Bæredygtig biomasse på Amagerværket

HOFOR ombygger Amagerværket, så vi i 2020 udelukkende fyrer med bæredygtig biomasse. Dermed opnår København en varmeforsyning, som er 80 pct. CO2-neutral allerede i 2020.

Billede af skorsten ved Amagerværket

Miljø og omlægning til bæredygtig biomasse

Som kraftvarmeværksejer spiller miljøet og klimaet en vigtig rolle for HOFOR. Amagerværkets Blok 1 har derfor anvendt træpiller siden 2010, og den nye Blok 4 anvender fra 2020 træflis, så hele produktionen af el og varme på Amagerværket baseres på vedvarende energi i form af bæredygtig biomasse.

Det er vigtigt for HOFOR, at der udelukkende anvendes bæredygtig biomasse på Amagerværket.

Brændsel og bæredygtighed

Når HOFOR anvender bæredygtig biomasse på Amagerværket, skyldes det, at C02-påvirkningen fra biomasse er mellem 80 og 95 pct. lavere end fra kul, selv når C02 til transport og øvrig håndtering af biomassen er medregnet.

Bæredygtighed som begreb handler om at sikre fremtidige generationer. For biomasse betyder det, at træer og andre afgrøder også i fremtiden skal kunne høstes i samme – eller større – omfang. Et grundvilkår for anvendelse af biomasse til energi er, at den mængde, der høstes på årsbasis, ikke overstiger den vækst, der er på skovarealet.

I HOFOR bruger vi mange forskellige slags træ i vores biomasse:

  • Grene og toppe fra store træer, der er til overs, når det træ, der kan bruges til industrielle formål, er taget fra.
  • Små træer med grene og toppe fra rutinemæssige udtyndinger og andre justeringer i skoven, som er foretaget for at forbedre træbestandens kvalitet.
  • Uønsket krat og småtræer på landsbrugsarealer eller fra det åbne land.
  • Stammer, der ikke efterspørges af f.eks. træindustrien. Typisk træ, der ikke lever op til de ønskede specifikationer. F.eks. fordi de har råd eller sygdomme, er væltet i en storm eller er ødelagt af skovbrande. Det kan også være stammer, der er krogede, for lange, for korte, for tykke, for tynde, fra en forkert træart, flækkede eller for gamle.
  • Stammer og grene fra plantagedrift af andre produkter – æbler, oliven, gummi, vin osv., herunder træ, der vokser på midlertidige overskudsarealer.
  • Savsmuld, bark osv. fra træindustrien.
  • Energipil dyrket til energiformål; høstes inden for ganske få år.

Alt sammen bæredygtigt produceret og certificeret af internationalt anerkendte organisationer som FSC, PEFC og SBP.

Dokumentationen gennemføres hovedsagelig ved at købe bæredygtighedscertificeret biomasse med prioritet til certificeringsordningen Sustainable Biomass Program (SBP),
der er særligt fokuseret på biomasse.

Læs mere om Sustainable Biomass Program

Efter biobrændsel: Geotermi, elvarmepumper og varmelagring

Alt i alt er træflis og træpiller det bedste, eneste realistiske alternativ til kul her og nu og flere årtier ud i fremtiden, når det handler om fjernvarme. Med den nye Blok 4 tager HOFOR et stort skridt i retning af at kunne forsyne borgerne i København med fjernvarme baseret på vedvarende energikilder. Men vi stopper ikke her.

Med tiden skal biomasse i stigende grad suppleres med brug af alternative varmekilder, f.eks. geotermisk varme (varme fra undergrunden), store elvarmepumper (der kan udnytte vindkraft) og solvarme i samspil med varmelagring. Dette vil blive muligt, efterhånden som teknologierne bliver mere modne og kan bidrage endnu mere til den samlede varmeforsyning til københavnerne. Derfor er vi involveret i demonstrationsanlæg og udviklingsprojekter på disse områder.

Læs mere om udviklingsprojekter i HOFOR

Læs mere om vedvarende energiPrint denne side