gang
Vores projektleder kontakter byggepladslederen, når alle har godkendt det projekterede, og arbejdet med ledningsføringen går i gang.

Når ledningerne er lagt, og vi har trykprøvet dem, sender vi en færdigmelding til byggeriets ejer. Der er nu tryk på ledningerne, så byggeriets fjernvarmeanlæg kan startes op.

Der kan dog stadig være mindre opgaver, vi skal udføre, før vores del af anlægsarbejdet er færdigt.

Trin 5: Spørgsmål & svar

Trin 6

Projekt for varmecentral
Energirådgivningen skal have modtaget et samlet projekt for varmecentralen mindst 14 dage før, I skal begynde arbejdet.

Projektet skal indeholde anlæggets primærside samt ekspansions- og afblæsningsprincipper på sekundærsiden.

Send projektet til Energirådgivningen:
  fjvdiagram@hofor.dk

Projektet skal opfylde betingelserne i vores tekniske bestemmelser:

Tekniske bestemmelser for fjernvarme

Anlæg på under 40kW
Er et anlæg på under 40 kW (tilslutningseffekt fastsat af HOFOR), behøver I kun indsende et projekt, hvis der er tilsluttet en alternativ energikilde. Anlægget skal dog opfylde vores bestemmelser.

Trin 7

Syn af anlæg
I skal bestille synet hos os senest 5 hverdage inden, I ønsker syn og opstart af anlæg.

  Ring til Målerteknik på 3395 3969

Vvs-installatøren skal være til stede ved synet, og skal medbringe en trykspand, der kan gå op til 13 bars koldvandstryk.

Målerpasstykke og følerlommer
Ejers vvs-installatør skal afhente målerpasstykke og følerlommer på HOFORs målerudlevering: Forlandet 29, 2300 København S.

For at vi kan udlevere målerpasstykker og følerlommer, skal vvs-installatøren fremvise udleveringssedlen for udlevering af målerpasstykker og følerlommer.

Rør udført i pres-fittings
Ønsker I at benytte rør udført i pres-fittings på primærsiden, skal I anvende en af de typer, som I finder godkendelsesskemaer til her:

Hent godkendelsesskemaer til pres-fittings

Den udførende vvs-installatør skal underskrive skemaet (i en printet version). I skal medbringe skemaet ved synet.

Når varmeanlægget er trykprøvet, synet og godkendt, monteres måleren, og der åbnes for forsyningshanerne. Vores synsansvarlige medarbejder tager måleren med til synet.

Trin 7: Spørgsmål & svarPrint denne side