Skjult FaceBook tracking ikon Kan vi indfange CO2 på Amagerværket? - HOFOR

Både nationalt og internationalt er der stor interesse for CO2-fangst fra industrianlæg og kraftværker. Der er mulighed for enten at lagre den opfangede CO2 i undergrunden eller anvende den til nye formål. For eksempel til at producere fremtidens fossilfrie brændstoffer.

Amagerværket har nogle attraktive karakteristika, som gør det relevant at undersøge potentialet for CO2-fangst (Carbon Capture / CC) nærmere. Amagerværket ligger centralt placeret både i el-nettet og i fjernvarmenettet, således at overskudsvarme fra CO2-fangst kan udnyttes til fjernvarme.

Ideen er, at man kan opfange CO2’en i røggassen fra Amagerværket før den når ud i skorstenen og koncentrere den i et anlæg. Herfra kan CO2 enten blive lagret på en sikker måde i undergrunden (CCS) eller indgå som en fossilfri kulstofkilde i produktion af for eksempel metan, metanol, diesel eller flybrændstof (CCU/PtX).

Kan bidrage til Danmarks klimamål

Potentialet for CO2-fangst på Amagerværket er op mod 1 million tons CO2 om året. Hvis der etableres et anlæg til CO2-fangst på Amagerværket, vil det dermed være et væsentligt bidrag til at opfylde Danmarks klimamål. Det kræver dog, at man fra politisk side vælger at tælle CO2-fangst fra biomasse med i regnskaberne.

Den CO2, som bliver udledt fra Amagerværket, kommer fra afbrænding af bæredygtig biomasse. Den er dermed i forvejen CO2-neutral, da tilsvarende mængder CO2 bliver optaget i nye træer. Tilføjes CO2-fangst, vil Amagerværket blive en ’negativ’ CO2-udleder.

HOFOR er i gang med den indledende indkredsning af, hvad vi som varmeproducent og forsyningsselskab ser af muligheder og udfordringer inden for CO2-fangst.

I første omgang handler det om at skaffe viden om muligheder og begrænsninger i de tekniske løsninger – samt at vurdere risici og økonomien i at indarbejde et CC-anlæg i Amagerværkets produktion.

Tidsplan

HOFOR er i gang med de indledende undersøgelser, og vi er fortsat på et meget tidligt stadie i undersøgelsen af mulig fremtidig CO2-fangst på Amagerværket. Der er tale om en teknologi, som ikke er kommercielt moden, og som der kun er begrænset erfaring med i den skala, som er nødvendig på et stort kraftvarmeværk som Amagerværket.

Samarbejdspartnere

HOFOR har sammen med en række andre store forsyningsvirksomheder i hovedstadsområdet etableret klyngesamarbejdet C4 (Carbon Capture Cluster Copenhagen).

Formålet med C4 er i fællesskab at undersøge muligheden for at indfange CO2 i stor skala – og udnytte mulighederne for at skabe en fælles infrastruktur til CO2-fangst i hovedstadsområdet.

Ud over HOFOR deltager ARC, ARGO, BIOFOS, Copenhagen Malmö Port, CTR, Vestforbrænding, VEKS og Ørsted også i C4-samarbejdet.

Kontaktperson

Charlotte Søndergreen

+45 27952724 / chs@hofor.dk