Miljødeklaration for fjernvarme

Langt den største del af fjernvarmen i Hovedstadsområdet bliver produceret på de store kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg.

Solceller på taget af boligforening

Varmen transporteres ud til forbrugerne via fjernvarmeselskabernes ledningsnet. En voksende del af varmeproduktionen baseres på biomasse eller affaldsvarme, som i stor udstrækning er CO2-neutralt. Fremover vil de resterende fossile brændsler (kul, olie og gas) i fjernvarmeproduktionen gradvist blive erstattet af biomasse (fx træpiller og halm).

HOFOR stiller krav til varmeleverandørerne vedrørende biomasse (primært træpiller). Træpiller må fx ikke komme fra oprindelig skov.

Beregning af en miljødeklaration for fjernvarme i Københavns Kommune

Miljødeklarationen for fjernvarme baseres på en gennemsnitligt beregnet deklaration for fjernvarmekunder i Hovedstadsområdet. Det skyldes, at selvom fjernvarmenettet ejes af forskellige selskaber, leveres fjernvarmen fra produktionsanlæg i hele Hovedstadsområdet til et stort sammenhængende forsyningsnet.

Derudover tillægges nettab og elforbrug til distribution, der specifikt vedrører kunder i Københavns Kommune. For når CO2-udledningen for den enkelte kunde skal opgøres, er det relevant at skelne mellem forskellige forsyningsområder, hvor nettab og elforbrug til distribution kan være forskellige.

Udviklingen fra 2017 til 2018

Miljødeklaration Måle-enhed 2017 2018
CO2 (Kuldioxid drivhusgas)(CO2) g/kWh 78 80
Svovldioxid (SO2) g/kWh 0,009 0,009
Kvælstoffilter (NOx) g/kWh 0,093 0,092

 

Udvikling i miljødeklarationen

CO2-deklarationen for en slutbruger af fjernvarme i Hovedstadsområdet i 2018 er på 80 g CO2/kWh og er steget ca. 3 % i forhold til året før.

Ændringen i forhold til 2017 skyldes især, at en mindre andel af fjernvarmeproduktionen i 2018 var baseret på biomassekraftvarme (træpiller) og en større andel på fossil spids- og reservelastproduktion som følge af havarier på affaldsforbrændinger og kraftvarmeanlæg.

Spids- og reservelastbehovet kan variere betydeligt fra år til år afhængigt af vejrforhold, udfald af de store værker og andre driftstekniske udfordringer.

Miljødeklarationen for SO2 og NOX-emissioner er uændret i forhold til året før.

Den CO2-neutrale andel af Hovedstadens fjernvarme 2017

Den CO2-neutrale andel opgøres på basis af brændselsforbruget på fjernvarmeproduktionsanlæg, som leverer til hele Hovedstadsområdet. Fokus er derfor på udviklingen i fjernvarmens brændelsmix, som er ens, uanset hvilken kommune fjernvarmekunderne bor i.

Der er sket en lille stigning i en CO2 neutral andel af fjernvarmeproduktionen (energi output, GJ fordelt på brændsler) fra 65% i 2017 til 66% i 2018 jf. figuren nedenfor. At stigningen ikke er større skyldes, at selvom der har været anvendt lidt mere biomasse i kraftvarmeproduktionen end året før, har der på grund af førnævnte havarier også været anvendt mere gas til kraftvarme og spidslast og reserveproduktion.

Opgørelsen af den CO2-neutrale andel af fjernvarmeproduktionen svarer til den måde, som den danske elproduktion opgøres på af Energinet.dk, da produktionen ikke udelukkende er brændselsbaseret, men også indeholder energikilder som vind, vandkraft, atomkraft og sol. Det samme vil også blive mere relevant for fjernvarmeforsyningen fremover, efterhånden som fx geotermi og varmepumper til fjernvarme bliver mere udbredt.

  Læs mere om miljødeklaration 2018 for fjernvarme i HovedstadsområdetPrint denne side