BIO4 – anlægsdesign

Arbejdet med omstillingen af Amagerværket fra kul til bæredygtig biomasse begyndte i 2014 med et større analysearbejde.

Da HOFOR overtog Amagerværket 1. januar 2014, begyndte et større analysearbejde, for at finde frem til de optimale tekniske løsninger i forhold til at omstille Amagerværkets kulfyrede blok 3 til biomassefyring – altså en analyse af hvilken løsning der ville være den bedste både miljømæssigt og økonomisk.

Analysearbejdet resulterede i, at HOFOR valgte at etablere et nyt CFB-anlæg (cirkulerende fluidbed), som skal anvende bæredygtig træflis som brændsel.

Fokus på høj energieffektivitet

Det har været afgørende for valget af koncept, at virkningsgraden er meget høj – at energitabet i produktionen er så lille som muligt.

Den nye blok vil kunne drives med en miljøprofil, der er præget af meget høj energieffektivitet og med anvendelse af den bedst tilgængelige teknik for udledninger til luft og vand. Samtidig er det valgte koncept økonomisk set det bedste for hovedstadsområdets varmeforbrugere, varmeselskaber og varmeproducenter.

Når den nye blok er idriftsat udfases den kulfyrede AMV3.

Se 3D model af det kommende BIO4 værk

Ny blokbygning – Amagerværket blok 4

Anlægget omfatter i en samlet blokbygning:

 • Nyt kedelanlæg baseret på cirkulerende fluidbed teknologi (CFB).
 • Nyt turbineanlæg, som bliver et modtryksanlæg
 • DeNOx-anlæg til reduktion af udledning (kaldet emission) af NOx (kvælstofoxider)
 • Posefilter til udskillelse af partikler i røggassen. I posefilteret vil der være tilsætning af absorbent for at reducere emissionen af sure gasser som svovl og saltsyre. (Der vil yderligere blive tilsat aktivt kul til udskillelse af kviksølv)
 • Røggaskondenseringsanlæg, som gør det muligt at udnytte energien i det høje vandindhold i røggassen til en øget fjernvarmeproduktion (I røggaskondenseringsanlægget vil der ske yderligere reduktion af emissionen af sure gasser og tungmetaller)
 • Røggaskondensatrensningsanlæg til rensning af røggaskondensat

BIO4 anlæg udenfor blokbygning

Udover selve blokbygningen skal der i forbindelse med det nye anlæg etableres:

 • Udvidelse af kajanlæg med forlængelse af kranspor
 • Losse faciliteter i form af to nye hydrauliske kraner
 • Lagerfaciliteter til træflis i form af to lukkede lagre
 • Oplagsplads til hele træstammer og en flishugger i tilknytning hertil
 • Transportudstyr for træflis i form af overdækkede bånd fra havn til lager og fra lager til blokbygning

BIO4 hoveddata

Nominel indfyret effekt: 500 MW
Produktion: 150 MW el, 400MJ/s varme. Der etableres by-pass mulighed (by-pass af turbine), så der udelukkende produceres varme med yderligere effekt på 150 MJ/s til en samlet varmeydelse på 550 MJ/s. Der regnes med et årligt forbrug på op til 1,2 mio. tons træflis.Print denne side